Na­kon ho­te­la sli­je­di po­sao s Mer­ce­de­som

Eks­pan­zi­ja Po­du­zet­nik Jo­sip Sto­ja­no­vić svo­je pos­lov­ne in­te­re­se se­li u Za­greb

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Jol­ly Au­to­li­ne os­tva­ru­je zna­ča­jan po­rast pri­ho­da – sa 120 mi­li­ju­na ku­na u 2015. na 180 mi­li­ju­na u 2016.

Dal­ma­tin­ski po­du­zet­nik Jo­sip Sto­ja­no­vić Jol­ly, či­ja gru­pa­ci­ja za­poš­lja­va oko 500 rad­ni­ka, na va­lu eks­pan­zi­je pos­lo­va­nja, na­kon re­cent­nog za­vr­šet­ka ve­li­ke tu­ris­tič­ke inves­ti­ci­je u Vo­di­ca­ma u ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta i una­p­rje­đe­nje us­lu­ge ho­te­la Olym­pia, u fa­zi je za­nim­lji­vog okre­ta­nja k Za­gre­bu.

Po­sri­je­di je či­ni se ve­lik is­ko­rak jer je hr­vat­ska me­tro­po­la do sa­da u ci­je­los­ti bi­la iz­van nje­go­vog pos­lov­nog fo- ku­sa. Plat­for­ma za za­gre­bač­ko pos­lo­va­nje osi­gu­ra­na je ak­vi­zi­ci­jom ne­kret­ni­ne ve­li­či­ne tri ti­su­će če­tvor­nih me­ta­ra, ko­ju okru­žu­je još i ras­po­lo­ži­vih 11 ti­su­ća m² okol­nog zem­lji­šta na Sla­von­skoj ave­ni­ji, gdje bi ti­je­kom go­di­ne pre­ma pla­nu pro­ra­dio no­vi ser­vis­ni cen­tar za vo­zi­la bren­da Mer­ce­des. U Sto­ja­no­vi­će­voj tu­ris­tič­koj di­vi­zi­ji glav­na pro­mje­na do­la­zi kroz uz­let za ko­ji su zas­luž­na upra­vo re­ali­zi­ra­na ula­ga­nja u vri­jed­nos­ti oko 180 mi­li­ju­na ku­na; na­ime u ci­je­los­ti je zgo­tov­ljen pro­jekt ko­ji je uklju­či­vao i do­grad­nju vo­dič­kog ho­te­la Olym­pia.

Iz­gra­đe­ni luk­suz­ni ho­tel Olym­pia Sky – ka­te­go­ri­ja od­go­va­ra stan­dar­du 5*, od­nos­no pos­lo­va­nje u ran­gu 4 plus*, s na­gla­skom na pro­ši­re­nim ka­pa­ci­te­ti­ma kon­gres­nog tu­riz­ma ra­di za­do­vo­lja­va­nja ras­tu­ćih po­tre­ba u toj tr­žiš­noj ni­ši, pre­ma pre­li­mi­nar­nim pro­cje­na­ma re­zul­ti­rat će s udvos­tru­če­njem pri­ho­da. Oče­ku­je se da će pro­met po­ras­ti s 45 na 90 mi­li­ju­na ku­na već u ovoj go­di­ni.

Od proš­log pet­ka ho­tel je u po­sje­du upo­rab­ne do­zvo­le, služ­be­no je za­po­čeo s ra­dom pro­tek­log vi­ken­da – sve­ča­nost otva­ra­nja uz broj­ne uzva­ni­ke pre­ma pla­nu bit će upri­li­če­na 7. sr­p­nja, no ka­ko sto­je stva­ri Sto­ja­no­vić ima po­se­ban pos­lov­ni raz­log ko­ji objaš­nja­va za­što će ti­je­kom ljet­nih vru­ći­na sve češ­će služ­be­no po­sje­ći­va­ti Za­greb. Raz­log za to pre­ma na­šem su­go­vor­ni­ku le­ži u slje­de­ćem pro­jek­tu za ko­ji je iz­nos po­treb­nih ula­ga­nja za­sad još u sfe­ri pos­lov­ne taj­ne.

