Ki­ne­ske bur­ze oče­ku­ju 1,6 bi­li­ju­na do­la­ra sa Za­pa­da

Po­vi­jes­ni tre­nu­tak U MSCI in­deks ras­tu­ćih dr­ža­va ula­ze 222 ki­ne­ske vri­jed­nos­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Po­vi­jes­ni tre­nu­tak U MSCI in­deks ras­tu­ćih dr­ža­va ula­ze 222 ki­ne­ske vri­jed­nos­ni­ce

Pa­siv­ni inves­ti­cij­ski fon­do­vi ko­ji pra­te MSCI in­deks mo­rat će ku­po­va­ti na tr­ži­šti­ma u Šan­ga­ju i Shen­ze­nu

Ki­ne­ske di­oni­ce do­se­gle su u pe­tak naj­vi­šu vri­jed­nost u po­s­ljed­njih go­di­nu i pol da­na na­kon vi­jes­ti da će usko­ro bi­ti uvr­šte­ne u naj­poz­na­ti­ji in­deks di­oni­ca iz ras­tu­ćih dr­ža­va. Ti­me im se još vi­še otva­ra­ju vra­ta stra­nog ka­pi­ta­la. In­deks Šan­gaj­ske bur­ze u pe­tak je oja­čao 0,3 pos­to na 3157 bo­do­va, a dan ra­ni­je se CSI300, in­deks ko­ji je sas­tav­ljen od 300 di­oni­ca na bur­za­ma u Šan­ga­ju i Shen­ze­nu za­us­ta­vio na naj­vi­šoj ra­zi­ni u 18 mje­se­ci.

Us­pon di­oni­ca ki­ne­skih kom­pa­ni­ja us­li­je­dio je na­kon što je ame­rič­ka tvrt­ka za in­dek­se MSCI obja­vi­la da će od idu­će go­di­ne uvr­sti­ti 222 di­oni­ce ve­li­kih kom­pa­ni­ja iz Ki­ne u nje­zin poz­na­ti in­deks di­oni­ca ras­tu­ćih tr­ži­šta. Te će di­oni­ce či­ni­ti 0,73 pos­to vri­jed­nos­ti in­dek­sa. Me­đu­tim, ti­me će in­dek­s­ni inves­ti­cij­ski fon­do­vi ko­ji pra­te kre­ta­nje tog in­dek­sa, a či­ja se imo­vi­na pro­cje­nju­je na 1,6 bi­li­ju­na do­la­ra, mo­ra­ti ku­pi­ti i te di­oni­ce. U MSCIje­vom in­dek­su ras­tu­ćih tr- ži­šta tre­nut­no 27 pos­to di­oni­ca či­ne one ki­ne­skih kom­pa­ni­ja, ali se ra­di o di­oni­ca­ma uvr­šte­ni­ma na Hon­g­kon­škoj bur­zi ili na za­pad­nim bur­za­ma, po­put Ali­ba­be u New Yor­ku.

Mi­ke Shi­ao, glav­ni inves­ti­cij­ski di­rek­tor u Inves­cu za azij­ska tr­ži­šta, oci­je­nio je od­lu­ku MSCIja kao “po­ziv na bu­đe­nje stra­nim inves­ti­to­ri­ma”, pre­no­si Fi­nan­ci­al Ti­mes. “Vje­ru­je­mo da je to važ­no za njih ka­ko bi opet pro­mis­li­li o stra­te­škim alo­ka­ci­ja­ma u Ki­nu te ka­ko bi shva­ti­li da ki­ne­ske di­oni­ce na bur­za­ma iz­van Ki­ne ne pred­stav­lja­ju gos­po­dar­stvo te dr­ža­ve u cje­li­ni”, ka­zao je Shi­ao. MSCIje­va od­lu­ka no­vi je po­ti­caj vi­še­go­diš­njoj de­ba­ti u me­đu­na­rod­nim fi­nan­cij­skim kru­go­vi­ma ka­ko ki­ne­ske di­oni­ce uvr­sti­ti u por­t­fe­lje.

Na­ime, za­pad­ni ula­ga­či već du­že vri­je­me go­vo­re ka­ko je u ki­ne­skim po­du­ze­ći­ma sla­bo kor­po­ra­tiv­no uprav­lja­nje i tran­s­pa­rent­nost pre­ma inves­ti­to­ri­ma, a upit­no je i ka­ko ki­ne­ski re­gu­la­tor nad­gle­da di­onič­ko tr­ži­šte. Pri to­me pod­sje­ća­ju na krah ki­ne­skih bur­zi 2015. ka­da je obus­tav­lje­no tr­go­va­nje s vi­še od po­lo­vi­ce di­oni­ca. Tu je i pi­ta­nje ko­nver­zi­je de­vi­za. Sto­ga ne tre­ba čuditi da stra­ni ula­ga­či dr­že tek po dva pos­to vri­jed­nos­ni­ca na di­onič­kom i obvez­nič­kom tr­ži­štu ko­je za­uzi­ma­ju dru­go i tre­će mjes­to po ve­li­či­ni u svi­je­tu.

FOTOLIA

Na­kon MSCI-je­ve od­lu­ke, CSI300 in­deks di­oni­ca uvr­šte­nih u Šan­ga­ju i Shen­ze­nu do­seg­nuo je naj­vi­šu ra­zi­nu u go­di­nu i pol

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.