Agram otvo­rio pos­lov­nu zgra­du u B. Lu­ci

Ši­re­nje Cen­tar za­uzi­ma 20.900 kva­dra­ta, ima 11 nad­zem­nih i tri pod­zem­ne eta­že sa 196 mjes­ta za par­ki­ra­nje, te će kli­jen­ti­ma omo­gu­ći­ti br­že i jed­nos­tav­ni­je obav­lja­nje us­lu­ga

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Gru­pa Agram u u Ba­njoj Lu­ci otvo­ri­la je pos­lov­ni cen­tar, zgra­da na adre­si Bu­le­var sr­p­ske voj­ske 17 za­uzi­ma 20.900 če­tvor­nih me­ta­ra, ima 11 nad­zem­nih i tri pod­zem­ne eta­že sa 196 mjes­ta za par­ki­ra­nje, a kli­jen­ti­ma će omo­gu­ći­ti br­že i jed­nos­tav­ni­je obav­lja­nje ni­za us­lu­ga i ti­me po­di­ći kva­li­tet ži­vo­ta gra­đa­na Ba­nja Lu­ke i re­gi­je, pi­šu Ne­za­vis­ne no­vi­ne. Da­vor Mar­ti­no­vić, pot­pred­sjed­nik kon­cer­na Agram, re­kao je da je ukup­na vri­jed­nost no­ve pos­lov­ne zgra­da 55 mi­li­ju­na KM (oko 220 mil. ku­na).

“Od to­ga, sa­mo su 16 pos­to kre­di­ti, os­ta­la su sred­stva inves­ti­to­ra kon­cer­na Agram. Na­ša pos­lov­na po­li­ti­ka je da na­še pos­lov­ne cen­tre gra­de lo­kal­ne tvrt­ke”, objas­nio je Mar­ti­no­vić, do­da­ju­ći da otva­ra­nje pos­lov­nog cen­tra pred­stav­lja pos­lov­ni is­ko­rak kon­cer­na u RS i naj­a­vu no­vih inves­ti­ci­ja. Sve­ča­nos­ti su bi­li na­zoč­ni naj­ra vi­ši duž­nos­ni­ci BiH, RS i gra­da Ba­nja Lu­ke, a dvo­ji­ca me­đu nji­ma, Dra­gan Čo­vić, hr­vat­ski član Pred­sjed­niš­tva BiH, i Mi­lo­rad Do­dik, pred­sjed­nik RS, otvo­ri­li su pos­lov­nu zgra­du. Do­dik je re­kao da je Ba­nja Lu­ka do­volj­no ši­ro­ka da pri­hva­ti no­ve pos­lov­ne ak­tiv­nos­ti.

Čo­vić je is­tak­nuo da se grad­njom ovog pos­lov­nog cen­tra po­ru­ču­je da se u RS mo­že ži­vje­ti, za­ra­đi­va­ti i do­go­va­ra­ti do­bri pos­lo­vi. “Po­seb­no me ra­du­je či­nje­ni­ca da ovaj kon­cern ima u pla­nu no­ve inves­ti­ci­je na če­ti­ri lo­ka­ci­je u RS”, ka­zao je Čo­vić. “U Ba­njoj Lu­ci za­poš­lja­va­mo sto­ti­nu rad­ni­ka, ali broj će ras­ti”, re­kao je Da­mir Zo­rić, pred­stav­nik kon­cer­na.

PD

No­va pos­lov­na zgra­da vri­jed­na je oko 220 mil. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.