Tur­čin otva­ra tek­s­til­nu tvor­ni­cu u BiH

Rast U pr­voj fa­zi inves­ti­tor će za­pos­li­ti 250 rad­ni­ka, a slje­de­ćih go­di­na do 850, po­čet­na inves­ti­ci­ja iz­no­si­la bi 3,5 mil. eura, te bi na kra­ju ulo­žio 10,5 mil. eura u ra­zvoj i ši­re­nje pro­izvod­nje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Agen­ci­ja za una­p­rje­đe­nje stra­nih inves­ti­ci­ja u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni (FIPA) u su­rad­nji sa Svjet­skim sa­ve­zom di­jas­po­re BiH pro­naš­la je no­vog inves­ti­to­ra za tek­s­til­nu in­dus­tri­ju BiH.

Ri­ječ je o tur­skom po­du­zet­ni­ku Zih­ni Yil­di­zu, ko­ji je za­jed­no s Ha­sa­nom Še­ho­vi­ćem, pred­sjed­ni­kom Svjet­skog sa­ve­za di­jas­po­re, po­sje­tio FIPAu zbog do­go­vo­ra o na­či­nu re­ali­za­ci­je inves­ti­ci­je.

Yil­diz je vlas­nik dvi­je tvor­ni­ce tek­s­ti­la u Tur­skoj i iz­vo­zi na tr­ži­šte Fran­cu­ske, Nje­mač­ke i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. Ima ugo­vo­re­nu pro­izvod­nju za slje­de­ćih pet go­di­na pa že­li pro­ši­ri­ti pro­izvod­nju, a ci­je­la pro­izvod- nja u BiH bit će na­mi­je­nje­na iz­vo­zu.

U pr­voj fa­zi inves­ti­tor će za­pos­li­ti 250 rad­ni­ka s na­mje­rom ras­ta u slje­de­ćim go­di­na­ma do 850 za­pos­le­nih. Po­čet­na inves­ti­ci­ja bi iz­no­si­la 3,500.000 eura, dok je ko­na­čan plan ulo­ži­ti 10,500.000 eura u ra­zvoj i ši­re­nje pro­izvod­nje. Osob­lje FIPAe je inves­ti­to­ra upoz­na­lo s uvje­ti­ma pos­lo­va­nja u BiH po­seb­no ima­ju­ći u vi­du tra­di­ci­ju BiH u tek­s­til­noj in­dus­tri­ji, dos­ta is­kus­nih ka­dro­va u toj gos­po­dar­skoj gra­ni i pos­to­ja­nje struč­nih obra­zov­nih ins­ti­tu­ci­ja za ško­lo­va­nje no­vog ka­dra.

Di­rek­tor FIPAe Gor­dan Mi­li­nić je inves­ti­to­ru obe­ćao pu­nu po­dr­šku u osi­gu­ra­va­nju uvje­ta za po­če­tak pro­izvod­nje. Ta­ko će FIPA u kon­zul­ta­ci­ja­ma s lo­kal­nim or­ga­ni­ma vlas­ti oda­bra­ti i po­nu­di­ti inves­ti­to­ru ne­ko­li­ko inves­ti­cij­skih lo­ka­ci­ja sa svom po­treb­nom in­fras­truk­tu­rom. Plan je kre­nu­ti s pro­izvod­njom što je pri­je mo­gu­će na po­vr­ši­ni od 12.000 če­tvor­nih me­ta­ra, s ci­ljem ši­re­nja do 60.000 kva­dra­ta.

BO­RIS ŠČITAR/VL/PIXSELL

Plan je kre­nu­ti s pro­izvod­njom što je pri­je mo­gu­će na po­vr­ši­ni od 12.000 če­tvor­nih me­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.