Li­tvan­ci pro­fi­ta­bil­nu Alu­mi­nu do­ve­li do ru­ba pro­pas­ti

Uni­šte­nje Zbog zlo­po­ra­ba u Zvor­ni­ku upit­na i ve­li­ka gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ja iz Švi­car­ske

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ra­čun kom­pa­ni­je blo­ki­ran je u trav­nju od­lu­kom Os­nov­nog su­da u Zvor­ni­ku na iz­nos od čak 155 mi­li­ju­na KM ili 79 mi­li­ju­na eura

Za­ku­lis­nim rad­nja­ma biv­ših vlas­ni­ka iz Li­tve, osum­nji­če­nih za mi­li­jun­ske zlo­po­ra­be u ba­nja­luč­kom Bal­kan Inves­t­ment Ban­ku pre­ko ko­jeg su kon­tro­li­ra­li tvor­ni­cu Alu­mi­na, ta pro­fi­ta­bil­na kom­pa­ni­ja iz Zvor­ni­ka do­ve­de­na je na rub pro­pas­ti, pi­še Blic.

Ra­čun kom­pa­ni­je blo­ki­ran je u trav­nju od­lu­kom Os­nov­nog su­da u Zvor­ni­ku na iz­nos od čak 155 mi­li­ju­na KM (79 mi­li­ju­na eura).

A pri­je ne­ko­li­ko da­na je objav­lje­no da je Mi­lo­rad Mo­ti­ka, pred­sjed­nik upra­ve Alu­mi­ne, pre­dao su­du služ­be­ni zah­tjev za ste­čaj te kom­pa­ni­je, bez odo­bre­nja Od­bo­ra vje­rov­ni­ka Tvor­ni­ce gli­ni­ce Bi­rač. U Okruž­nom pri­vred­nom su­du u Bi­je­lji­ni po­t­vr­di­li su da je Mo­ti­ka zah­tjev za ste­čaj pod­nio 5. svib­nja, a kao raz­log je na­veo pri­je­te­ću pla­tež­nu nes­po­sob­nost.

Upra­va kom­pa­ni­je ko­ja se od po­čet­ka opi­ra­la sta­vu vla­de RSa da se pos­tig­ne do­go­vor s Pav­gor­dom iz Fo­če gu­ra­njem Alu­mi­ne u ste­čaj po­ku­no ša­va iz­bje­ći na­mi­re­nje Pav­gor­da. “Za 14 da­na blo­ka­de ra­ču­na Alu­mi­na je ima­la mi­li­jun­ske gu­bit­ke. Tvrt­ka ko­ja go­di­na­ma pos­lu­je u plu­su za­pa­la je u ne­vo­lje tu­đom kri­vi­com. Za to ni­su zas­luž­ni sa­mo Li­tvan­ci, ko­ji su pot­pu­no ne­le­gi­tim­no za­lo­ži­li imo­vi­nu Alu­mi­ne, već i do­ma­će sud­stvo, ko­je je u ovom slu­ča­ju pot­pu­da pod­ba­ci­lo”, tvr­di iz­vor Bli­ca iz te kom­pa­ni­je.

Jed­nu od glav­nih ulo­ga u mal­ver­za­ci­ja­ma odi­grao je Li­tva­nac Edvi­nas Na­vic­kas, biv­ši di­rek­tor Bal­kan Inves­t­ment Ban­ka, ko­ji je u RS pr­vo­op­tu­že­ni za kri­mi­nal te­žak ne­ko­li­ko de­se­ta­ka mi­li­ju­na eura. Spe­ci­jal­no tu­ži­telj­stvo RS od 2013. go­di­ne vo­di pred­met o slu­ča­ju zlo­po­re­ba u Bi­ra­ču i Alu­mi­ni, ali i u Bal­kan Inves­t­ment Ban­ku, pre­ko ko­je je is­i­san ogro­man no­vac za li­tvan­sku Ukio gru­pu. Ta li­tvan­ska gru­pa ku­pi­la je Bi­rač i tvrtku kćer Alu­mi­nu, pa se kas­ni­je po­vuk­la iz kom­pa­ni­je. Pri­je to­ga je Ukip ban­ka dru­gim li­tvan­skim kom­pa­ni­ja­ma odo­bri­la kre­di­te od 79 mi­li­ju­na eura, za­la­žu­ći imo­vi­nu Alu­mi­ne, a sa­da taj dug po­tra­žu­je kom­pa­ni­ja Pav­gord, ko­joj je Ukip gru­pa na­vod­ni dug od 79 mi­li­ju­na eura pro­da­la za sa­mo 6,4 mi­li­ju­na eura.

Ka­ko na­vo­di su­go­vor­nik Bli­ca iz Alu­mi­ne, do­ve­de­na je u pi­ta­nje i ve­li­ka gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ja iz Švi­car­ske.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, po­kraj Alu­mi­ne gra­di se no­va tvor­ni­ca, ula­ga­či iz Švi­car­ske ulo­ži­li su 10 mi­li­ju­na eura u iz­grad­nju po­go­na ko­ja se teh­no­lo­ški os­la­nja na pro­izvod­nju Alu­mi­ne, što bi la­ko mo­glo bi­ti ugro­že­no.

PD

Upra­va Alu­mi­ne za­tra­ži­la je ste­čaj da iz­bjeg­ne na­pla­tu du­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.