Fa­ce­bo­ok pro­du­ci­ra se­ri­ju za mla­de

TV i mre­ža Kom­pa­ni­ja pre­go­va­ra s ho­li­vud­skim stu­di­ji­ma, a pri­pre­mi­la je tri mi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Fa­ce­bo­ok pre­go­va­ra s ho­li­vud­skim stu­di­ji­ma o pro­duk­ci­ji te­le­vi­zij­skih se­ri­ja, a pr­ve epi­zo­de bit će emi­ti­ra­ne naj­kas­ni­je kra­jem lje­ta, obja­vio je Wall Stre­et Jo­ur­nal ( WSJ). Na sas­tan­ku s pred­stav­ni­ci­ma glu­mač­kih agen­ci­ja Fa­ce­bo­ok je naz­na­čio da je za pro­duk­ci­ju spre­man “is­ke­ši­ra­ti” i do tri mi­li­ju­na do­la­ra po epi­zo­di, tvr­de upu­će­ni i ne­ime­no­va­ni iz­vo­ri. U Fa­ce­bo­oku ci­lja­ju na pu­bli­ku u do­bi od 13 do 34 go­di­ne, s fo­ku­som na ras­pon od 17 do 30 go­di­ka­da na. Već su osi­gu­ra­li no­vac za pro­duk­ci­ju te­le­vi­zij­ske dra­me “Stran­gers” i za­bav­ne emi­si­je “Last Sta­te Stan­ding”, na­vo­di se u iz­vješ­ću.

U Fa­ce­bo­oku ni­su od­mah bi­li dos­tup­ni za ko­men­tar WSJo­va iz­vješ­ća. U kom­pa­ni­ji oče­ku­ju da će epi­zo­de emi­ti­ra­ti jed­nu po jed­nu, a ne sve odjed­nom kao što ra­de u Net­flixu i Ama­zo­nu. Nji­ho­vi bu­du­ći pla­no­vi uklju­ču­ju adap­ta­ci­ju po­pu­lar­nog re­ality showa ko­mi­ča­ra Ja­me­sa Cor­de­na “Car­po­ol Ka­ra­oke” ko­ji će se po­če­ti emi­ti­ra­ti u ko­lo­vo­zu. Sprem­ni su ta­ko­đer di­je­li­ti s Hol­lywo­odom svo­je po­dat­ke o gle­da­nos­ti. No, Fa­ce­bo­ok ni­je je­di­na teh­no­lo­ška kom­pa­ni­ja ko­ja ula­zi u po­dru­čje te­le­vi­zij­ske za­ba­ve. Du­go se oče­ki­vao pro­dor Ap­plea na po­dru­čje te­le­vi­zij­ske pro­duk­ci­je, a proš­log je tjed­na ta kom­pa­ni­ja na­po­kon emi­ti­ra­la pr­vu emi­si­ju “Pla­net of the Ap­ps” (Pla­ne­ta apli­ka­ci­ja), showa u ko­jem IT in­že­nje­ri pred­stav­lja­ju slav­ni­ma svo­je apli­ka­ci­je ka­ko bi osi­gu­ra­li nji­ho­vu fi­nan­cij­sku po­dr­šku.

Pr­ve epi­zo­de kra­jem lje­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.