Pa­met­no uprav­lja­nje tran­s­por­tom i lo­gis­ti­kom u re­al­nom vre­me­nu

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - ANA MA­RIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Po­mo­ću Pro­veIT rje­še­nja kom­pa­ni­je sa­da ras­po­la­žu in­for­ma­ci­ja­ma o to­me je li ka­mi­on sti­gao na vri­je­me, je li doš­lo do zas­to­ja u pro­me­tu i ko­li­ko će kas­ni­ti is­po­ru­ka

Bos­ch, nje­mač­ka tvrt­ka i je­dan od vo­de­ćih svjet­skih do­bav­lja­ča teh­no­lo­gi­je i us­lu­ga, sre­di­nom lip­nja ove go­di­ne iz­vi­jes­ti­la je o us­pješ­nom za­vr­šet­ku is­tra­ži­vač­kog pro­jek­ta na­zva­nog Pro­veIT. Ta tro­go­diš­nja su­rad­nja kom­pa­ni­je Bos­ch i ne­ko­li­ci­ne lo­kal­nih part­ne­ra re­zul­ti­ra­la je in­te­gri­ra­nom plat­for­mom i apli­ka­ci­jom za efi­kas­ni­je pla­ni­ra­nje tran­s­por­ta na­mi­je­nje­nom ne sa­mo vo­za­či­ma ka­mi­ona već svi­ma ko­ji uprav­lja­ju tran­s­port­nim i lo­gis­tič­kim pro­ce­si­ma.

Za­da­ni ci­lje­vi is­tra­ži­va­nja i pro­jek­ta, a ko­ji su pre­ma Bos­c­ho­vom iz­vješ­ću i pos­tig­nu­ti, od­no­si­li su se na op­ti­mal­nu kva­li­te­tu i učin­ko­vi­tost tran­s­port­nih teh­no­lo­gi­ja od­nos­no bo­lje is­ko­ri­šte­nje ras­po­lo­ži­vih ka­pa­ci­te­ta, sma­nje­nje troškova i emi­si­je CO2 te lak­še pla­ni­ra­nje i ve­ću učin­ko­vi­tost tran­s­por­ta.

In­s­pi­ra­ci­ja iz vlas­ti­tog is­kus­tva

Kom­pa­ni­ja je i ina­če po­sve­će­na ra­zvo­ju ino­va­tiv­nih rje­še­nja ko­ja po­di­žu ne sa­mo kva­li­te­tu ži­vo­ta već i sva­ki ad­mi­nis­tra­tiv­ni pro­ces, a do­bar dio in­s­pi­ra­ci­je do­la­zi upra­vo iz nji­ho­vih re­do­va. Ta­ko i je­dan od vo­de­ćih raz­lo­ga za­što je Pro­veIT uop­će po­kre­nut do­la­zi upra­vo iz sa­me kom­pa­ni­je Bos­ch.

Na­ime, sva­ko ju­tro u 7:30 sa­ti ka­mi­on na­pu­šta Bos­c­he­vu tvor­ni­cu u Hom­bur­gu i pu­tu­je pre­ma ni­zu do­bav­lja­ča ko­ji se uglav­nom na­la­ze unu­tar ra­di­ju­sa od 60 ki­lo­me­ta­ra,

Mar­kus Ba­uer

Bos­ch pri­kup­lja­ju­ći di­je­lo­ve ko­ji su Bos­c­hu po­treb­ni za pro­izvod­nju hi­dra­ulič­nih kom­po­nen­ti. Za­hva­lju­ju­ći Pro­veIT rje­še­nju kom­pa­ni­ja sa­da ras­po­la­že in­for­ma­ci­ja­ma o to­me je li ka­mi­on na des­ti­na­ci­ju do­šao na vri­je­me, je li doš­lo do zas­to­ja u pro­me­tu i ko­li­ko će kas­ni­ti is­po­ru­ka u tom slu­ča­ju te svim dru­gim re­le­vant­nim či­nje­ni­ca­ma ko­je bi mo­gle ima­ti utje­ca­ja na ti­jek pro­izvod­nje.

“Za­hva­lju­ju­ći IT plat­for­mi i no­voj mo­bil­noj apli­ka­ci­ji ko­ju smo ra­zvi­li za vo­za­če ka­mi­ona kao dio is­tra­ži­vač­kog pro­jek­ta Pro­veIT pla­ne­ri za ma­te­ri­jal i tran­s­port mo­gu pra­ti­ti či­tav la­nac ops­kr­be i pra­vo­vre­me­no od­go­vo­ri­ti ako do­đe do kak­vog po­re­me­ća­ja”, po­jas­nio je vo­di­telj pro­gra­ma lo­gis­tič­ke IT tvrt­ke Bos­ch Mar­kus Ba­uer.

“Ko­ri­šte­njem apli­ka­ci­je vo­zač bi­lje­ži sve važ­ne in­for­ma­ci­je kao što su vri­je­me po­la­ska, do­la­zak, po­če­tak i kraj pro­ce­sa uto­va­ra ili is­to­va­ra, na- sta­vak od­la­ska i od­go­de u tran­zi­tu. Uz Bos­ch još je šest tvrt­ki i ins­ti­tu­ci­ja su­dje­lo­va­lo u jav­no fi­nan­ci­ra­nom pro­jek­tu is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja ko­ji je sa­da us­pješ­no za­vr­šen i to s opip­lji­vim re­zul­ta­ti­ma”, do­dao je.

