Hr­vat­ska bur­za za ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke pri­pre­ma tre­ću kam­pa­nju

Na re­du je As­pi­da Star­tup biv­šeg di­rek­to­ra Za­gre­bač­kih pe­kar­ni Kla­ra ra­di s Ro­vi­om i Hr­vat­skim te­le­ko­mom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Kam­pa­nja grup­nog inves­ti­ra­nja za In­clu­de sku­pi­la je vi­še od 400 ti­su­ća eura, a za Sen­se Con­sul­ting vi­še od 500 ti­su­ća eura

Biv­ši di­rek­tor Za­gre­bač­kih pe­kar­ni Kla­ra, tvor­ni­ce Cro­atia Ba­te­ri­ja i tr­go­vi­ne za kuć­ne lju­bim­ce Zoo City Ma­rin Er­ceg, sa svo­jim star­tu­pom As­pi­dom kra­jem tjed­na lan­si­ra kam­pa­nju grup­nog inves­ti­ra­nja na Fun­der­be­amu SEE. U tri mje­se­ca, ot­ka­ko je za­po­če­la s ra­dom, tre­ća je to kam­pa­nja na hr­vat­skoj bur­zi za ma­le i sred­nje po­du­zet­ni­ke, ko­ju su za­jed­nič­ki os­no­va­li Za­gre­bač­ka bur­za i es­ton­ska crowdi­nves­ting plat­for­ma Fun­der­be­am.

Ma­rin Er­ceg, os­ni­vač i di­rek­tor As­pi­de ni­je že­lio una­pri- jed ot­kri­ti ko­li­ko nov­ca pla­ni­ra sku­pi­ti kroz grup­no inves­ti­ra­nje na Fun­der­be­amu SEE.

“S Fun­der­be­amom smo u kon­tak­tu i pri­je ne­go su kre­nu­li s ak­tiv­nos­ti­ma u Hr­vat­skoj ta­ko da smo sprem­ni za ovaj ko­rak, as na­šim pro­izvo­di­ma, bren­di­ra­nim tip kov­ni­ca­ma i vi­de ono ti f i ka­ci ja­ma, po­ka­za­li smo na pri­mje­ru hr­vat­skog tr­ži­šta da po­ten­ci­jal pos­to­ji i sad skup­lja­mo sred­stva za me­đu­na­rod­no ši­re­nje”, kaže Er­ceg.

Pr­va kam­pa­nja, za europ­sko ši­re­nje so­lin­skog In­clu­dea, pre­ma­ši­la je tra­že­nih 400 ti­su­ća eura ka­pi­ta­la, a dru­ga, za re­gi­onal­no ši­re­nje Sen­se Con­sul­tin­ga, po­la mi­li­ju­na eura.

Tvrt­ka As­pi­da, os­no­va­na pri­je če­ti­ri go­di­ne, u Hr­vat­skoj je pos­ta­la poz­na­ta na­kon što je u ve­lja­či obja­vi­la da je sklo­pi­la ugo­vor s Ro­vi­om. Za nje­ga je na­pra­vi­la An­gry Bir­ds bren­di­ra­nu vir­tu­al­nu tip­kov­ni­cu. U me­đu­vre­me­nu je As­pi­da u su­rad­nji s Hr­vat­skim te­le­ko­mom lan­si­ra­la pr­vu mo­bil­nu apli­ka­ci­ju za­vi­de ono ti f i ka ci­je­na svi­je­tu TVi­zzy. Er­ceg is­ti­če da­bre n di ra­ne vir­tu­al­ne tip­kov­ni­ce za pa­met­ne mo­bi­te­le, ko­je su na­pra­vi­li za no­go­met­ne klu­bo­ve te poz­na­te umjet­ni­ke, već ima­ju vi­še od 200 ti­su­ća ko­ris­ni­ka. Pos­lov­ni mo­del za oba As­pi­di­na pro­izvo­da te­me­lji se na part­ner­skoj pro­da­ji i/ili spon­zor­stvi­ma.

As­pi­da na Fun­der­be­amu na­vo­di da ima tvrtke u Hr­vat­skoj, V. Bri­ta­ni­ji i Ma­ke­do­ni­ji i za­poš­lja­va do de­vet radnika. Pre­ma Sud­skom re­gis­tru, tvrt­ka As­pi­da u Hr­vat­skoj ima jed­nog vlas­ni­ka Ma­ri­na Er­ce­ga. No, navodno ima još inves­ti­to­ra. Fun­der­be­am na­vo­di da su vo­de­ći ula­ga­či, ko­ji će vo­di­ti kam­pa­nju: Mi­ros­lav Je­li­čić i Be­ris­lav Mar­tić iz Ja­dran Ka­pi­ta­la. Po po­da­ci­ma Fine, hr­vat­skoj As­pi­di pri­hod je la­ni sko­čio s 502 ti­su­će na 1,81 mi­li­jun ku­na.

PE­TAR GLEBOV/PIXSELL

Ma­rin Er­ceg, os­ni­vač i di­rek­tor As­pi­de pri­pre­ma se skup­lja­ti ka­pi­tal za me­đu­na­rod­no ši­re­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.