Svu do­bit us­mje­ra­va­mo na rad­nu in­te­gra­ci­ju te­že za­poš­lji­vih sku­pi­na

Hu­ma­na No­va So­ci­jal­na za­dru­ga Hu­ma­na No­va u Za­gre­bu, Ča­kov­cu i Pu­li skup­lja i pro­da­je rab­lje­nu ro­bu

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - MARTA DUIĆ

U bu­duć­nos­ti oče­ku­ju una­pre­đe­nje pa­ki­ra­nja ro­be za pro­da­ju na ve­li­ko te za­poš­lja­va­nje još lju­di u sor­tir­ni­ci i gos­po­da­re­nju ot­pa­dom

Tri so­ci­jal­ne za­dru­ge Hu­ma­na No­va (Čakovec, Za­greb i Is­tra) os­no­va­ne su ra­di po­mo­ći u za­do­vo­lje­nju os­nov­nih ži­vot­nih po­tre­ba i uklju­če­nja u rad­ne i gos­po­dar­ske pro­ce­se oso­ba ko­je su so­ci­jal­no ugro­že­ne, ne­moć­ne i ko­je se na­la­ze u ne­po­volj­nim osob­nim, gos­po­dar­skim, so­ci­jal­nim i dru­gim okol­nos­ti­ma. Ka­ko ka­že Ivan Bo­žić, upra­vi­telj ča­ko­več­ke za­dru­ge, ko­ji je is­to­vre­me­no na funk­ci­ji predsjednika skup­šti­ne za­gre­bač­ke za­dru­ge, pro­ble­mi ne­za­pos­le­nos­ti i po­ve­ća­nje ko­li­či­ne ot­pa­da, na­ro­či­to tek­s­til­nog da­li su im ide­ju ka­ko da ta dva pro­ble­ma ri­je­še ‘jed­nim udar­cem’.

“So­ci­jal­na za­dru­ga Hu­ma­na No­va druš­tve­no je po­du­ze­će što zna­či da dje­lo­va­njem za­dru­ge po­ma­že­mo za­jed­ni­ci u ko­joj se ona na­la­zi, a pu­tem dje­lo­va­nja stva­ra­mo sred­stva ko­ja se ko­ris­te is­klju­či­vo za pos­lo­va­nje te ra­zvoj za­dru­ge i no­va za­poš­lja­va­nja”,tvr­di Bo­žić. Hu­ma­na No­va Za­greb ima de­set čla­no­va, Hu­ma­na No­va Čakovec je pri­li­kom os­ni­va­nja ima­la osam čla­no­va dok ih da­nas bro­ji 21, a Hu­ma­na no­va Is­tra ima se­dam os­ni­va­ča. Pri­mar­ni cilj ovih ne­pro­fit­nih or­ga­ni­za­ci­ja je so­ci­jal­na in­k­lu­zi­ja i rad­na in­te­gra­ci­ja te­že za­poš­lji­vih sku­pi­na. Os­tva­ru­ju ga kroz za­poš­lja­va­nje i uklju­či­va­nje u rad oso­ba pri­pad­ni­ka mar­gi­na­li­zi­ra­nih sku­pi­na na pos­lo­vi­ma unu­tar za­dru­ga, od sor­ti­ra­ča, vo­za­ča, rad­ni­ka u tr­go­vi­ni te ad­mi­nis­tra­tiv­nih pos­lo­va u za­dru­zi.

“Os­na­žu­je­mo ih i pri­do­no­si­mo nji­ho­vom osob­nom ra­zvo­ju, što di­rek­t­no do­pri­no­si po­di­za­nju sa­mo­po­uz­da­nja i kva­li­te­te ži­vo­ta, ne sa­mo nji­ma sa­mi­ma već i nji­ho­vim obi­te­lji­ma i pri­ja­te­lji­ma˝, ka­že Bo­žić.

