Re­port Fit­c­ha

Sni­ža­va­nje jav­nog du­ga tre­ba­lo bi se pres­li­ka­ti na vi­še ocje­ne

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ

Hr­vat­skoj se već u sr­p­nju smi­je­ši po­prav­lja­nje rej­tin­ga?

‘VJERUJEM DA ĆE SE OCJENA BLAGO POBOLJŠAVATI I TO UOBIČAJENOM DINAMIKOM, NAJPRIJE PRETVARANJEM STABILNIH IZGLEDA U POZITIVNE’, KAŽE ŽELJKO LOVRINČEVIĆ

Os­ta­je otvo­re­no pi­ta­nje ar­bi­tra­ža, du­go­vi zdrav­s­tva, za­kon o bra­ni­te­lji­ma, tuž­be sin­di­ka­ta, pro­blem Agro­ko­ra

Pro­tek­lih de­se­tak da­na niz za­gre­bač­kih adre­sa obiš­li su pred­stav­ni­ci Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da i rej­ting agen­ci­ja u re­do­vi­tim go­diš­njim raz­go­vo­ri­ma s do­ma­ćim fi­nan­cij­skim struč­nja­ci­ma, HNB-om, ban­ka­ri­ma i gos­po­dar­stve­ni­ci­ma. Li­panj- ski po­sjet MMF-ova­ca Za­gre­bu re­dov­no pret­ho­di go­diš­njim kon­zul­ta­ci­ja­ma u sklo­pu član­ka IV. či­je za­ključ­ke i pre­po­ru­ke, ne­ri­jet­ko i kri­ti­ke, Fond objav­lju­je sre­di­nom go­di­ne. Sli­čan têteàtête odra­di­lo je iz­las­lans­tvo agen­ci­je Fit­ch te nji­ho­vi ja­pan­ski ko­le­ge.

Fit­ch će 14. sr­p­nja obja­vi­ti (re­do­vi­tu) re­vi­zi­ju rej­tin­ga Hr­vat­ske ko­ji je na ra­zi­ni BB sa sta­bil­nim iz­gle­di­ma. I ocje­ne pre­os­ta­le dvi­je agen­ci­je iz ‘Ve­li­ke troj­ke’, Stan­dard & Po­or’sa te Mo­ody’sa (ko­ji se po­s­ljed­nji ogla­sio u ožuj­ku), po­rav­na­ne su na is­toj ra­zi­ni uz sta­bil­ne iz­gle­de. Do­jam na­ših su­go- vor­ni­ka o at­mo­sfe­ri sas­ta­na­ka sa stra­nim ana­li­ti­ča­ri­ma či­ja će iz­vješ­ća po­sred­no utje­ca­ti na ci­je­nu me­đu­na­rod­nog za­du­ži­va­nja, re­la­tiv­no je po­zi­ti­van. Raz­go­vo­re je, ka­žu, obi­lje­žio for­mal­ni iz­la­zak iz Pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta (PPD) zbog sta­bi­li­za­ci­je jav­nih fi­nan­ci­ja i sma­nje­nja udje­la jav­nog du­ga u BDP-u, a to bi se tre­ba­lo pres­li­ka­ti na rej­ting.

“Vjerujem da će se ocjena blago poboljšavati i to uobičajenom dinamikom, najprije pre­tva­ra­nje stabilnih izgleda u pozitivne, a po­tom u ste­pe­ni­cu vi­ši rej­ting”, kaže Željko Lovrinčević, ana­li­ti­čar Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta. Do­da­je da se u krat­kom ro­ku pred Hr­vat­skom ne na­zi­ru even­tu­al­ne te­ško­će fi­nan­ci­ra­nja, u EU okru­že­nju vla­da­ju ni­ske ka­ma­te, di­na­mi­ka pu­nje­nja pro­ra­ču­na je unu­tar pla­na, a od tu­riz­ma se oče­ku­ju do­bri re­zul­ta­ti na va­lu “si­gur­nos­ne” ren­te. “Ne do­go­di li se ni­šta ne­ga­tiv­no kod ku­će i va­ni, Hr­vat­ska bi u na­red­ne tri go­di­ne, rej­ting mo­gla po­pra­vi­ti sa špe­ku­la­tiv­ne u inves­ti­cij­sku ra­zi­nu”, sma­tra Lovrinčević.

Otvo­re­no os­ta­je pi­ta­nje ar­bi­tra­ža či­ji ne­ga­tiv­ni is­ho­di mo­gu des­ta­bi­li­zi­ra­ti jav­ne fi­nan­ci­je, po­s­lje­dič­no i rej­ting. Kraj ar­bi­tra­že InaMol če­ka se kra­jem go­di­ne i te­ška je oko 6 mi­li­jar­di ku­na, a slič­ni iz­no­si spo­mi­nju se u tuž­bi sin­di­ka­ta jav­nih služ­bi pre­ma dr­ža­vi te ba­na­ka zbog švi­car­skog fran­ka. Ta­ko­đer, za jav­ne fi­nan­ci­je ne­iz­vjes­no os­ta­je kr­pa­nje ru­pe u zdrav­s­tvu od 7,7 mi­li­jar­di ku­na, dok se kod no­vog za­ko­na o bra­ni­te­lji­ma zna­ju se pra­va, ali ne i ko­li­ko će ‘te­žak’, baš kao ni fi­nan­cij­ske po­s­lje­di­ce tuž­bi zbog Agro­ko­ra.

DAVOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Pred­stav­ni­ci rej­ting agen­ci­ja i MMF-a oba­vi­li su raz­go­vo­re i u sre­diš­njoj ban­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.