Pro­gra­me­ri s is­to­ka Eu­ro­pe gra­de iz­ra­el­sko star­tup ču­do

Teh­no­lo­škom sek­to­ru u Iz­ra­elu ne­dos­ta­je 10.000 IT struč­nja­ka

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI REUTERS

Dok iz­ra­el­ska vla­da po­ku­ša­va po­tak­nu­ti rast bro­ja do­ma­ćih struč­nja­ka, star­tu­pi tra­že in­že­nje­re u Ukra­ji­ni, Bu­gar­skoj i Polj­skoj

Star­tup na­ci­ja - ka­ko se čes­to na­zi­va Iz­ra­el ima sve ve­ćih pro­ble­ma s rad­nom sna­gom ko­ju po­ku­ša­va pro­na­ći na is­to­ku Eu­ro­pe. Za­hva­lju­ju­ći po­naj­vi­še star­tu­pi­ma, iz­ra­el­ski teh­no­lo­ški sek­tor naj­br­že je ras­tu­ći sek­tor ta­moš­njeg gos­po­dar­stva. Tre­nut­no su­dje­lu­je s 14 pos­to u BDPu te s 50 pos­to u iz­vo­zu. Me­đu­tim, sve iz­ra­že­ni­ji ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge do­vo­di u pi­ta­nje dalj­nju kon­ku­rent­nost Iz­ra­ela u glo­bal­noj teh­no­lo­škoj utak­mi­ci.

Vla­di­ne pro­cje­ne

Ka­ko na­vo­di Reuters, pro­cje­ne vla­di­ne agen­ci­je za ino­va­ci­je po­ka­zu­ju da će teh­no­lo­škom sek­to­ru ko­ji za­poš­lja­va 140.000 lju­di u slje­de­ćih 10 go­di­na ne­dos­ta­ja­ti ba­rem 10.000 pro­gra­me­ra i in­že­nje­ra. Taj je pro­blem pre­poz­nao i Svjet­ski eko­nom­ski fo­rum na či­joj je ljes­tvi­ci mo­guć­nos­ti za­poš­lja­va­nja struč­ne rad­ne sna­ge Iz­ra­el u tri go­di­ne pao šest mjes­ta na 17. po­zi­ci­ju. Raz­log ovog pro­ble­ma le­ži u oš­tro­me pa­du bro­ja di­plo­ma­na­ta ma­te­ma­ti­ke, ra­ču­nal­s­tva i sta­tis­ti­ke. Na­ime, od vr­hun­ca iz 2005. je s iz­ra­el­skih sve­uči­li­šta iz­la­zi­lo 3000 di­plo­ma­na­ta tih stru­ka, sa­da go­diš­nje di­plo­mi­ra oko 1600 struč­nja­ka. Re­zul­tat je to višegodišnjih nedostatnih ula­ga­nja u računalnu opremu u os­nov­nim i sred­njim školama, a ne­dos­ta­je i pro­fe­so­ra ma­te­ma­ti­ke, pa su mla­di­ma teh­nič­ke znanosti sve ma­nje za­nim­lji­ve.

Naj­za­nim­lji­vi­ja Ukra­ji­na

K to­me, dvi­je ve­li­ke za­jed­ni­ce or­to­dok­s­ni Ži­do­vi i Ara­pi ima­ju vr­lo ni­sku par­ti­ci­pa­ci­ju na tr­ži­štu ra­da. Or­to­dok­s­ni Ži­do­vi či­ne 11 pos­to sta­nov­niš­tva, ali ve­ći­nom oda­bi­ru stu­di­ra­ti te­olo­ške znanosti. Dok iz­ra­el­ska vla­da po­ku­ša­va po­tak­nu­ti do­ma­ći rast bro­ja in­že­nje­ra, star­tu­pi se okre­ću ino­zem­noj rad­noj sna­zi. Naj­za­nim­lji­vi­ja im je Ukra­ji­na zbog snaž­ne tra­di­ci­je stu­di­ra­nja tehničkih znanosti u zem­lja­ma biv­šeg So­vjet­skog Sa­ve­za, ali i pla­ća ko­je su 40 pos­to ni­že ne­go u Iz­ra­elu. Go­diš­nje s ukra­jin­skih sve­uči­li­šta iz­la­zi 20.000 IT struč­nja­ka, pa je u Ukra­ji­ni ra­zvoj­ne cen­tre otvo­ri­lo sto­ti­njak iz­ra­el­skih star­tu­pa. Izraelci tra­že in­že­nje­re i u Bu­gar­skoj i Polj­skoj.

ZBOG VIŠEGODIŠNJIH NEDOSTATNIH ULA­GA­NJA U RAČUNALNU OPREMU U ŠKOLAMA, MLADI IZRAELCI SVE VI­ŠE GUBE ZA­NI­MA­NJE ZA STUDIRANJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

pos­to ni­že su pla­će in­for­ma­tič­kih struč­nja­ka u Ukra­ji­ni ne­go u Iz­ra­elu Ra­zvoj­ne cen­tre u Ukra­ji­ni već je otvo­ri­lo sto­ti­njak iz­ra­el­skih star­tu­pa 40

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.