Ši­re­nje pos­lo­va­nja

Hu­ma­na No­va pro­da­je rab­lje­nu odje­ću po ci­je­ni od 40 kn/kg u tr­go­vi­ni na adre­si Uli­ca Gra­da Gos­pi­ća 3 u Za­gre­bu i u Mi­hov­ljan­skoj uli­ci 89 u Ča­kov­cu, a ne­dav­no je os­no­va­na i za­dru­ga u Pu­li. Otvo­ren je i ma­la tr­go­vi­na na Opa­to­vi­ni u stro­gom cen­tru Za­gre­ba, part­ner­ska tr­go­vi­na u Ve­li­koj Go­ri­ci, te se pre­go­va­ra oko otvo­re­nja du­ća­na s vr­hun­skom ko­ri­šte­nom ro­bom i re­di­zaj­ni­ra­nom odje­ćom bran­da Sta­me­na na za­gre­bač­kom Tr­gu Ba­na Je­la­či­ća. Ta­ko­đer, u pla­nu je os­ni­va­nje i dvi­ju za­dru­ga ko­je će po­kri­va­ti te­ri­to­ri­je Dal­ma­ci­je i Sla­vo­ni­je. Ka­ko tvr­di Bo­žić, onu ro­bu ko­ju ne mo­gu pro­da­ti kroz svo­ju mre­žu, pla­si­ra­ju do­ma­ćim se­cond hand sho­po­vi­ma ili u Re­ge­ne­ra­ci­ju iz Za­bo­ka. U za­dru­zi Hu­ma­na No­va Za­greb, u ma­nje od go­di­nu da­na su us­pos­ta­vi­li pos­lo­va­nje, pri­ku­pi­li vi­še od 100 to­na rab­lje­ne ro­be i ot­pad­nog tek­s­ti­la, te za­pos­li­li je­da­na­est oso­ba od ko­jih su ve­ći­na pri­pad­ni­ci te­že za­poš­lji­vih sku­pi­na. Od to­ga su dvo­je mla­dih li­je­če­nih od ma­lig­nih bo­les­ti u dje­tinj­stvu, dvi­je mla­de oso­be s inva­li­di­te­tom, dvi­je ne­za­pos­le­ne mla­de oso­be, jed­na oso­ba bez stal­nog smje­šta­ja te dvi­je oso­be sta­ri­je od 50 go­di­na. U ra­du za­dru­ge re­dov­no su­dje­lu­je 4 do 5 vo­lon­ter­ki, a u su­rad­nji s Pro­ba­cij­skim ure­dom Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa osam oso­ba ra­di na ra­du za op­će do­bro.

Oprem­ljen je pros­tor, pro­ce­si su op­ti­mi­zi­ra­ni za tre­nu­tan broj za­pos­le­ni­ka/vo­lon­te­ra te su kre­nu­li u ra­zvoj no­vih pla­no­va i ak­ci­ja dje­lo­va­nja.

Ro­man Dan­ko

Hu­ma­na No­va U ovoj go­di­ni dje­lo­va­nja že­li se os­tva­ri­ti po­ve­ća­nje iz­vo­za, te bro­ja du­ća­na­part­ne­ra ko­ji bi, umjes­to iz uvo­za, ku­po­va­li u Hu­ma­ni.

So­ci­jal­na za­dru­ga u Ča­kov­cu za­poš­lja­va 16 za­pos­le­ni­ka, se­dam oso­ba s inva­li­di­te­tom, se­dam du­go­traj­no ne­za­pos­le­nih že­na, vi­so­kok­va­li­fi­ci­ra­na mu­ška oso­ba za­du­že­na za ra­zvoj, te Upra­vi­telj eko­no­mist. U po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne sa­kup­lje­no je oko 830 to­na tek­s­ti­la i tek­s­til­ne odje­će. Za­dru­ga u Ča­kov­cu do­bit­nik je na­gra­de za So­ci­jal­no po­du­zet­niš­tvo, Ključ­na raz­li­ka – u ka­te­go­ri­ji za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom i na­gra­de METRO – Zvi­jez­da za­jed­ni­ce. Ove go­di­ne upra­vi­telj za­dru­ge Ivan Bo­žić je do­bio na­gra­du Po­nos Hr­vat­ske.

