Ulažemo u vinariju 26 mi­li­ju­na ku­na, 10 je iz vinske omotnice

Jo­sip Galić, vlas­nik vi­na­ri­je Galić, go­vo­ri o pla­no­vi­ma za ra­zvoj biz­ni­sa, či­me se is­ti­če od dru­gih, gdje iz­vo­zi i gdje se sve mo­gu na­ći nje­go­va vi­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Od de­vet uzo­ra­ka vi­na ko­je smo pos­la­li na Fes­ti­val Gra­še­vi­ne do­bi­li smo osam zla­ta i na to sam vr­lo po­no­san

Jo­sip Galić, vlas­nik vi­na­ri­je Galić ko­ja je na ovo­go­diš­njem Fes­ti­va­lu Gra­še­vi­ne osvo­ji­la čak osam zla­ta go­vo­ri o pla­no­vi­ma za ra­zvoj svog vin­skog biz­ni­sa, či­me se is­ti­če od dru­gih vi­na­ra tog kra­ja, gdje iz­vo­zi i gdje se sve mo­gu na­ći nje­go­va vi­na.

U vin­ski biz­nis Galić je uplo­vio 2008. i ta­da je pro­izveo 30.000 bo­ca, a da­nas je do­šao do broj­ke od 200.000. Star­tao je sa se­dam hek­ta­ra dok ih da­nas obra­đu­je 30 plus ko­ope­ran­ti od ko­jih na­bav­lja gro­žđe. Me­đu na­sa­di­ma vi­no­gra­da je i 20.000 klo­no­va gra­še­vi­ne jer su vi­na­ri­ja part­ner na pro­jek­tu Agro­nom­skog fa­kul­te­ta, a me­đu ovo­go­diš­njim zlat­nim me­da­lja­ma je i ona za vi­no od klo­no­va.

Za po­če­tak, što vas iz­dva­ja od dru­gih vi­na­ra?

Ne bih re­kao da nas ne­što po­seb­no iz­dva­ja od dru­gih. Od de­vet uzo­ra­ka ko­je smo pos­la­li do­bi­li smo osam zla­ta i na to sam vr­lo po­no­san. Taj­na na­šeg us­pje­ha je na­ša upor­nost i na­ši lju­di. Taj­na je u na­šem eno­lo­gu Sla­ve­nu Je­li­či­ću i pred­sjed­ni­ku upra­ve An­dre­ju Mar­ku­li­nu ko­ji vo­di vinariju i ko­ji je od pr­vog da­na sa mnom u ovom pro­jek­tu te svim os­ta­lim za­pos­le­ni­ci­ma ko­ji ov­dje s na­ma ra­de od­li­čan po­sao.

Kak­va je zas­tup­lje­nost va­ših vi­na po Hr­vat­skoj?

Izvo­zi­mo uglav­nom po Eu­ro­pi, a s vi­ni­ma smo pri­sut­ni i po ci­je­loj Hr­vat­skoj. Naj­ma­nje smo zas­tup­lje­ni u Sla­vo­ni­ji jer je Sla­vo­ni­ja tak­va da ri­jet­ko tko pi­je bu­te­lje, to je ža­los­no, no ta­ko je.

Ko­ja su glav­na iz­voz­na tr­ži­šta?

Glav­na iz­voz­na tr­ži­šta su nam Nje­mač­ka, Šved­ska, Polj­ska, Aus­tri­ja, Ni­zo­zem­ska i Fran­cu­ska te su­sjed­na Bos­na i Her­ce­go­vi­na. Od ukup­ne ko­li­či­ne vi­na ko­ju pro­izve­de­mo 12 pos­to ide na iz­voz, a ci­lja­mo do­ći do 25%.

Usko­ro će i no­va vi­na­ri­ja bi­ti go­to­va. Kak­vi su vam još pla­no­vi za ra­zvoj?

Ra­di­mo na pre­se­lje­nju u no­vu vinariju na oko 3000 kva­dra­ta pros­to­ra. Ula­ga­nje u no­vu vinariju u Ku­tje­vu je 26 mi­li­ju­na ku­na, od to­ga 10 mi­li­ju­na je po­vrat­no iz pro­gra­ma vinske omotnice. Ula­ga­nje u opre­mu za vinariju je 15,2 mi­li­ju­na ku­na, a od to­ga je po­vrat 7,6 mi­li­ju­na iz pro­gra­ma vinske omotnice. Sred­stva su osi­gu­ra­na iz kre­di­ta HBORa i OTP ban­ke.

Do sa­da sam u svo­ju tvrt­ku ulo­žio de­vet mi­li­ju­na eura, a u pla­nu mi je do­ći do bro­ja 333.000 bo­ca kroz tri go­di­ne. Na­kon što za­vr­ši­mo no­vu vinariju na­mje­ra­va­mo sta­ti u Sla­vo­ni­ji i ide­mo pre­ma Dal­ma­ci­ji.

Što bis­te iz­dvo­ji­li kao vaš naj­ve­ći us­pjeh?

Naj­ve­ći us­pjeh će bi­ti kad do­vr­ši­mo no­vi po­drum.

PD

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.