Iz Čač­ka di­je­lo­vi za Ško­di­na vo­zi­la

Kre­će tvor­ni­ca Pr­vi maj

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Do kra­ja 2017. go­di­ne pla­ni­ra se po­nov­no po­kre­ta­nje pro­izvod­nje u ča­čan­skoj tvor­ni­ci Pr­vi maj, ko­ja bi tre­ba­lo pro­izvo­di­ti ne­ke od di­je­lo­va za če­šku tvor­ni­cu auto­mo­bi­la Ško­da. To je no­vi­na­ri­ma pri­op­ćio Mi­len­ko Kos­tić, vlas­nik tvrt­ke Auto Ča­čak, na­kon što se sas­tao s ve­le­pos­la­ni­com Če­ške Re­pu­bli­ke, Iva­nom Hlav­so­vom.

Pre­ma Kos­ti­će­vim ri­je­či­ma, pre­go­vo­ri o po­kre­ta­nju pro­izvod­nje di­je­lo­va tra­ju već ne­ko­li­ko mje­se­ci i plan je da bu­du za­vr­še­ni do kra­ja go­di­ne, uz po­dr­šku Auto Čač­ka kao part­ne­ra, ali i če­škog ve­le­pos­lans­tva.

“Oče­ku­je­mo da će­mo do kra­ja go­di­ne po­če­ti pro­izvod­nju odre­đe­nih kom­po­nen­ti za tvor­ni­cu Ško­da. Na to­me već du­go ra­di­mo, ima­mo po­dr­šku ve­le­pos­lans­tva. Po­gon bi se gra­dio u tvor­ni­ci Pr­vi maj, ko­ja je tre­nut­no u ste­ča­ju. Pre­go­vo­ri o to­me šta bi se pro­izvo­di­lo još tra­ju, ima dos­ta mo­guć­nos­ti”, na­ja­vio je Kos­tić.

Če­ška ve­le­pos­la­ni­ca iz­ja­vi­la je da Auto Ča­čak sim­bol us­pješ­ne gos­po­dar­ske su­rad­nje sa Sr­bi­jom, ko­ja je u sa­mom vr­hu ka­da je ri­ječ o pro­da­ji Ško­di­nih vo­zi­la u re­gi­ji.

“Bu­du­ća su­rad­nja naj­vi­še ovi­si o sr­p­skim po­tro­ša­či­ma i že­lje da se ku­pu­ju Ško­di­ni auto­mo­bi­li. Pro­da­ja je sa­da na do­broj ra­zi­ni i Sr­bi­ja pred­nja­či u to­me”, rek­la je Ivana Hlav­so­va.

Ško­de se od­lič­no pro­da­ju u Sr­bi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.