Pos­tu­pa­nje su­prot­no paž­nji ko­ja se zah­ti­je­va u prav­nom pro­me­tu

Tu­ži­telj ni­je do­ka­zao da je bio u za­blu­di pri­li­kom skla­pa­nja Ugo­vo­ra o pro­da­ji pos­lov­nog udje­la

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - MIĆO LJUBENKO mi­co.ljubenko@gma­il.com

Do­dat­na pro­vje­ra kod kup­nje pos­lov­nog udje­la

Suk­lad­no sta­vu Vr­hov­nog su­da RH u od­lu­ci Revt197/09 pra­vil­no su ni­žes­tu­panj­ski su­do­vi ut­vr­di­li da tu­ži­telj ni­je za­tra­žio do­dat­nu pro­vje­ru sta­nja druš­tva či­ji je pos­lov­ni udio htio ste­ći, te je na taj na­čin po­ka­zao pos­tu­pa­nje su­prot­no paž­nji ko­ja se u prav­nom pro­me­tu zah­ti­je­va u od­go­va­ra­ju­ćoj vr­sti obvez­nih od­no­sa (čl. 18. ZOO).

Pred­met spo­ra je zah­tjev na po­ni­šte­nje ugo­vo­ra o pro­da­ji pos­lov­nog dijela ko­ji je so­lem­ni­zi­ran kod jav­nog bi­ljež­ni­ka zbog pri­je­va­re. Spor­no je da li je tu­že­nik kao pro­da­va­telj pos­lov­nog udje­la za­jed­no s ru­ko­vo­di­te­lji­com Ra­ču­no­vod­stva ne­is­ti­ni­to pre­do­čio tu­ži­te­lju da tvrt­ka po­zi­tiv­no pos­lu­je, te mu pre­do­či­li bi­lan­cu iz ko­je je bi­lo ra­zvid­no da je druš­tvo os­tva­ri­lo do­bit, na te­me­lju ko­je je tu­ži­telj do­nio od­lu­ku o ku­po­vi­ni pos­lov­nog udje­la tvrt­ke.

Pre­ma ut­vr­đe­nom či­nje­nič­nom sta­nju tu­ži­telj je pri­je skla­pa­nja ugo­vo­ra uz po­moć tre­ćih do­šao do odre­đe­nih po­da­ta­ka o sta­nju druš­tva, ko­ji su se po­da­ci, na­kon što je ugo­vor sklo­pio, po­ka­za­li po­greš­ni­ma jer je na­kon ne­ko­li­ko mje­se­ci otvo­ren ste­čaj nad tim dru­šfo­rum tvom. Na te­me­lju pri­kup­lje­nih po­da­ta­ka stran­ke su se su­gla­si­le o bit­nim sas­toj­ci­ma ugo­vo­ra i pris­tu­pi­le skla­pa­nju ugo­vo­ra.

Tu­že­nik ni­je bio član upra­ve druš­tva, ni­ti je bio od­go­vo­ran za vo­đe­nje knji­go­vod­stva, a ni­ti je is­ti dao tu­ži­te­lju po­dat­ke o fi­nan­cij­skom sta­nju druš­tva.Tu­ži­telj ni­je do­ka­zao da je bio u za­blu­di pri­li­kom skla­pa­nja Ugo­vo­ra o pro­da­ji pos­lov­nog udje­la, ni­ti da je tu za­blu­du kod nje­ga iz­a­zvao tu­že­nik, od­nos­no da ga je tu­že­nik u toj za­blu­di odr­ža­vao u na­mje­ri da ga na­ve­de na skla­pa­nje Ugo­vo­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.