Slo­ven­ci u CG ku­pi­li 9,8 pos­to di­oni­ca Ju­go­pe­tro­la

Po­ve­za­ni u pos­lu U ku­po­vi­ni bi­la je an­ga­ži­ra­na slo­ven­ska NLB, a bro­ker kup­ca je bio Glo­bal Bro­ker-De­aler Slo­ven­ca Sa­še Saj­ka

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slo­ven­ski inves­ti­tor, sa­kri­ven iza cas­to­di ra­ču­na NLB ban­ke, ku­pio je kra­jem proš­log tje­dan na Mon­te­ne­gro­bur­zi oko 9,8 pos­to di­oni­ca naf­t­ne kom­pa­ni­je Ju­go­pe­trol za ukup­no 5,78 mi­li­ju­na eura, jav­lja list Vi­jes­ti.

Di­oni­ce su Slo­ven­ci ku­pi­li na draž­bi od Druš­tva za menadžment pos­lo­ve i uprav­lja­nje nekretninama MIG i po­ve­za­nih oso­ba po prosječnoj ci­je­ni od 13,5 eura po dionici, ko­ja je bi­la po­čet­na, doz­na­je nes­luž­be­no pod­go­rič­ki list iz ne­ko­li­ko iz­vo­ra na cr­no­gor­skom tr­ži­štu ka­pi­ta­la.

Pred­stav­ni­ci slo­ven­ske KD gru­pe, ko­ji već 16 go­di­na ve­ćin­ski kon­tro­li­ra­ju biv­ši pri­va­ti­za­cij­ski fond MIG, a danas tran­sfor­mi­ra­no di­onič­ko druš­tvo, po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na tran­sak­ci­je u Cr­noj Go­ri su obav­lja­li ve­ći­nom pu­tem of­f­sho­re kom­pa­ni­ja re­gis­tri­ra­nih na Ci­pru.

Iz­vor Vi­jes­ti na­vo­di da iza ci­je­log obav­lje­nog pos­la s Ju­go­pe­tro­lom na bur­zi sto­je Slo­ven­ci, a to po­ka­zu­je to što je uz an­ga­ži­ra­nje slo­ven­ske NLB ban­ke, bro­ker kup­ca bio Glo­bal Bro­kerDe­aler ko­jim go­di­na­ma u Cr­noj Go­ri uprav­lja Slo­ve­nac Sa­ša Saj­ko.

Dru­gi po­ka­za­telj u pri­log na­ve­de­noj tvrd­nji je da su Slo­ven­ci kup­ci vri­jed­nog pa­ke­ta di­oni­ca Ju­go­pe­tro­la je pro­ši­re­ni dnev­ni red pred­sto­je­će skup­šti­ne di­oni­ča­ra MIGa, za­ka­za­ne za 30. li­panj.

Pla­ni­ra­no je da MIG ku­pi i stek­ne obvez­ni­ce (duž­nič­ke vri­jed­nos­ni­ce) svog os­ni­va­ča i emi­ten­ta KD Ljub­lja­na, ko­ji je na­kon ma­sov­ne va­učer­ske pri­va­ti­za­ci­je u Cr­noj Go­ri pri­je 16 go­di­na os­no­vao biv­ši fond MIG.

Di­rek­tor MIGa Dra­gan Ra­du­si­no­vić re­kao je Vi­jes­ti­ma uoči tran­sak­ci­je da za di­oni­ce pos­to­ji za­ni­ma­nje inves­ti­to­ra iz Grč­ke, Slo­ve­ni­je i Cr­ne Go­re. MIG je proš­lu go­di­nu za­vr­šio s do­bi­ti od 729.483 eura, dok je 2015. imao gu­bi­tak od 3,181.969 eura.

Ne­ras­po­re­đe­na do­bit je na kra­ju 2016. iz­no­si­la 42,714.592 eura, a aku­mu­li­ra­ni gu­bi­tak 104,858.105 eura.

Na Mon­te­ne­gro­bur­zi se tog da­na ina­če tr­go­va­lo za ukup­no 6,18 mi­li­ju­na eura.

Ve­ćin­ski vlas­nik Ju­go­pe­tro­la sa 54,35 pos­to di­oni­ca je grč­ki Hel­le­nic Pe­tro­le­um.

Grč­ka kom­pa­ni­ja je ku­pi­la ve­ćin­ski paket di­oni­ca Ju­go­pe­tro­la 2002. go­di­ne za 65 mi­li­ju­na eura.

Izos­ta­la je do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja Ju­go­pe­tro­la ko­joj su se pro­ti­vi­li pred­stav­ni­ci fon­do­va za­jed­nič­kog ula­ga­nja.

DI­ONI­CE SU SLO­VEN­CI KU­PI­LI OD DRUŠ­TVA ZA MENADŽMENT POS­LO­VE I UPRAV­LJA­NJE NEKRETNINAMA MIG PO PROSJEČNOJ CI­JE­NI OD 13,5 EURA PO DIONICI

Ve­ćin­ski vlas­nik Ju­go­pe­tro­la je Hel­le­nic Pe­tro­le­um

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.