Ne­za­pos­le­nost po­vi­jes­no ni­ska

Sto­pa u svib­nju 11,7 pos­to

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku u pe­tak je obja­vio da je sto­pa re­gis­tri­ra­ne ne­za­pos­le­nos­ti u Hr­vat­skoj u svib­nju pa­la na 11,7 pos­to, s 13,2 pos­to u trav­nju, spus­tiv­ši se če­t­vr­ti mje­sec za­re­dom na naj­ni­žu ra­zi­nu od 2000., od­nos­no ot­ka­da služ­be­na sta­tis­ti­ka pra­ti ovaj po­ka­za­telj. U od­no­su na svi­banj 2015., sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti u pe­tom ovo­go­diš­njem mje­se­cu pa­la je za 2,6 pos­to, jer je tad iz­no­si­la 14,3 pos­to.

Pad sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti na mje­seč­noj ra­zi­ni bio je oče­ki­van jer su, pre­ma ra­ni­jim po­da­ci­ma Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje (HZZ), kra­jem svib­nja bi­lo re­gis­tri­ra­ne 180.733 ne­za­pos­le­ne oso­be. To je 11,5 pos­to ili 23.583 oso­be ma­nje u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec, a u od­no­su na svi­banj proš­le go­di­ne to je ma­nje za 22,2 pos­to ili 51.594 oso­be.

U lip­nju se mo­že oče­ki­va­ti dalj­nji pad sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti, jer da­naš­nji po­da­ci s in­ter­net­skih stra­ni­ca HZZa po­ka­zu­ju da je tre­nu­tač­no bez pos­la 170.852 oso­ba, od­nos­no 9.881 ne­za­pos­le­ni ma­nje ne­go kra­jem svib­nja. Uz to, tre­nu­tač­no je HZZu pri­jav­lje­no i 17.335 slo­bod­nih rad­nih mjes­ta.

“Ia­ko sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti nas­tav­lja sa si­laz­nom ten­den­ci­jom, nje­zi­no sma­nje­nje na 11,7 pos­to u svib­nju tek je dje­lo­mič­no uz­ro­ko­va­no ras­tom za­pos­le­nos­ti, ko­ji je pak snaž­no po­dr­žan se­zon­skim za­poš­lja­va­njem, dok se dio pa­da kri­je u sma­nje­nju rad­ne sna­ge”, po­ru­ču­ju ana­li­ti­ča­ri Ra­if­fe­isen­bank Aus­tria (RBA). Is­ti­ču i to da je sma­nje­nje rad­ne sna­ge po­s­lje­di­ca ne­to mi­gra­cij­skih od­li­je­va, što po­ti­sku­je po­ten­ci­ja­le du­go­roč­no odr­ži­vog ras­ta.

To­li­ko ma­lo lju­di bez pos­la ni­je bi­lo od po­čet­ka mje­re­nja mje­seč­nih ra­zi­na 2000.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.