Ne bri­ni­te da će vam doš­lja­ci ukras­ti pla­že, već o lo­kal­ci­ma ko­ji mas­te brk

Ana­li­za Iz­gub­ljen fo­kus Te­ma za­šti­te oto­ka, pla­ža i po­mor­skog do­bra skre­nu­la je na ni­ske stras­ti po­tak­nu­te laž­nim lo­kal­pa­tri­otiz­mom i kse­no­fo­bi­jom, u ne­re­du s kon­ce­si­ja­ma ni­je pro­blem u jed­nom za­ko­nu, već u men­ta­li­te­tu ko­ji ne pod­no­si tran­s­pa­rent­nost i tr

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - MA­RI­JA CRNJAK ma­ri­ja.crnjak@pos­lov­ni.hr

Ka­ko to obič­no bi­va kad se na jav­ne ras­pra­ve na­ka­če po­li­ti­ča­ri i svi os­ta­li ko­ji tra­že svoj ko­ma­dić ko­ris­ti, te­ma za­šti­te oto­ka, pla­ža i po­mor­skog do­bra iz­gu­bi­la je fo­kus i pre­ba­ci­la se na ni­ske stras­ti po­tak­nu­te laž­nim lo­kal­pa­tri­otiz­mom i kse­no­fo­bi­jom. Uči­nak pro­s­vje­da s ruč­ni­ci­ma na Mar­ko­vu tr­gu sto­ga bi mo­gao bi­ti upra­vo su­pro­tan od onog što za­zi­va­ju pr­vi lju­di ini­ci­ja­ti­ve Po­kre­ta oto­ka, a to je uvo­đe­nje tran­s­pa­rent­nos­ti, vla­da­vi­ne pra­va i gos­po­dar­ski ra­zvoj suk­la­dan po­tre­ba­ma i jav­nom in­te­re­su oto­ča­na i os­ta­lih sta­nov­ni­ka Hr­vat­ske. Ini­ci­ja­ti­vi Po­kre­ta oto­ka sva­ka čast zbog to­ga što su po­kre­nu­li važ­nu te­mu ko­ja mu­či mno­ga mjes­ta i mno­ge po­du­zet­ni­ke, te po­li­ti­ča­re ko­ji že­le igra­ti po­šte­no i u skla­du sa za­ko­ni­ma. Na pri­mje­ru ne­us­pje­log po­ku­ša­ja ime­no­va­nja no­vog kon­ce­si­ona­ra na Zlat­nom ra­tu na Bo­lu iz­vuk­li su oči­to sla­be toč­ke Za­ko­na o kon­ce­si­ja­ma, od pri­je­no­sa pra­va na kon­ce­si­ju do sla­bih me­ha­ni­za­ma kon­tro­le kon­ce­si­ona­ra i nje­go­ve spo­sob­nos­ti da is­pu­ni uvje­te ko­je pot­pi­su­je na mno­go go­di­na. U ne­kim de­ta­lji­ma ipak su se iz­gu­bi­li, a na­mjer­no ili slu­čaj­no, po­ne­što i za­bo­ra­vi­li kad su u pi­ta­nju pra­va i pos­tup­ci lo­kal­nih upra­va.

Bez ma­sov­ne inva­zi­je

Iz jav­ne ras­pra­ve ko­ja se ra­zvi­la ste­kao se ta­ko do­jam da je pro­blem uprav­lja­nja plažama i os­ta­lim jav­nim do­bri­ma sa­mo u jed­nom za­ko­nu o kon­ce­si­ja­ma, te da se spre­ma ma­sov­na inva­zi­ja doš­lja­ka ko­ji će za­be­to­ni­ra­ti i za­tvo­ri­ti pla­že bez zna­nja ugro­že­nih i bes­po­moć­nih lo­kal­nih sta­nov­ni­ka. Ni­šta od to­ga ne sto­ji. Ka­ko je već poz­na­to, za­ne­ma­ri­li su Za­kon o po­mor­skom do­bru ko­ji, ma­da ne­do­re­čen i spre­man za no­vu ver­zi­ju, pro­pi­su­je i tko i na ko­ji na­čin do­dje­lju­je raz­li­či­te vr­ste kon­ce­si­ja na mo­ru, od lu­ka i ri­bo­go­ji­li­šta do pla­ža. Taj is­ti za­kon upra­vo da­je je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve dva ala­ta ko­ji­ma utje­ču ili ne­po­sred­no uprav­lja­ju po­mor­skim do­brom. Pr­vi je pros­tor­no pla­ni­ra­nje jer je upra­vo pros­tor­ni plan taj ko­ji de­fi­ni­ra ko­ja je na­mje­na ko­jeg di­je­la pros­to­ra, a što je os­no­va za do­dje­lu kon­ce­si­je. Us­to, sva­ka je­di­ni­ca lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve duž­na je do­ni­je­ti plan uprav­lja­nja po­mor­skim do­brom ko­jim se de­fi­ni­ra ko­ji di­je­lo­vi po­mor­skog do­bra os­ta­ju u op­ćoj upo­ra­bi, a ko­ji di­je­lo­vi se na­mje­ra­va­ju da­ti na gos­po­dar­sko ko­ri­šte­nje. Sto­ga u pot­pu­nos­ti ne sto­ji tvrd­nja da je lo­kal­na za­jed­ni­ca u pot­pu­nos­ti is­klju­če­na iz pos­tup­ka da­va­nja kon­ce­si­je.

