Ar­gen­ti­na iz­da­la sto­ljet­nu obvez­ni­cu

Dug za unu­ke Bu­enos Ai­res se za­du­žio za 2,75 mi­li­jar­di do­la­ra uz ku­pon od 7,125 pos­to

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE - TO­MIS­LAV PILI

Ana­li­ti­ča­ri upo­zo­ra­va­ju da je ap­so­lut­no pre­ra­no da Ar­gen­ti­na iz­da­je obvez­ni­cu na ta­ko du­gi rok

Iako se tek pri­je go­di­nu da­na opo­ra­vi­la od po­s­ljed­njeg ban­kro­ta iz 2002. go­di­ne, to ni­je spri­je­či­lo Ar­gen­ti­nu da se u po­ne­dje­ljak za­du­ži na 100 go­di­na. Juž­no­ame­rič­ka dr­ža­va iz­da­la je sto­ljet­nu obvez­ni­cu de­no­mi­ni­ra­nu u do­la­ri­ma, a njo­me je pri­ku­pi­la 2,75 mi­li­jar­di do­la­ra. Me­đu­tim, po­nu­da je da­le­ko pre­ma­ši­va­la ar­gen­tin­ske že­lje, pa se vla­da u Bu­enos Ai­re­su mo­gla za­du­ži­ti i za 9,75 mi­li­jar­di do­la­ra.

Obvez­ni­ca no­si ku­pon od 7,125 pos­to. Za­hva­lju­ju­ći ja­čem pe­su, ar­gen­tin­ska je vla­da po­di­gla cilj za­du­ži­va­nja u ovoj go­di­ni na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu s 10 mi­li­jar­di do­la­ra na 12,75 mi­li­jar­di do­la­ra. Pre­ma ri­je­či­ma mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Lu­isa Ca­pu­ta, još se mo­že iz­da­ti obvez­ni­ca vri­jed­nih 2,6 mi­li­jar­di do­la­ra, a te obvez­ni­ce mo­gu bi­ti de­no­mi­ni­ra­ne u eu­ru, je­nu ili švi­car­skom fran­ku. Za­du­ži­va­njem vla­da na­mje­ra­va po­kr­pa­ti pro­ra­čun­sku ru­pu od 4,2 pos­to BDPa.

Me­đu­tim, dio ana­li­ti­ča­ra sa skep­som gle­da na ova­ko du­gi rok za­du­že­nja Ar­gen­ti­ne. “Ap­so­lut­no je pre­ra­no da Ar­gen­ti­na iz­da­je 100go­diš­nju obvez­ni­cu. Ako po­gle­da­te u proš­lost, ni­sam si­gu­ran da mo­gu pro­na­ći raz­dob­lje od 20 go­di­na u ko­jem Ar­gen­ti­na ni­je ban­kro­ti­ra­la”, iz­ja­vio je za CNBC Jor­ge Pi­edra­hi­ta, glav­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor Pu­ma Inves­t­ment­sa. Ina­če, iz­da­va­nje sto­ljet­nih obvez­ni­ca pri­lič­na je ri­jet­kost me­đu dr­ža­va­ma u ra­zvo­ju. Po­s­ljed­nji se za ta­kav po­tez od­lu­čio Mek­si­ko pri­je se­dam go­di­na.

FOTOLIA

Ula­ga­či su po­nu­di­li čak 9,75 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.