Ži­vi la­bo­ra­to­rij za tes­ti­ra­nje

Grad bu­duć­nos­ti Sin­ga­pur je po­kre­nuo pro­jekt Smart Na­ti­on ko­ji ne sa­mo da će po­bolj­ša­ti kva­li­te­tu ži­vo­ta, stvo­ri­ti

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - ANA MA­RIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Po­mo­ću pa­met­nih rje­še­nja mo­ći će se nad­zi­ra­ti ko­li­či­na utro­še­ne ener­gi­je, pro­izvod­nja ot­pa­da te ko­li­či­na po­tro­še­ne vo­de či­me će se ri­je­ši­ti kru­ci­jal­ni pro­ble­mi gra­da

Sin­ga­pur, da­nas jed­na od naj­bo­ga­ti­jih i naj­pro­mi­nent­ni­jih ze­ma­lja u svi­je­tu, usko­ro bi za­hva­lju­ju­ći nas­to­ja­nji­ma i ula­ga­nji­ma mo­gao pos­ta­ti pr­vim pot­pu­no pa­met­nim gra­dom na svi­je­tu. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, toč­ni­je tri, ta su nas­to­ja­nja obje­di­nje­na u pro­jekt na­zvan Smart Na­ti­on. Ka­ko pi­še por­tal En­gad­get, ra­di se o am­bi­ci­oz­nom za­hva­tu tran­sfor­ma­ci­je gra­da, kva­li­te­te ži­vo­ta gra­đa­na i funk­ci­oni­ra­nja grad­skih vlas­ti na­bo­lje i to u skla­du s pred­nos­ti­ma di­gi­tal­nog do­ba. Ina­če, mre­ža op­tič­kih vla­ka­na već se pro­te­že či­ta­vim oto­kom, omo­gu­ća­va­ju­ći ta­ko brz pris­tup in­ter­ne­tu sva­kom do­mu i ure­du. Uz to, na dvo­je gra­đa­na već do­la­ze tri pa­met­na ure­đa­ja, pa je za Sin­ga­pur doš­lo vri­je­me za slje­de­ći ve­li­ki ko­rak ko­ji će ih do­ves­ti do sta­tu­sa zem­lje pa­met­nih teh­no­lo­gi­ja i ino­va­ci­je.

Ini­ci­ja­ti­va Smart Na­ti­on Sin­ga­pur bi mo­gla za­pra­vo pre­tvo­ri­ti u ži­vu­ći la­bo­ra­to­rij ili ne­ku vr­stu igra­li­šta za tes­ti­ra­nje pa­met­nih rje­še­nja na ur­ba­nim pro­ble­mi­ma. Dio tog pla­na mre­ža je senzora pos­tav­lje­nih di­ljem oto­ka ko­ji bi sin­ga­pur­skim služ­ba­ma tre­ba­le olak­ša­ti rje­ša­va­nje naj­ve­ćih pro­ble­ma na ovom iz­nim­no gus­to na­se­lje­nom po­dru­čju. Ka­ko sa­mi ka­žu, sin­ga­pur­ska vla­da vje­ru­je ka­ko će pro­jekt Smart Na­ti­on ne sa­mo po­bolj­ša­ti kva­li­te­tu ži­vo­ta, stvo­ri­ti eko­nom­ske no­ve pri­li­ke i iz­gra­di­ti bli­sku za­jed­ni­cu, već ži­vot u Sin­ga­pu­ru pro­mi­je­ni­ti iz te­me­lja.

Jef­ti­ni­je i kva­li­tet­ni­je li­je­če­nje

U kre­ira­nju Smart Na­ti­ona pet je po­dru­čja de­fi­ni­ra­no kao ona od po­seb­ne važ­nos­ti ko­ji­ma je nuž­no po­bolj­ša­nje pri­je­voz, dom i oko­liš, po­ve­ća­nje pro­duk­tiv­nos­ti pos­lo­va­nja, zdravlje i bri­ga o oso­ba­ma starije ži­vot­ne do­bi te us­lu­ge jav­nog sek­to­ra. Što se ti­če kon­kret­nih pri­mje­ra, pri­mje­nom Smart Na­ti­on rje­še­nja nas­ta­lih u part­ner­stvu s pri­vat­nim tvrt­ka­ma vlas­ti će mo­ći mje­ri­ti i nad­zi­ra­ti ko­li­či­nu utro­še­ne ener­gi­je, pro­izvod­nju ot­pa­da te ko­li­či­ne po­tro­še­ne vo­de. To su kru­ci­jal­ni pro­ble­mi s ko­ji­ma se ovaj grad – dr­ža­va su­oča­va jer sva­ke go­di­ne, zbog ne­dos­tat­ka vlas­ti­tih iz­vo­ra us­li­jed po­ve­ća­ne ur­ba­ni­za­ci­je, uvo­ze još de­set­ke mi­li­jar­di ga­lo­na vo­de iz su­sjed­ne Ma­le­zi­je. Ta­ko­đer, kao i broj­ne dru­ge ra­zvi­je­ne zem­lje, i Sin­ga­pur je su­očen sa sve sta­ri­jim sta­nov­niš­tvom i tro­ško­vi­ma nji­ho­va li­je­če­nja. Ka­da je u pi­ta­nju zdrav­s­tve­na za­šti­ta, Smart Na­ti­on je raz­li­či­tim ino­va­tiv­nim mo­de­li­ma li­je­če­nja i bri­ge us­mje­ren na sma­nje­nje i tog te­re­ta.

