Broj ki­ne­ma­to­gra­fa pre­po­lov­ljen, ali gle­da­te­lja dvos­tru­ko vi­še

Ve­li­ko plat­no U po­s­ljed­njih 15 go­di­na za­tvo­re­ne broj­ne dvo­ra­ne, ali pu­bli­ka ne odus­ta­je

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

Ve­li­ko plat­no U po­s­ljed­njih 15 go­di­na za­tvo­re­ne broj­ne dvo­ra­ne, ali pu­bli­ka ne odus­ta­je

Broj ki­no pred­sta­va je vi­šes­tru­ko po­ras­tao – 2002. je pri­ka­za­no njih 48,9 ti­su­ća, a la­ni 166 ti­su­ća

Broj ki­ne­ma­to­gra­fa u Hr­vat­skoj po­s­ljed­njih pet­na­es­tak go­di­na kon­ti­nu­ira­no pa­da, no uži­tak gle­da­nja fil­mo­va na ve­li­kim ekra­ni­ma ne je­nja­va. Što­vi­še, dok se broj ki­na od 2002. pre­po­lo­vio, broj gle­da­te­lja u nji­ma is­to­dob­no go­to­vo udvos­tru­čen.

Po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku po­ka­zu­ju, na­ime, da je, o ob­zi­rom na mul­ti­pleks ki­ne­ma­to­gra­fe s vi­še dvo­ra­na, broj sje­da­la u po­s­ljed­njih de­set go­di­na os­tao pri­bliž­no is­ti, na ra­zi­ni od 31 do 34 ti­su­će. Broj pred­sta­va je, pak, vi­šes­tru­ko po­ras­tao – 2002. je pri­mje­ri­ce pri­ka­za­no njih 48,9 ti­su­ća, dok se la­ni “pus­ti­lo” 166 ti­su­ća fil­mo­va, a re­kord od 175 ti­su­ća pred­sta­va bio je go­di­nu ra­ni­je.

Sta­ra i no­va opre­ma

Trend sma­nje­nja bro­ja ki­ne­ma­to­gra­fa pra­ti i pro­mje­na od­no­sa udje­la sta­re i no­ve pro­izvod­nje ki­no­pro­jek­to­ra. Ta­ko je još pri­je pet go­di­na če­t­vr­ti­na ki­no­pro­jek­to­ra bi­la pro­izve­de­na pri­je 1970., a ma­nje od po­lo­vi­ce na­kon 1991., dok je la­ni 11 pos­to pro­jek­to­ra bi­lo iz vre­me­na pri­je 1991., a 61 pos­to je pro­izve­de­no na­kon 2011. go- di­ne. Udio pred­sta­va do­ma­ćeg fil­ma, ina­če, kon­ti­nu­ira­no u pro­tek­lih pet­na­es­tak go­di­na va­ri­ra od 2 do 4 pos­to, uz ne­ko­li­ko od­stu­pa­nja, pri če­mu je re­kor­dan broj do­ma­će pro­duk­ci­je vi­đen u 2013., čak 8 pos­to svih pred­sta­va. La­ni je če­ti­ri pos­to pred­sta­va bi­lo do­ma­će pro­izvod­nje.

Su­prot­no per­cep­ci­ji ka­ko naj­vi­še ki­na ima u glav­nom hr­vat­skom gra­du, li­der po bro­ju ki­ne­ma­to­gra­fa ko­je ima na svom po­dru­čju go­di­na­ma je S p li tsko dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja, ko­ja ih j ela­ni ima­la 12, dok je Grad Zagreb i da­lje na dru­gom mjes­tu s de­vet ki­na. U 2002. u Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji ih je bi­lo 24, a u Za­gre­bu sa­mo če­ti­ri ma­nje.

Naj­vi­še na oba­li

U pra­vi­lu naj­vi­še ki­na ima­ju pri­obal­ne žu­pa­ni­je, dok u šest hr­vat­skih žu­pa­ni­ja ima­ju tek je po­je­da n ki­ne­ma­to­gra­fa–u Kra­pin­sko za­gor­skoj, K opri v ni čko kri­že­vač­koj, Vir ovi­ti č kop o drav­skoj, Po že­ško sla­von­skoj, Brod sko­te u Vu­ko­va rsk o-sri­jem­skoj. Od ukup­no 70 ki­ne­ma­to­gra­fa ko­li­ko ih je la­ni ra­di­lo u ci­je­loj Hr­vat­skoj, svi su di­gi­ta­li­zi­ra­ni. Njih 64 pos­to fil­mo­ve pri­ka­zu­je ti­je­kom ci­je­le go­di­ne, a 11 pos­to ma­nje od tri mje­se­ca. Me­đu stal­ni­ma dvi­je tre­ći­ne ima­ju jed­nu dvo­ra­nu ili ekran, a tre­ći­na vi­še njih, dok je la­ni ak­tiv­no bi­lo 16 ljet­nih ki­na i jed­no po­kret­no.

Obli­ci vlas­niš­tva

Sta­tis­ti­ka pre­ma or­ga­ni­za­cij­skom obli­ku na­vo­di 6 sa­mos­tal­nih ki­ne­ma­to­gra­fa, 22 su po­du­ze­ća za­pri ka­zi­va­nje fil­mo­va ,32 dje­lu­ju u ok­vi­ru kul­tur­no obra­zov­nih us­ta­no­va i 10 u sklo­pu dru­gih us­ta­no­va. Po bro­ju sje­da­la naj­ve­ći udjel ki­na, ne­što iz­nad 36 pos­to, ima iz­me­đu 200 i 300 sje­da­la, dok sa­mo jed­no ki­no ima vi­še od 2000 sje­da­la.

FOTOLIA

Po­da­ci Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.