Ri­ječ­ke in­te­li­gent­ne so­be osva­ja­ju ho­te­le u re­gi­ji

Pro­dor Tvrt­ka Adria elec­tro­nic naj­no­vi­jom teh­no­lo­gi­jom opre­ma ho­te­li­je­re u Hr­vat­skoj i su­sjed­nim zem­lja­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GR­ČIĆ ana.ma­ria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Na re­gi­onal­nom tr­ži­štu pri­sut­ni su go­di­na­ma, sa­mos­tal­no i u su­rad­nji s dru­gim kom­pa­ni­ja­ma po­put Si­emen­sa i stal­no ši­re broj kli­je­na­ta

Ri­ječ­ka tvrt­ka s tra­di­ci­jom pos­lo­va­nja du­ljom od 40 go­di­na, Adria elec­tro­nic, naj­poz­na­ti­ja po in­te­li­gent­nim so­ba­ma i dru­goj elek­tro­nič­koj opre­mi za ho­te­le, na ovo­go­diš­njem Me­đu­na­rod­nom saj­mu teh­ni­ke u Be­ogra­du pred­sta­vi­la je po­s­ljed­nja teh­no­lo­ška pos­tig­nu­ća u seg­men­tu ho­te­li­jer­stva. Ujed­no se, ka­ko je u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik ot­krio di­rek­tor tvrt­ke Vla­di­mir Bu­dis­la­vić, ra­di­lo i o pri­li­ci za skla­pa­nje no­vih part­ner­sta­va di­ljem re­gi­je. Ka­že da su sa­mo u Sr­bi­ji pri­sut­ni niz go­di­na i u 20ak ho­te­la te da se ra­di o sta­bil­nom i uho­da­nom tr­ži­štu, bi­lo da je ri­ječ o Ko­pa­oni­ku ili Be­ogra­du, dok bi se lis­ta ho­te­la s nji­ho­vim pa­met­nim so­ba­ma usko­ro tre­ba­la i pro­ši­ri­ti. Upra­vo sto­ga ne kri­ju op­ti­mi­zam po pi­ta­nju skla­pa­nja no­vih ugo­vo­ra, što je naj­av­lje­no po za­vr­šet­ku be­ograd­skog teh­no­lo­škog saj­ma. “U Hr­vat­skoj na go­diš­njoj ra­zi­ni opre­mi­mo oko tri ti­su­će hotelskih soba, su­ra­đu­ju­ći s luk­suz­nim ho­tel­skim lan­ci­ma kao što su Li­bur­nia, Ma­is­tra, Va­la­mar i broj­nim dru­gi­ma, ali i vlas­ni­ci­ma apart­ma­na i vi­la. Na tr­ži­šti­ma re­gi­je pri­sut­ni smo odav­no, ka­ko sa­mos­tal­no ta­ko i u su­rad­nji s dru­gim kom­pa­ni­ja­ma po­put Si­emen­sa. Go­vo­ri­mo o ras­po­nu od Slo­ve­ni­je, do Cr­ne Go­re i Sr­bi­je, sve do Ma­ke­do­ni­je, a pos­lu­je­mo i u Ru­si­ji. Ino­va­ci­ja­ma se tru­di­mo bi­ti u ko­rak s vre­me­nom, što je u ovom pos­lu od iz­nim­ne važ­nos­ti te su saj­mo­vi na ko­je od­la­zi­mo ide­al­na plat­for­ma za pred­stav­lja­nje no­vi­te­ta. U tom kon­tek­s­tu va­lja spo­me­nu­ti apli­ka­ci­je za pa­met­ne mo­bil­ne te­le­fo­ne ko­ji­ma se mo­že uprav­lja­ti funk­ci­ja­ma pa­met­ne so­be, od ula­za i iz­la­za do ga­še­nja svje­tla i re­gu­li­ra­nja tem­pe­ra­tu­re, što se obič­no do sa­da ra­di­lo na uprav­ljač­kim plo­ča­ma.

