Pa­ri­ški spo­ra­zum na sna­zi u Hr­vat­skoj

Stak­le­nič­ki pli­no­vi Obve­za zem­lje je sma­nji­ti emi­si­je za 7% u od­no­su na ra­zi­nu iz 2005.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od pet­ka je u Hr­vat­sku na sna­gu stu­pio Pa­ri­ški spo­ra­zum ko­jim su se sve dr­ža­ve čla­ni­ce Eu­rop­ske uni­je obve­za­le do 2030. sma­nji­ti emi­si­je stak­le­nič­kih pli­no­va za naj­ma­nje 40% ka­ko bi se ubla­ži­le po­s­lje­di­ce glo­bal­nog za­top­lje­nja i za­us­ta­vio dalj­nji rast tem­pe­ra­tu­re zra­ka.

“Hr­vat­ska će pre­da­no is­pu­nja­va­ti obve­ze ko­je pro­iz­la­ze iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma kao i os­ta­le dr­ža­ve Eu­rop­ske uni­je i svi­je­ta ko­je su ra­ti­fi­ci­ra­le taj iz­nim­no va­žan do­ku­ment. Svjes­ni smo po­s­lje­di­ca glo­bal­nog za­top­lje­nja ko­je se po­jav­lju­ju i kod nas. Po­pla­ve i sve du­lji pe­ri­odi su­ša sa­mo su dio vre­men­skih ne­po­go­da s ko­ji­ma se su­oča­va­mo. Pa­ri­ški spo­ra­zum omo­gu­ćit će da se s tim po­s­lje­di­ca­ma no­si­mo kva­li­tet­no. Po­tak­nut će i ra­zvi­ja­nje pro­je­ka­ta čis­te ener­gi­je i ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti ko­ji će po­ve­ća­ti ra­zi­nu za­šti­te oko­li­ša i po­tak­nu­ti rast gos­po­dar­stva“, re­kao je mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke To­mis­lav Ćo­rić.

Pa­ri­ški spo­ra­zum pot­pi­sa­lo je 195 ze­ma­lja a Hr­vat­ska je 147. ko­ja ga je ra­ti­fi­ci­ra­la. Glav­ni cilj je sma­nje­nje emi­si­ja stak­le­nič­kih pli­no­va i ogra­ni­če­nja ras­ta glo­bal­ne tem­pe­ra­tu­re na ma­nje od 2º u od­no­su na pre­din­dus­trij­sku ra­zi­nu. Obve­zu sma­nje­nja emi­si­ja dr­ža­ve čla­ni­ce EU pro­vo­de za­jed­nič­ki pu­tem sus­ta­va tr­go­va­nja emi­sij­skim je­di­ni­ca­ma, a u nje­mu su i 52 pos­tro­je­nja iz Hr­vat­ske. Za emi­si­je i sek­to­re ko­ji ni­su obu­hva­će­ni sus­ta­vom za dr­ža­ve čla­ni­ce se odre­đu­je go­diš­nja na­ci­onal­na kvo­ta ko­ja se ne smi­je pre­ko­ra­či­ti. Za Hr­vat­sku je ut­vr­đen cilj sma­nje­nja emi­si­ja za 7 pos­to u od­no­su na 2005.

FOTOLIA

Pli­no­vi utje­ču na glo­bal­no za­top­lje­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.