AmCham bi Ube­rom na pro­met­ne gu­žve, HGK pro­tiv

‘Drum­ski ra­to­vi’ Ame­ri­kan­ci lo­bi­ra­ju da se u za­kon uve­de ka­te­go­ri­ja us­lu­ge di­je­lje­nja pri­je­vo­za

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Ame­rič­ka gos­po­dar­ska ko­mo­ra u Hr­vat­skoj (AmCham) pred­la­že da se u Za­kon o pri­je­vo­zu u ces­tov­nom pro­me­tu uve­de una­pri­jed de­fi­ni­ra­na us­lu­ga pri­je­vo­za kao no­va ka­te­go­ri­ja us­lu­ge di­je­lje­nja pri­je­vo­za či­me bi se uz 10ak ti­su­ća no­vih rad­nih mjes­ta po­zi­tiv­no utje­ca­lo na go­ru­ći pro­blem po­sje­ti­te­lja pro­met­ne gu­žve. Po­sri­je­di je otvo­re­no lo­bi­ra­nje za no­vu ka­te­go­ri­ju pri­je­vo­za na ru­ku Ubera, pro­gla­še­nog ile­gal­nim u RH i u ci­je­loj EU s iz­nim­kom V. Bri­ta­ni­je i Es­to­ni­je, ko­ji ov­dje ra­di te je sad naj­av­ljen i kao su­di­onik AmCha­mo­va sku­pa u sr­p­nju gdje će se zbog di­gi­ta­li­za­ci­je tu­riz­ma oku­pi­ti i pred­stav­ni­ci mi­nis­tar­sta­va tu­riz­ma i pro­me­ta te ho­te­li­je­ri. AmCha­mov do­ku­ment “Mo­bil­nost u tu­riz­mu” po­zi­va se i na iz­vješ­će s 4. Fo­ru­ma tak­si pri­je­voz­ni­ka Me­đu­na­rod­nog sin­di­ka­ta u ces­tov­nom pri­je­vo­zu ko­ji ka­že da je za do­bro funk­ci­oni­ra­nje gra­da po­treb­no od 6 do 11 tak­si vo­zi­la na 1000 sta­nov­ni­ka, dok ih je u Za­gre­bu sa­mo 1,6 i u Spli­tu 0,7. Sam pri­jed­log re­gu­la­tor­nog ure­đe­nja di­gi­tal­nih plat­for­mi za di­je­lje­nje pri­je­vo­za i sam Uber kao pre­du­vjet dalj­njeg ra­zvo­ja hr­vat­skog tu­riz­ma u ži­ži je ne­ga­tiv­nih ko­no­ta­ci­ja. Prav­ni­ci upo­zo­ra­va­ju da se oče­ku­ju od­lu­ke Europ­skog su­da o pi­ta­nji­ma ko­je je pos­ta­vio špa­njol­ski sud o pri­ro­di i de­fi­ni­cijI Ube­ro­ve us­lu­ge. “Ovi­me se po­ku­ša­va le­ga­li­zi­ra­ti rad Ubera, što bran­ša sma­tra ne­pri­hvat­lji­vim jer bi se na­gra­di­la ile­gal­na dje­lat­nost”, ka­že pred­sjed­nik Udru­že­nja da­va­te­lja tak­si us­lu­ga pri HGK Petar Dragić, iz­vr­š­ni di­rek­tor Cam­mea ko­ji pri­pre­ma ve­li­ki re­gi­onal­ni is­ko­rak.

LEGALIZIRANJE UBERA JE NE­PRI­HVAT­LJI­VO, KA­ŽE DRAGIĆ

P. G. /PIXSELL

Spor­na us­lu­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.