Ra­dit će za ki­ne­ska su­per­ra­ču­na­la

YAC Ri­ječ­ki star­tup sa Su­go­nom ra­zvi­ja teh­no­rje­še­nja za po­moć po­du­zet­ni­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

Ri­ječ­ka star­tup Yot­ta Advan­ced Com­pu­ting ( YAC) u Fran­k­fur­tu je pot­pi­sa­la me­mo­ran­dum o stra­te­škoj su­rad­nji s naj­ve­ćim pro­izvo­đa­čem su­per­ra­ču­na­la u Azi­ji, ki­ne­skom tvrt­kom Su­gon. Di­rek­tor YACa To­mis­lav Šu­bić za Pos­lov­ni dnev­nik je po­tv­dio da je me­mo­ran­dum i iz­vr­s­na pri­li­ka za su­rad­nju hr­vat­skih po­du­zet­ni­ka i ki­ne­skih inves­ti­to­ra te pla­sman nji­ho­vih pro­izvo­da na zna­čaj­no ki­ne­sko tr­ži­šte.

“Sa Su­go­nom su­ra­đu­je­mo od 2016. ka­da smo za­jed­no nas­tu­pi­li na slo­ven­skom tr­ži­štu, ta­ko da se ov­dje ra­di o nas­tav­ku ra­ni­je za­po­če­tih pos­lov­nih od­no­sa. U Fran­k­furt smo otiš­li na nji­hov po­ziv te sa­da pla­ni­ra­mo ši­re­nje po Eu­ro­pi, dok će­mo pu­tem jav­nih na­tje­ča­ja po­tra­ži­ti pri­li­ke za re­ali­za­ci­ju ra­zvoj­nih i is­tra­ži­vač­kih pro­je­ka­ta”, ka­zao je Šu­bić.

Su­rad­nja sa Su­go­nom odvi­jat će se i, doznajemo, kao za­jed­nič­ko is­tra­ži­va­nje s ci­ljem una­pre­đe­nja pro­izvo­da i us­lu­ga ko­je pru­ža­ju, pro­da­jom har­dver­skih rje­še­nja hr­vat­skim i europ­skim po­du­ze­ći­ma te kroz pru­ža­nje spe­ci­ja­li­zi­ra­nih us­lu­ga ba­zi­ra­nih na eks­per­ti­zi Yot­te u su­per­ra­ču­nar­stvu i har­dver­skim rješenjima ko­je nu­di Su­gon. “Je­dan od naj­važ­ni­jih ci­lje­va na­še tvrtke po­ma­ga­nje je ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma u os­tva­ri­va­nju nji­ho­va pu­nog po­ten­ci­ja­la ko­ri­šte­njem na­pred­nih teh­no­lo­gi­ja. Sa Su­go­nom će­mo u Hr­vat­skoj i dru­gim europ­skim zem­lja­ma pro­mi­ca­ti ra­ču­nar­stvo vi­so­kih per­for­man­si (HPC) te pri­pa­da­ju­će pro­izvo­de i us­lu­ge”, do­dao je Šu­bić. YAC je os­no­van 2014. pri Znans­tve­nom teh­no­lo­gij­skom par­ku Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci, a su­dje­lo­vao je i na ne­ko­li­ko europ­skih pro­je­ka­ta od ko­jih va­lja iz­dvo­ji­ti SESAME Net (Su­per­com­pu­ting Exper­ti­se for Small And Me­di­um En­ter­pri­ses), ko­ji fi­nan­ci­ra Eu­rop­ska ko­mi­si­ja, a na ko­jem su nas­tu­pi­li kao part­ne­ri.

Tr­žiš­na se vri­jed­nost Su­go­na pro­cje­nju­je na vi­še od dvi­je mi­li­jar­de eura, ka­ko sto­ji u Yot­ti­nu pri­op­će­nju, a još su 2010. na lis­tu TOP500 naj­br­žih su­per­ra­ču­na­la svi­je­ta uvr­šte­ni s Ne­bu­lom, ta­da pro­gla­še­nim i tre­ćim u svi­je­tu s iz­mje­re­nim per­for­man­sa­ma vi­šim od pe­ta­flo­pa.

PD

To­mis­lav Šu­bić, di­rek­tor tvrtke Yot­ta Advan­ced Com­pu­ting

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.