U za­mje­ni ra­ču­na­la Trump vi­di bi­li­jun do­la­ra ušte­da

Di­gi­tal­na ob­no­va Ame­rič­ki pred­sjed­nik sas­tao se s čel­ni­ci­ma 18 teh­no­lo­ških tvrt­ki

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Bi­je­la ku­ća mo­der­ni­za­ci­jom ra­ču­nal­nih sus­ta­va že­li sre­za­ti tro­ško­ve i po­bolj­ša­ti us­lu­gu gra­đa­ni­ma

Pred­sjed­nik Do­nald Trump od­lu­čio je te­me­lji­to ob­no­vi­ti ra­ču­nal­ne sus­ta­ve ame­rič­ke vla­de što bi tre­ba­lo do­ni­je­ti ušte­de od bi­li­jun do­la­ra u slje­de­ćih de­set go­di­na. Ka­ko iz­vješ­ću­ju ta­moš­nji me­di­ji, Trump se u po­ne­dje­ljak sas­tao sa pred­stav­ni­ci­ma 18 ame­rič­kih teh­no­lo­ških tvrt­ki, me­đu ko­ji­ma su bi­li i Ap­ple, Mi­cro­soft te Ama­zon.

Ra­di­lo se o sas­tan­ku ta­ko­zva­nog Ame­rič­kog teh­no­lo­škog vi­je­ća ko­je je pred­sjed­nik ofor­mio u svib­nju ra­di po­dr­ške nas­to­ja­nji­ma za mo­der­ni­za­ci­ju vla­di­nih ins­ti­tu­ci­ja. Ka­ko je na­gla­še­no na sas­tan­ku, Bi­je­la ku­ća že­li mo­der­ni­zi­ra­ti vla­di­ne sus­ta­ve in­for­ma­cij­ske teh­no­lo­gi­je i ta­ko sre­za­ti tro­ško­ve i po­bolj­ša­ti us­lu­gu gra­đa­ni­ma. No, cilj je i po­bolj­ša­ti si­gur­nost vla­di­nih sus­ta­va.

“Vla­da se tre­ba pri­klju­či­ti in­for­ma­cij­skoj re­vo­lu­ci­ji”, is­tak­nuo je Trump. Na­rav­no, pred­stav­ni­ci teh­no­lo­škog sek­to­ra di­je­le pred­sjed­ni­ko­vo miš­lje­nje s ob­zi­rom da im se smi­je­še pos­lo­vi vri­jed­ni mi­li­jar­de do­la­ra. “Ame­ri­ka tre­ba ima­ti teh­no­lo­ški naj­mo­der­ni­ju vla- du na svi­je­tu. Da­nas ona to ni­je”, oci­je­nio je iz­vr­š­ni di­rek­tor Ap­plea Tim Co­ok. Pr­vi čo­vjek Ama­zo­na Jeff Be­zos iz­ja­vio je da že­li vi­dje­ti Trum­po­vu ad­mi­nis­tra­ci­ju ko­ja će ko­ris­ti­ti ko­mer­ci­jal­no dos­tup­ne teh­no­lo­gi­je, umjet­nu in­te­li­gen­ci­ju i ulo­ži­ti u pre­obu­ku za­pos­le­ni­ka jav­ne upra­ve.

Pre­ma lanj­skom iz­vješ­ću ame­rič­kog dr­žav­nog ure­da za re­vi­zi­ju, vla­da na IT opre­mu go­diš­nje troši 80 mi­li­jar­di do­la­ra. Ti­je­kom 2015. vla­da je na­pra­vi­la naj­ma­nje 7000 raz­li­či­tih inves­ti­ci­ja u IT opre­mu, a ne­ke agen­ci­je ko­ris­te opre­mu s komponentama ugrađenima pri­je po­la stoljeća. “Tak­va struk­tu­ra je neo­dr­ži­va”, oci­je­nio je Ja­red Ku­sh­ner, pred­sjed­ni­kov zet, ali i po­moć­nik. Do­dao je i ka­ko ve­ći­na od 6100 vla­di­nih po­dat­kov­nih cen­ta­ra mo­že bi­ti kon­so­li­di­ra­na i pre­ba­če­na u “oblak”.

Pri­je sas­tan­ka sa Trum­pom čel­ni­ci teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja odr­ža­li su 10 ma­njih sas­ta­na­ka s pot­pred­sjed­ni­kom Mi­ke­om Pen­ce­om, mi­nis­trom fi­nan­ci­ja Ste­ve­om Mnuc­hi­nom te mi­nis­trom tr­go­vi­ne Wil­bu­rom Ro­ssom. Uz njih, sas­ta­li su se i sa pr­vim lju­di­ma sve­uči­liš­nih ins­ti­tu­ci­ja, MITa i Dr­žav­nog sve­uči­li­šta Ohi­ja.

AME­RIČ­KA VLA­DA GO­DIŠ­NJE NA IT OPRE­MU TROŠI 80 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA, A NE­KE AGEN­CI­JE KO­RIS­TE OPRE­MU S KOMPONENTAMA UGRAĐENIMA PRI­JE PO­LA STOLJEĆA

REUTERS

Pred­sjed­nik Do­nald Trump u druš­tvu čel­ni­ka Ap­plea Ti­ma Co­oka i Mi­cro­sof­ta Satye Na­del­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.