Od 2018. i Split­ski aero­drom mo­rat će ra­di­ti od 0 – 24

Na­kon afe­re Mi­nis­tar obe­ća­va: Dr­ža­va mo­že par­ti­ci­pi­ra­ti u tro­ško­vi­ma za ZL na Res­ni­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od idu­ćeg lje­ta vi­še se ne­će mo­ći po­no­vi­ti do­ga­đaj od proš­log pet­ka kad se zra­ko­plov Cro­atia Air­li­ne­sa na le­tu Zagreb Du­brov­nik ni­je mo­gao vra­ti­ti u Zrač­nu lu­ku Fra­njo Tuđ­man pa je bio pre­us­mje­ren u Rim jer ni­jed­na dru­ga lu­ka u Hr­vat­skoj u to do­ba ni­je bi­la otvo­re­na.

Re­sor­ni mi­nis­tar Oleg But­ko­vić ka­zao nam je da će od 2018. osim za­gre­bač­kog aero­dro­ma za ljet­ne se­zo­ne le­te­nja bi­ti 24 sa­ta otvo­re­na i Zrač­na lu­ka Split, ko­ja je sad otvo­re­na sa­mo do 22 sa­ta.

“Bu­de li po­treb­no i dr­ža­va će par­ti­ci­pi­ra­ti u tro­ško­vi­ma”, re­kao je But­ko­vić. Mi­nis­tar na­red­bom o otvo­re­nos­ti ko­ju do­no­si sva­ke go­di­ne odre­đu­je rad­no vri­je­me zrač­nih lu­ka. Pre­ma sa­daš­njoj, 24 sa­ta mo­ra bi­ti otvo­re­na sa­mo ZL Fra­njo Tuđ­man, no una­toč to­me ni- su mo­gli pri­hva­ti­ti Air­bus 320 CA. Slu­čaj is­tra­žu­je Agen­ci­ja za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo, a da­nas se oče­ku­je iz­vješ­će.

Iz Me­đu­na­rod­ne zrač­ne lu­ke Zagreb (MZLZ), kon­ce­si­ona­ra na ZL Fra­njo Tuđ­man, tek su se u po­ne­dje­ljak oči­to­va­li. Pr­vo su tvr­di­li da ni­su do­bi­li zah­tjev od CA za po­vra­tak avi­ona u Zagreb te da su ima­li do­volj­no lju­di za pri­hvat. Pos­li­je su priz­na­li da je pro­blem bio u dvo­smis­le­noj pro­ce­du­ri ko­ju su obe­ća­li na­do­pu­ni­ti. Ka­ko doz­na­je­mo od upu­će­nih, to bi zna­či­lo da će rad­ni­ci če­ka­ti da svi zra­ko­plo­vi CA ko­ji su kre­nu­li na ve­čer­nje des­ti­na­ci­je sle­te pa će tek on­da mo­ći ku­ći.

Jed­na od op­ci­ja je i da se uve­de de­žur­stvo i da se svi lju­di po­treb­ni za pri­hvat zra­ko­plo­va mo­ra­ju po­ja­vi­ti na­kon po­zi­va u ro­ku od 30 mi­nu­ta na aero­dro­mu.

M. PRPIĆ/PIXSELL

U Zrač­noj lu­ci Fra­njo Tuđ­man rad­ni­ci će ubu­du­će če­ka­ti noć­na sli­je­ta­nja CA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.