U po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne tes­ti­ran je kućni sus­tav bri­ge za starije oso­be, od­nos­no pro­gram ko­ji ko­ris­ti sen­zo­re na vra­ti­ma i sobama za pra­će­nje kre­ta­nja. Ako pos­to­ji nedostatak ak­tiv­nos­ti ili sus­tav ot­kri­je ne­ki dru­gi incident, nje­go­va­telj, bi­lo da je član obi­te­lji ili pro­fe­si­ona­lac, upo­zo­ren je is­tog ča­sa. Za­hva­lju­ju­ći pri­kup­lje­nim po­da­ci­ma, sva­ki će li­ječ­nik ima­ti uvid u zdrav­s­tve­no sta­nje i po­vi­jest bo­les­ti bi­lo ko­jeg pa­ci­jen­ta te će ti­me uve­li­ke bi­ti olak­ša­na ko­mu­ni­ka­ci­ja bi­lo ko­je zdrav­s­tve­ne us­ta­no­ve i onih ko­ji­ma nji­ho­va po­moć tre­ba.

Sci­en­ti­fic Ame­ri­ca pi­še da i tak­vom okru­že­nju ni­je te­ško za­mis­li­ti si­tu­aci­ju u ko­joj se, re­ci­mo, oso­be s pre­trp­lje­nim mo­žda­nim uda­rom opo­rav­lja­ju u udob­nos­ti svo­jih do­mo­va, gdje sen­zo­ri ute­me­lje­ni na IoT teh­no­lo­gi­ja­ma (tzv. in­ter­ne­tu stva­ri) pra­te vi­tal­ne zna­ko­ve i upo­zo­ra­va­ju skr­b­ni­ke ka­da ne­što ot­kri­ju.

Za­šti­ta po­da­ta­ka

Go­vo­re­ći o pro­ble­mu pri­je­vo­za i ve­li­kih grad­skih gu­žvi, ins­ta­li­ra­ni sen­zo­ri će sla­ti po­dat­ke s iden­ti­fi­ci­ra­nih pro­ble­ma­tič­nih po­dru­čja te na os­no­vu is­tih for­mu­li­ra­ti jed­nos­tav­na, efek­t­na i eko­nom­ski naj­is­pla­ti­vi­ja rje­še­nja. S ob­zi­rom na to da se u Sin­ga­pu­ru pla­ni­ra pos­tav­lja­nje im­pre­siv­nog bro­ja senzora ko­ji će ge­ne­ri­ra­ti is­to ta­ko im­pre­siv­nu ko­li­či­nu po­da­ta­ka po­ja­vi­la se i za­bri­nu­tost oko za­šti­te is­tih. Me­đu­na­rod­ni struč­nja­ci, s dru­ge stra­ne, vi­de ve­li­ku vri­jed­nost tak­va obuj­ma ge­ne­ri­ra­nih po­da­ta­ka jer se oni

KUĆNI SUS­TAV BRI­GE ZA STARIJE OSO­BE PO­MO­ĆU SENZORA NA VRA­TI­MA I SOBAMA PRA­TI NJI­HO­VO KRETANJE TE OD­MAH JAVLJA AKO POS­TO­JI NEDOSTATAK AK­TIV­NOS­TI ILI SE POJAVI NE­KI INCIDENT

FOTOLIA

Sta­nov­niš­tvo Sin­ga­pu­ra već je re­la­tiv­no do­bro obu­če­no u ra­ču­nal­nim vje­šti­na­ma što će olak­ša­ti im­ple­men­ta­ci­ju ne­bro­je­nih mo­du­la unu­tar Smart Na­ti­ona

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.