Za re­ali­za­ci­ju je za­du­že­na pod zad­nje u tom po­gle­du vr­lo ak­tiv­na Sto­ja­no­vi­će­va tvrt­ka Jol­ly Au­to­li­ne. Obav­lje­ne su, doz­na­je­mo, sve fa­ze ko­je pret­ho­de ak­tu­al­noj gra­đe­vin­skoj, a ona bi tre­ba­la omo­gu­ći­ti ši­re­nje Au­to­li­nea na za­gre­bač­ko tr­ži­šte. Zbog ras­tu­ćeg bro­ja ku­pa­ca, me­đu os­ta­lim oni su uve­li­ke na sje­ve­ru Hr­vat­ske, tj. u zo­ni od Kar­lov­ca i Za­gre­ba do Va­ra­ždi­na i Ča­kov­ca, Sto­ja­no­vić ka­ni ti­je­kom ove go­di­ne ‘upo­go­ni­ti’ otva­ra­nje za­gre­bač­kog ser­vis­nog cen­tra. U ovom ši­re­nju i za po­tre­be ula­ska na za­gre­bač­ko tr­ži­šte poslužit će od Sberbanke kupljena hipoteka na ne­kret­ni­ni propalog pro­daj­no-ser­vis­nog salona ko­ji je do ste­ča­ja vo­di­la tvrt­ka Hyun­dai auto Za­greb. Ina­če je ra­ni­je bi­la u slo­ven­skom vlas­niš­tvu, a kao tvrt­ka je još od 2003. pos­lo­va­la na Sla­von­skoj ave­ni­ji. No, sa­da za­hva­lju­ju­ći na­ve­de­noj ak­vi­zi­ci­ji na is­toj će lo­ka­ci­ji do­bro poz­na­toj po­tro­ša­či­ma pro­ra­di­ti Jol­lyjev ser­vis­ni cen­tar, ta­ko­đer u elit­noj ni­ši ko­ja op­s­lu­žu­je Mer­ce­de­so­va vo­zi­la sli­je­dom nas­to­ja­nja da se kup­ci­ma po­nu­di kom­plet­na us­lu­ga. Sto­ga i ak­vi­zi­ci­ja na­ro­či­to priv­la­či po­zor­nost, pa i u kon­tek­s­tu či­nje­ni­ce da Jol­ly Au­to­li­ne os­tva­ru­je ra­pid­ni po­rast pri­ho­da, pri­mje­ri­ce u 2016. rast je iz­no­sio 50 pos­to, što je ‘skok’ sa 120 mi­li­ju­na ku­na u 2015. na 180 mi­li­ju­na ku­na u 2016. “Ta­kav rast je po­s­lje­di­ca po­zi­tiv­nih tr­žiš­nih kre­ta­nja što je pod zad­nje sve iz­ra­že­ni­je, pa nam je 2016. do­ni­je­la 50 pos­tot­no po­ve­ća­nje pro­da­je no­vih i rab­lje­nih auto­mo­bi­la”, po­hva­lio se Sto­ja­no­vić na­po­mi­nju­ći da je s tim re­zul­ta­tom obu­hva­će­na pro­da­ja 320 no­vih osob­nih auto­mo­bi­la Mercedesa i Smar­ta, is­to i sto­ti­nu dos­tav­nih vo­zi­la te 225 onih rab­lje­nih. Ta­ko­đer pre­ma nje­mu po­sri­je­di je ati­pi­čan trend ko­ji se kod Au­to­li­nea iz­ra­ža­va kroz po­da­tak o dvos­tru­ko ve­ćoj zas­tup­lje­nos­ti pro­da­je no­vih vo­zi­la u od­no­su na pro­da­ju onih rab­lje­nih. To, pak, stu­bo­kom odu­da­ra od hr­vat­ske spe­ci­fič­nos­ti po ko­joj se ina­če če­ti­ri pu­ta vi­še tr­ži s rab­lje­nim vo­zi­li­ma ne­go s no­vi­ma. S tim u ve­zi Sto­ja­no­vić ka­že da je u nji­ho­ve ‘obr­nu­to pro­por­ci­onal­ne po­ka­za­te­lje nas­pram onih s tr­ži­šta, ugra­đe­no ‘for­si­ra­nje’ pro­da­je no­vih vo­zi­la, s ci­ljem da se do­ma­će sta­ro tr­ži­šte s pro­sje­kom sta­ros­ti vo­zi­la od 13 go­di­na una­pri­je­di s novim vo­zi­li­ma u skla­du s ra­zvo­jem no­vih teh­no­lo­gi­ja, sve ra­di ve­će si­gur­nos­ti u pro­me­tu i sma­nje­nja bro­ja nez­go­da’. Kon­kret­ne ak­tiv­nos­ti s pos­lov­nim te­me­ljem u uho­da­noj su­rad­nji s nje­mač­kim auto­mo­bil­skim pro­izvo­đa­čem Da­imle­rom tre­nut­no još če­ka­ju da nji­hov ar­hi­tek­ton­ski ured odre­di ci­lje­ve ka­ko ne­kret­ni­na mo­ra iz­gle­da­ti da bi se uk­lo­pi­la u stan­dar­de Mercedesa. O zahtjevima iz­ved­be i pri­la­god­be standardima Mercedesa ovisit će u ko­nač­ni­ci i iz­nos po­treb­nih ula­ga­nja. Sto­ga je iz­nos inves­ti­ci­je za­sad ne­poz­na­ni­ca i ovisit će o standardima Mercedesa. Ina­če, u ser­vis­noj zo­ni od­go­vor­nos­ti Jol­ly Au­to­li­nea na­la­zi se po­dru­čje od Gos­pi­ća do Du­brov­ni­ka, a tr­žiš­ni udjel tvrt­ke danas iz­no­si oko 35 pos­to za Mer­ce­de­sov brend.

IZ­NOS ULA­GA­NJA OVISIT ĆE O ZAHTJEVIMA IZ­VED­BE I PRI­LA­GOD­BE STANDARDIMA MERCEDESA

ZA PO­TRE­BE ULA­SKA NA ZA­GRE­BAČ­KO

TR­ŽI­ŠTE POSLUŽIT ĆE OD SBERBANKE KUPLJENA HIPOTEKA NA NE­KRET­NI­NI PROPALOG AUTO SALONA

DUŠKO JARAMAZ/PIXSELL

U Sto­ja­no­vi­će­voj tu­ris­tič­koj di­vi­zi­ji glav­na pro­mje­na je ne­tom do­vr­še­na inves­ti­ci­ja od 180 mi­li­ju­na ku­na u luk­suz­ni ho­tel Olym­pia Sky

Olym­pia Sky, oče­ku­je se, do­ni­jet će po­rast pro­me­ta s 45 na 90 mi­li­ju­na ku­na već ove go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.