Po­ve­ća­na si­gur­nost

Uz to, predstavili smo i ne­ko­li­ko vi­zu­al­no atrak­tiv­nih i di­zaj­ner­skih kom­po­nen­ti po­put pro­izvo­da u stak­lu ko­ji­ma ople­me­nju­je­mo pos­to­je­će pro­izvo­de Adria elec­tro­ni­ca”, is­pri­čao je Bu­dis­la­vić. Kon­cept in­te­li­gent­nih soba Adria,

DO DANAS SU IM­PLE­MEN­TI­RA­LI NE­KO­LI­KO DE­SE­TA­KA TI­SU­ĆA IN­TE­LI­GENT­NIH

HOTELSKIH SOBA, A UBRZANI RA­ZVOJ TU­RIZ­MA SA­MO ĆE IM IĆI NA RU­KU

saz­na­li smo, danas se ko­ris­ti u vi­še od tri sto­ti­ne ho­te­la di­ljem zem­lje i re­gi­je i ujed­no je do­bit­nik ne­ko­li­ci­ne priz­na­nja i na­gra­da u ka­te­go­ri­ji ino­va­ci­ja. Pred­nost ovog pro­izvo­da je što se os­tva­ru­ju ušte­de te eko­lo­ški od­go­vor­no ras­po­la­že ener­gi­jom, za­jam­če­na je po­ve­ća­na si­gur­nost te se, ge­ne­ral­no gle­da­no, gos­tu u ko­nač­ni­ci nu­di kva­li­tet­ni­ja us­lu­ga. Pri­mje­ra ra­di, ho­tel Sol Gar­den Is­tra na­kon uvo­đe­nja in­te­li­gent­nih soba os­tva­rio je 35 pos­to ušte­de elek­trič­ne ener­gi­je po no­će­nju u od­no­su na dru­ge ho­te­le is­te ka­te­go­ri­je. Ove je so­be mo­gu­će pri­la­go­di­ti spe­ci­fič­nim po­tre­ba­ma odre­đe­nog ho­te­la, dok Adria elec­tro­nic su­dje­lu­je u sva­kom ko­ra­ku nas­tan­ka – od ra­zvo­ja ide­je, pro­izvod­nje i im­ple­men­ta­ci­je i na kra­ju sa- mog odr­ža­va­nja sus­ta­va. Us­to, ra­zvi­li su i Adria Bu­il­ding Au­to­ma­ti­za­ti­on Sys­tem (ABAS) na­mi­je­njen za auto­ma­ti­za­ci­ju stam­be­nih i pos­lov­nih zgra­da te sta­no­va ko­ji omo­gu­ća­va auto­mat­sku re­ak­ci­ju uv­la­če­nja ten­di u slu­ča­ju snaž­ni­jeg vje­tra te ga­še­nja i pa­lje­nja svje­tla u skla­du s do­bom da­na. Tu su i raz­li­či­ti sus­ta­vi za mje­re­nje i nad­zor is­puš­nih pli­no­va, ra­ci­ona­li­za­ci­ju po­troš­nje elek­trič­ne ener­gi­je, ve­ri­fi­ka­ci­ju, za­tim pa­met­ne or­ma­re i broj­ne dru­ge. Iza se­be ima­ju su­rad­nje s Kon­ča­rom, Inom, ACI Ma­ri­na­ma, aero­dro­mi­ma, ter­mo­elek­tra­na­ma i ino­zem­nim tvrt­ka­ma.

No­ve apli­ka­ci­je

Ina­če, ova tvrt­ka pos­lu­je od 1974. go­di­ne ka­da je pos­to­ja­la kao tr­go­vač­ka rad­nja. Ne­ko­li­ko de­set­lje­ća kas­ni­je, s ključ­nom 2001. go­di­nom, za­po­či­nje nji­ho­va eks­pan­zi­ja u sek­to­ru in­te­li­gent­nih soba i to ugrad­njom pr­ve tak­ve so­be u za­gre­bač­ki ho­tel Du­brov­nik.

Do danas su im­ple­men­ti­ra­li ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ti­su­ća tak­vih soba, a su­de­ći pre­ma do­sa­daš­njem tem­pu tvrt­ke, ubrzani ra­zvoj tu­riz­ma i sve ve­ći broj mo­der­nih ho­te­la ići će im sa­mo na ru­ku. Re­gi­onal­ni su me­di­ji već upoz­na­ti s po­dat­kom da Adria elec­tro­nic ra­di i na ra­zvo­ju no­ve apli­ka­ci­je za ho­tel­ske re­cep­ci­je, a svoj će pro­izvod­ni por­t­felj slje­de­ćeg tjed­na pred­sta­vi­ti i u No­vom Sa­du, naj­a­vio je na kra­ju raz­go­vo­ra Bu­dis­la­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.