Ne pla­ća­ju kon­ce­si­je

Kad go­vo­re o jav­nom in­te­re­su oto­ča­na, kao da za­bo­rav­lja­ju in­te­re­se po­je­di­na­ca u lo­kal­nim i re­gi­onal­nim upra­va­ma ko­ji se u prak­si vr­lo čes­to pret­pos­tav­lja­ju jav­nom in­te­re­su. Kon­ce­si­je na plažama ta­ko se čes­to da­ju lo­kal­nim ko­mu­nal­nim tvrt­ka­ma ko­je ko­je bez ikak­vog pla­na i re­da di­je­lo­ve pla­ža da­ju u pod­na­jam, bez da se kon­tro­li­ra kva­li­te­ta ili ci­je­na. Le­žalj­ke i os­ta­li sa­dr­ža­ji se pos­tav­lja­ju i na te­me­lju kon­ce­sij­skih odo­bre­nja ko­ja da­ju op­ći­ne, i tu tek ne­ma kon­tro­le ni tran­s­pa­rent­nos­ti. In­s­pek­to­ri ta­ko umjes­to de­set do­go­vo­re­nih le­žalj­ki na­la­ze njih dva­de­set, umjes­to dva sku­te­ra njih pet, pla­že se ne čis­te do­volj­no čes­to, a sve to ugro­ža­va si­gur­nost po­sje­ti­te­lja. Ta­ko­đer ni­je ri­jet­ko da lo­kal­ne ko­mu­nal­ne tvrt­ke i ne pla­te kon­ce­si­ju, što se na­vod­no do­ga­đa­lo i na Bo­lu. Uprav­lja­nje plažama ta­ko je u mno­gim mjes­ti­ma na mo­ru unosan biz­nis lo­kal­nih šerifa i nji­ho­vih pajdaša, i jao onom tko uleti izvana. Ne­ma tu kon­ku­ren­ci­je, jav­nog in­te­re­sa, tr­žiš­ne utak­mi­ce, odr­ži­vog ra­zvo­ja. Sa­mo lo­va.

Dak­le, ni­je pro­blem sa­mo u jed­nom za­ko­nu već u men­ta­li­te­tu ko­ji ne po­dr­ža­va pro­ved­bu za­ko­na i prav­ne dr­ža­ve, ko­jem od­go­va­ra ne­red u ko­jem će za­ra­đi­va­ti uvi­jek is­ti. Oto­ča­ni su sto­ga u pra­vu kad ka­žu da dr­ža­va što pri­je tre­ba do­ni­je­ti no­ve za­ko­ne, po­ja­ča­ti me­ha­niz­me kon­tro­le i oja­ča­ti me­ha­niz­me pra­vo­su­đa ko­ji će omo­gu­ći­ti svi­ma jed­na­ko pravo na su­dje­lo­va­nje u na­tje­ča­ji­ma u skla­du s Us­ta­vom. No os­ta­lo je na nji­ma sa­mi­ma.

UPRAV­LJA­NJE PLAŽAMA U MNO­GIM MJES­TI­MA JE UNOSAN BIZ­NIS LO­KAL­NIH ŠERIFA I

NJI­HO­VIH PAJDAŠA, I JAO ONOM TKO ULETI IZVANA JE­DI­NI­CE LO­KAL­NE I RE­GI­ONAL­NE UPRA­VE DO­NO­SE PLAN UPRAV­LJA­NJA PO­MOR­SKIM DO­BROM

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.