U INDUSTRIJSKIM RJEŠENJIMA NE ŽELE RESTRUKTURIRANJE

MAZAL:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - VEDRAN BALEN/VL

Tvrd­nja da Đu­ro Đa­ko­vić ne is­pla­ću­je pla­će rad­ni­ci­ma pred­stav­lja po­ku­šaj ma­ni­pu­la­ci­je, iz­no­še­nja ne­is­ti­na i sra­mo­će­nja tvrtke od jed­nog kva­zi­sin­di­ka­ta ko­ji ima sve­ga 17 čla­no­va”, re­kao je To­mis­lav Mazal, pred­sjed­nik Upra­ve Đu­ro Đa­ko­vić, naj­a­viv­ši kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv Ne­za­vis­nog sin­di­ka­ta So­ci­jal­na prav­da. Is­tak­nuo je da tvrd­nja sin­di­ka­ta da ĐĐ ne is­pla­ću­je pla­će ne sto­ji, te da su In­dus­trij­ska rje­še­nja je­di­na od pet tvrt­ki Gru­pa­ci­je u ko­joj još ni­je bi­lo pla­će za svi­banj. Ri­ječ je o druš­tvu ko­je, tvr­di, go­di­na­ma ne pro­vo­di restrukturiranje.

“In­dus­trij­ska rje­še­nja ne mo­gu funk­ci­oni­ra­ti i osi­gu­ra­va­ti eg­zis­ten­ci­ju na tr­ži­štu. Tra­ži­li smo da iz­ra­de ko­nač­ni plan res­truk­tu­ri­ra­nja ka­ko bi ga se do­ve­lo do pro­fi­ta­bil­nos­ti, no po­je­din­ci to op­s­tru­ira­ju”, is­tak­nuo je Mazal. Tvr­di da će pla­će bi­ti ovaj tje­dan, no­vac će zad­nji put osi­gu­ra­ti ĐĐ Gru­pa­ci­ja. “U dvi­je go­di­ne utro­še­ni su de­se­ci mi­li­ju­na ku­na u ne­ga­tiv­no pos­lo­va­nje druš­tva ko­je ima 30% za­pos­le­nih u Gru­pa­ci­ji, a os­tva­ru­je sve­ga 8% pri­ho­da. Doš­lo je vri­je­me da s tim pre­ki­ne­mo”, po­ru­čio je Mazal. Od 300ak radnika u Industrijskim rješenjima, zna­ča­jan ih je vi­šak, do­dao je Mazal. Pred­sjed­nik So­ci­jal­ne prav­de Dar­ko Ma­ras op­tuž­be o op­s­truk­ci­ji res­truk­tu­ri­ra­nja na­zi­va smi­ješ­nim, is­tak­nuv­ši da je Upra­va Gru­pa­ci­je plan već pro­ve­la. “Uga­si­li su elek­tro­mon­taž­nu dje­lat­nost i ot­pus­ti­li sto­ti­njak radnika, a dio lju­di te tvrtke i Pro­izvod­nje opre­me pri­po­ji­li In­žer­nje­rin­gu. Ka­da se po­ka­za­lo da plan ne da­je re­zul­ta­te, sad je net­ko dru­gi kriv”, re­kao je Ma­ras.

To­mis­lav Mazal, pred­sjed­nik Upra­ve Đ. Đa­ko­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.