RS sma­nji­la kon­ce­si­ju, EFT tra­ži kup­ca za TE Sta­na­ri

Us­pješ­ni Ter­mo­elek­tra­na je i da­lje pro­fi­ta­bil­na, re­do­vi­to ot­pla­ću­je kre­di­te i na vri­je­me is­pla­ću­je pla­će za 777 za­pos­le­nih

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

EFT gru­pa, vlas­nik ter­mo­elek­tra­ne u Sta­na­ri­ma, po­t­vr­di­la je da raz­ma­tra do­vo­đe­nje stra­nog part­ne­ra u ter­mo­lek­tra­nu.

U pri­op­će­nju su na­ve­li da i da­lje ra­de pro­fi­ta­bil­no, ali da razmatraju do­vo­đe­nje stra­nog part­ne­ra, ne na­vo­de­ći ko­jeg. Po­t­vr­di­li su i tvrd­nje opor­be u RS u ve­zi sa sma­nje­njem kon­ce­sij­ske nak­na­de.

“Vla­da RS je do­ni­je­la od­lu­ku o sma­nje­nju kon­ce­sij­ske nak­na­de za sve ter­mo­elek­tra­ne u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj, sa 3,6 pos­to na 0,5 pos­to od ukup­nog pri­ho­da, ali je is­to­vre­me­no za­dr­ža­na nak­na­da za ko­ri­šte­nje pri­rod­nih re­sur­sa u iz­no­su od 1,5 eura po pro­izve­de­nom MWh. Ti­me je spri­je­če­na dvos­tru­ka na­pla­te nak­na­de po is­tom os­no­vu, a uvje­ti pos­lo­va­nja za sve ter­mo­elek­tra­ne u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj do­ve­de­ni su u na is­tu ra­zi­nu. EFT Sta­na­ri će go­diš­nje pla­ća­ti oko 10 mi­li­ju­na KM (oko 40 mil. ku­na) što je znat­no vi­še ne­go u svim su­sjed­nim zem­lja­ma, uklju­ču­ju­ći i Sr­bi­ju”, rek­li iz EFTa.

EFT, či­ji je pred­sjed­nik Vuk Ha­mo­vić, pot­pi­sao je ugo­vor o kon­ce­si­ji jer je imao od­lu­ku vla­de, do­ne­se­nu u to vri­je­me, da će se uki­nu­ti nak­na­da za pri­rod­ne re­sur­se ili da će se sma­nji­ti kon­ce­sij­ska nak­na­da.

U ter­mo­elek­tra­ni i da­lje tvr­de da ra­de pro­fi­ta­bil­no, re­dov­no ot­pla­ću­ju ki­ne­ski i sve dru­ge kre­di­te, kao što re­dov­no i na vri­je­me is­pla­ću­ju pla­će za 777 za­pos­le­nih ko­je su da­le­ko iz­nad pro­sje­ka u RS.

“Za ki­ne­sku CDB ban­ku pro­jekt Sta­na­ri je pr­vi pro­jekt u sek­to­ru ener­ge­ti­ke gdje se kao zaj­mo­pri­mac i ja­mac vra­ća­nja kre­di­ta po­jav­lju­je pri­vat­na tvrt­ka. Vla­da RS ni­je ja­mac ban­ka­ma za vra­ća­nje CDB ili dru­gih kre­di­ta ko­je ko­ris­te EFT Sta­na­ri. Ni u jed­nom do­ku­men­tu RS ni­je pre­uze­la obve­zu jam­s­tva ili vra­ća­nja kre­di­ta pre­ma ki­ne­skoj ban­ci. Even­tu­al­ne obve­ze RS nas­tu­pi­le bi u slu­ča­ju ra­ski­da kon­ce­sij­skog ugo­vo­ra ko­ji je pruz­ro­či­la RS kao da­va­telj kon­ce­si­je, na pri­mjer, zbog zah­tje­va da EFT pla­ća is­tu nak­na­du dva pu­ta, kroz nak­na­du za pri­rod­ne re­sur­se i kroz kon­ce­sij­sku nak­na­du”, ka­žu u EFT gru­pi.

Iz EFTa ka­žu da ne na­mje­rav­ju napustiti Stanare, ali da razmatraju dovođenja part­ne­ra ka­ko bi oslobodili kapital za no­ve pro­jek­te u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj i re­gi­ji.

“Na­kon pla­ni­ra­nog go­diš­njeg re­mon­ta ko­ji je obav­ljen u svib­nju, elek­tra­na ra­di pu­nim ka­pa­ci­te­tom i is­po­ru­ču­je ener­gi­ju po ugo­vo­ru”, tvr­de iz TE Sta­na­ri.

IZ EFT-A KA­ŽU DA NE­ĆE NAPUSTITI STANARE,

ALI DA RAZMATRAJU DOVOĐENJA PART­NE­RA KA­KO BI OSLOBODILI KAPITAL ZA NO­VE PRO­JEK­TE U RS I RE­GI­JI

PD

Go­diš­nji re­mont u TE Sta­na­ri obav­ljen je u svib­nju, i sa­da ra­di pu­nim ka­pa­ci­te­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.