Pre­go­vo­ri o Brexi­tu us­po­rit će eko­no­mi­ju

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Gos­po­dar­ski

rast u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji će us­po­ri­ti ti­je­kom idu­ćih ne­ko­li­ko go­di­na, dok se pre­go­vo­ri o Brexi­tu ra­zvi­ja­ju, a po­troš­nja us­po­ra­va, is­ti­ču iz udru­že­nja bri­tan­ske in­dus­tri­je CBI. Bla­go po­di­žu­ći pret­hod­nu prog­no­zu, iz ovog pos­lov­nog udru­že­nja po­ru­či­li su u uto­rak ka­ko oče­ku­ju rast od 1,6 pos­to u 2017. i 1,4 pos­to u 2018. go­di­ni, pi­šu bri­tan­ski me­di­ji.

Me­đu­tim, to je jed­na­ko tro­mje­seč­nom pro­sječ­nom ras­tu od 0,3 pos­to, što je upo­la ma­nje od sto­pe ras­ta os­tva­re­ne od 2013. do 2016. go­di­ne. Iz CBIja su per­s­pek­ti­vu ras­ta opi­sa­li kao “stal­nu, ali pri­gu­še­nu”. Pro­cje­nju­ju da će iz­voz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je vje­ro­jat­no po­ras­ti idu­ćih ne­ko­li­ko go­di­na zbog slab­lje­nja fun­te, ko­ja je od bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma o iz­la­sku iz Eu­rop­ske uni­je pa­la oko 15 pos­to u od­no­su na do­lar.

Me­đu­tim, CBI, ko­ji zas­tu­pa in­te­re­se pos­lov­nog sek­to­ra, sma­tra da će ras­tu­ća in­fla­ci­ja i slab rast pla­ća po­go­di­ti do­ma­ću po­traž­nju. “Lju­di su već po­če­li osje­ća­ti fi­nan­cij­ski pri­ti­sak. ‘Ste­za­nje re­me­na’ zna­či i spo­ri­ji rast po­troš­nje ku­ćans­ta­va”, ka­že glav­na di­rek­to­ri­ca CBIja Ca­rolyn Fa­ir­ba­irn. Ka­ko na­po­mi­nje, na­kon raz­dob­lja nes­ta­bil­nos­ti, vla­da bi tre­ba­la po­ka­za­ti da je Bri­ta­ni­ja i da­lje “sjaj­no mjes­to za pos­lo­va­nje”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.