Po­ve­zi­va­nje s dru­gim po­du­ze­ći­ma

Pla­no­vi za bu­duć­nost uklju­ču­ju una­pre­đe­nje pa­ki­ra­nja ro­be za pro­da­ju na ve­li­ko, za­poš­lja­va­nje još lju­di u sor­tir­ni­ci i gos­po­da­re­nju ot­pa­dom. Že­le i una­pri­je­di­ti sus­tav za pri­kup­lja­nje tek­s­ti­la te ši­re­nje na pri­kup­lja­nje na­mje­šta­ja, bi­je­le teh­ni­ke, knji­ga. Uz to, u pla­nu im je otva­ra­nje se­kun­dar­ne za­dru­ge ko­ja će pre­uze­ti bri­gu o mar­ke­tin­gu, pro­da­ji na ve­li­ko te edu­ka­ci­ju za­pos­le­ni­ka.

“U de­se­tak mje­se­ci dje­lo­va­nja pri­ku­pi­li smo vi­še od 100 to­na rab­lje­ne odje­će i tek­s­til­nog ot­pa­da. Sa­mo ona ro­ba ko­ja je neo­šte­će­na i kom­plet­na te za­do­vo­lja­va spe­ci­fič­ne zah­tje­ve na­ših za­pos­le­ni­ka/ku­pa­ca ide u na­šu tr­go­vi­nu”, objaš­nja­va upra­vi­telj za­dru­ge u Za­gre­bu, Ro­man Dan­ko.

Ro­ba ko­ja je neo­šte­će­na i kom­plet­na, no ne za­do­vo­lja­va zah­tje­ve pa­ki­ra se u vre­će od cca 50 ki­lo­gra­ma te ih pri­vre­me­no skla­di­šte dok pro­na­la­ze kup­ce. Je­dan dio ro­be, onaj naj­lo­ši­je kva­li­te­te se ba­li­ra i re­cik­li­ra, dok od pa­muč­nog tek­s­ti­la pro­izvo­di­mo in­dus­trij­ske kr­pe za čiš­će­nje i ti­me do­da­je­mo vri­jed­nost ot­pa­du.

Ne­dav­no su po­kre­nu­li i kor­po­ra­tiv­ni pro­gram, toč­ni­je oblik po­ve­zi­va­nja i su­rad­nje iz­me­đu Hu­ma­na No­ve i dru­gih po­du­ze­ća. Iz­dva­ja­ju su­rad­nju s ho­te­lom Do­uble Tree Hil­ton Za­greb ko­ji do­ni­ra svo­ju pos­te­lji­nu od ko­jih se pro­izvo­de in­dus­trij­ske kr­pe. Ta­ko­đer, tvrt­ka CO2cut je spon­zo­ri­ra­la cer­ti­fi­kat CO2 ne­utral­nos­ti u pos­lo­va­nju. Pro­mi­ca­njem so­ci­jal­ne in­k­lu­zi­je i za­poš­lja­va­njem oso­ba s inva­li­di­te­tom ra­de i na di­za­nju svi­jes­ti o mo­guć­nos­ti­ma za­poš­lja­va­nja tih sku­pi­na i dru­gih druš­tve­no is­klju­če­nih oso­ba.

“Ide­ja je u to­me da bi Hu­ma­na No­va ima­la svo­je ‘kum­če’ za ko­jeg će net­ko upla­ći­va­ti bru­to mi­ni­ma­lac i ta­ko pri­do­ni­je­li lak­šem za­poš­lja­va­nju ili odr­ža­va­nju rad­nog od­no­sa za­pos­le­ni­ka. Još su tu mo­guć­nos­ti is­ti­ca­nja spon­zor­stva ili ne­kih dru­gih za­jed­nič­kih mar­ke­tin­ških ak­tiv­nos­ti˝, po­ru­ču­je Dan­ko.

U ma­nje od go­di­nu da­na pri­ku­pi­li su vi­še od 100 to­na ro­be i ot­pad­nog tek­s­ti­la, a ve­ći­na za­pos­le­nih su pri­pad­ni­ci te­že za­poš­lji­vih sku­pi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.