Fi­nan­cij­ska agen­ci­ja pro­da­vat će osi­gu­ra­nje

Ši­re­nje biz­ni­sa Han­fa je proš­log tjed­na Fi­ni da­la ze­le­no svje­tlo za zas­tu­pa­nje na tr­ži­štu osi­gu­ra­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Fi­nan­cij­ska agen­ci­ja (Fi­na) do­bi­la je ze­le­no svje­tlo Uprav­nog vi­je­ća Hr­vat­ske agen­ci­je za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga za obav­lja­nje pos­lo­va zas­tu­pa­nja u osi­gu­ra­nju. Na sjed­ni­ci proš­log tjed­na re­gu­la­tor ne­ban­kov­nog dijela fi­nan­cij­skog tr­ži­šta (Han­fa) dao je do­zvo­lu Fi­ni za upis no­ve dje­lat­nos­ti u sud­ski re­gis­tar što je ona duž­na uči­ni­ti u ro­ku od osam da­na. Ta­ko­đer, u rje­še­nju Han­fe na­lo­že­no je da Fi­na u ro­ku od osam da­na od skla­pa­nja mo­ra dos­ta­vi­ti ugo­vo­ra o ra­du s oso­bom ko­ja će bi­ti od­go­vor­na za pos­lo­ve zas­tu­pa­nja u osi­gu­ra­nju u sje­di­štu Fi­ne te s oso­ba­ma ko­je će bi­ti od­go­vor­ne za zas­tu­pa­nje u osi­gu­ra­nju u Fi­ni­nim po­druž­ni­ca­ma u ko­ji­ma će se tak­va us­lu­ga kli­jen­ti­ma nu­di­ti. Pre­ma po­da­ci­ma re­gu­la­to­ra, Fi­na tim po­te­zom ula­zi na tr­ži­šte zas­tu­pa­nja u osi­gu­ra­nju na ko­jem je 300ti­njak pos­to­je­ćih igra­ča.

S ob­zi­rom na ve­li­či­nu, ali i te­ri­to­ri­jal­nu ras­pros­tra­nje­nost, ši­re­nje biz­ni­sa mo­glo bi se po­ka­za­ti is­pla­ti­vim. Po­se­bi­ce s ob­zi­rom na tren­do­ve ko­ji vla­da­ju tr­ži­štu sa­mog osi­gu­ra­nja. S gos­po­dar­skim opo­rav­kom i ras­tom BDPa ra­ni­ji pad za­ra­ču­na­tih premija je za­us­tav­ljen, a pri­ho­di osi­gu­ra­va­te­lja po­nov­no ras­tu već ne­ko vri­je­me. Pre­ma mje­seč­nom iz­vješ­ću Hr­vat­skog ure­da za osi­gu­ra­nje (HUO) za svi­banj, na­kon us­po­ra­va­nja u trav­nju proš­li je mje­sec do­nio ubr­za­va­nje ras­ta ukup­ne bruto za­ra­ču­na­te pre­mi­je osi­gu­ra­va­te­lja. U svib­nju je bruto za­ra­ču­na­ta premija iz­no­si­la 4,14 mi­li­jar­di ku­na što je u us­po­red­bi s is­tim mje­se­com pri­je go­di­nu da­na bi­lo 2,24 pos­to vi­še, i to po­naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći seg­men­tu ne­ži- vot­nih osi­gu­ra­nja, me­đu ko­ji­ma pri­ho­de osi­gu­ra­va­te­lja gu­ra za­kon­skih oba­vez­ne ka­te­go­ri­je osi­gu­ra­nja vo­zi­la od od­go­vor­nos­ti. Ukup­na bruto premija u seg­men­tu ne­ži­vo­ta do­seg­nu­la je 2,85 mi­li­jar­di ku­na, dok su ži­vot­na osi­gu­ra­nja po­ras­la na 1,28 mi­li­jar­di ku­na. Eu­rop­ski po­da­ci o pos­lo­va­nju osi­gu­ra­va­te­lja ocr­ta­va­ju da je taj dio fi­nan­cij­skog tr­ži­šta do­bro ka­pi­ta­li­zi­ran i re­la­tiv­no sta­bi­lan, s po­vra­tom na ka­pi­tal od de­vet pos­to, no ne­pres­ta­ni pri­tis­ci na pro­fi­ta­bil­nost mo­gli bi u bli­skoj bu­duć­nos­ti do­ves­ti do nje­zi­nog pa­da.

U SVIB­NJU

JE BRUTO PREMIJA IZ­NO­SI­LA 4,14 MLRD. KN, ŠTO JE 2,2% VI­ŠE NE­GO LA­NI

BORNA FI­LIĆ/PIXSELL

Fi­na že­li svoj dio ko­la­ča od osi­gu­ra­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.