Pro­veIT plat­for­ma, dak­le, osi­gu­ra­va naj­bo­lju mo­gu­ću upo­ra­bu svih tran­s­port­nih ka­na­la. Pro­izvo­di te­ret­ne na­lo­ge ko­ji in­te­li­gent­no kom­bi­ni­ra­ju sve de­talj­ne po­dat­ke o pred­me­ti­ma i ma­te­ri­ja­li­ma za pa­ki­ra­nje.

Ne­sme­ta­no odvi­ja­nje ops­kr­be

Na pri­mjer, plat­for­ma pri­kup­lja sve po­dat­ke po­treb­ne za pra­će­nje ops­kr­b­nog lan­ca i auto­mat­ski pro­vje­ra­va da li u ko­joj mje­ri tre­nu­tač­ni sta­tus ops­kr­b­nog lan­ca od­stu­pa od pla­ni­ra­nog sta­tu­sa što zna­či da se zna i ko­li­ko je je­di­ni­ca odre­đe­ne stav­ke još na za­li­ha­ma kao i što pro­izvod­ni pro­ces zah­ti­je­va u odre­đe­noj toč­ki vre­me­na. “Pla­ne­ri ma­te­ri­ja­la i tran­s­por­ta mo­gu bi­ti si­gur­ni da di­gi­tal­ni po­moć­nik pra­ti sve što se do­ga­đa, a upo­zo­re­nje će do­ći sa­mo on­da ka­da je nuž­na in­ter­ven­ci­ja”, po­jas­nio je Ba­uer. Ko­ri­šte­njem stan­dar­di­zi­ra­nog sku­pa po­da­ta­ka, pla­ne­ri ma­te­ri­ja­la i tran­s­por­ta mo­gu u stvar­nom vre­me­nu una­pri­jed odre­đen stra­te­ški i tak­tič­ki plan pri­la­go­di­ti bi­lo kak­vim uvje­ti­ma.

Zna­čaj­ka uprav­lja­nja od­stu­pa­nji­ma od ori­gi­nal­nog pla­na i za­da­ne ru­te ugra­đe­na je u plat­for­mu i ba­ra­ta raz­no­vr­s­nim mo­guć­nos­ti­ma, kao i nji­ho­vim po­s­lje­di­ca­ma.

Re­ci­mo, ako se ka­mi­on za­gla­vi u pro­met­noj gu­žvi plat­for­ma Pro­veIT iz­ra­ču­na­va ima li smis­la za­vr­ši­ti ru­tu una­toč kaš­nje­nju ili tre­ba li dru­gi ka­mi­on pos­la­ti iz­rav­no do­bav­lja­či­ma ko­ji­ma je odre­đe­na ro­ba pri­je­ko po­treb­na. Jed­nos­tav­ni­je re­če­no, plat­for­ma iz­ra­ču­na­va ko­ja je od­lu­ka ili rje­še­nje eko­nom­ski naj­is­pla­ti­vi­ja. Naj­av­ljen je i dalj­nji ra­zvoj apli­ka­ci­je jer dio part­ne­ra na pro­jek­tu že­li nas­ta­vi­ti u smje­ru ra­zvo­ja te­ret­nih di­gi­tal­nih do­ku­me­na­ta ko­ji bi se po­tom uklju­či­li u Bos­c­ho­ve tran­s­port­ne pro­ce­se.

Lis­ta part­ne­ra ko­ji su za­jed­nič­kim sna­ga­ma doš­li do ovog ino­va­tiv­nog rje­še­nja uklju­ču­je tvrt­ke kao što su pro­gra­me­ri PTV i LOCOM, za­tim in­dus­trij­ska po­du­ze­ća Bos­ch i Z, lo­gis­tič­ka tvrt­ka Ge­is i Cen­tar za is­tra­ži­va­nje in­for­ma­cij­ske teh­no­lo­gi­je (FZI) i Ins­ti­tut za ru­ko­va­nje ma­te­ri­ja­li­ma i lo­gis­ti­kom (IFL), ko­ji su ujed­no i dio Kar­l­sru­he Ins­ti­tu­te of Tec­h­no­logy (KIT). Pro­jekt je vo­dio Bos­ch, a fi­nan­ci­ran je iz nje­mač­kog Sa­vez­nog mi­nis­tar­stva za gos­po­dar­stvo i ener­ge­ti­ku.

Kon­zor­cij je, ka­ko po­ru­ču­ju iz Bos­c­ha, u ko­nač­ni­ci is­pu­nio uvje­te de­fi­ni­ra­ne na po­čet­ku pro­jek­ta po­ve­zi­va­njem pro­izvod­nje i ra­zvo­jem po­treb­nih di­gi­tal­nih ala­ta stvo­re­ni su uvje­ti u ko­ji­ma se omo­gu­ća­va neo­me­ta­no odvi­ja­nje i naj­slo­že­ni­jih ops­kr­b­nih la­na­ca.

PD

Ako ka­mi­on zap­ne u pro­met­noj gu­žvi plat­for­ma iz­ra­ču­na­va ima li smis­la za­vr­ši­ti ru­tu una­toč kaš­nje­nju ili tre­ba pos­la­ti dru­gi ka­mi­on do­bav­lja­či­ma

Iz­vor: Bos­ch

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.