Luf­t­han­sa je pre­pla­ti­la svoj ke­ro­zin 500 mi­li­ju­na eura

Gre­ška je bi­la ku­po­va­ti ener­gent una­pri­jed za ovo lje­to

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA -

Čak 70% svog ke­ro­zi­na Luf­t­han­sa ku­pu­je na ter­min­skom tr­ži­štu i is­pa­da da će ovaj zrač­ni pri­je­voz­nik ove go­di­ne po­tro­ši­ti 5,4 mi­li­jar­de eura za go­ri­vo, pi­še De­ut­s­c­he wel­le

Po­čet­kom ovog mje­se­ca u ne­kim nje­mač­kim po­kra­ji­na­ma po­če­li su ljet­ni škol­ski praz­ni­ci i tra­di­ci­ja je da i naf­t­ni kon­cer­ni sva­ka­ko žele za­ra­di­ti ko­ji mi­li­jun eura vi­še ta­ko da baš u tom tjed­nu obič­no po­sku­pi go­ri­vo, pi­še De­ut­s­c­he wel­le.

U pro­sje­ku, na­rav­no ne ra­ču­na­ju­ći sku­pe ben­zin­ske cr­p­ke uz auto­ces­te, u nje­mač­kim gra­do­vi­ma li­tra di­ze­la sto­ji oko 1,08 eura, što je či­ta­vih de­set cen­ti ma­nje ne­go sre­di­nom trav­nja. Jef­ti­ni­ji, dak­le eko­lo­ški su­per po­mi­je­šan s bi­oeta­no­lom E10 sto­ji euro i 28 cen­ti umjes­to 1,37 ko­li­ko je stjo pri­je par mje­se­ci, na­vo­di De­ut­s­c­he wel­le. Ipak, u ovom slu­ča­ju bi­la je gre­ška una­pri­jed ku­po­va­ti go­ri­vo za ovo lje­to, ma­kar na pri­mjer zrač­ni pri- je­voz­nik Luf­t­han­sa to uvi­jek či­ni i mora či­ni­ti. Čak 70% svog ke­ro­zi­na Luf­t­han­sa ku­pu­je na ter­min­skom tr­ži­štu i ta­ko is­pa­da da će ovaj zrač­ni pri­je­voz­nik ove go­di­ne po­tro­ši­ti 5,4 mi­li­jar­de eura za go­ri­vo, oko 500 mi­li­ju­na vi­še ne­go u go­di­ni 2016.

No čak ni to ne­će ugro­zi­ti li­je­pu do­bit i rast vri­jed­nos­ti di­oni­ca Luf­t­han­se, pri­je sve­ga zbog ve­će po­traž­nje, bo­lje is­ko­ri­šte­nos­ti ka­pa­ci­te­ta i ma­nje pro­ble­ma s osob­ljem i štraj­ko­vi­ma.

Re­duk­ci­je pro­izvod­nje

Za­što je naf­ta sve jef­ti­ni­ja? Una­toč to­me što se, ne­ma to­me du­go, ne­koć sve­moć­na Or­ga­ni­za­ci­ja ze­ma­lja iz­voz­ni­ca naf­te (OPEC) na po­ti­caj sa­me Sa­udij­ske Ara­bi­je slo­ži­la sma­nji­ti svo­ju dnev­nu pro­izvod­nju. Ta re­duk­ci­ja je is­pr­va bi­la vre­men­ski ogra­ni­če­na, ali i ne­dav­no su se slo­ži­li da tu mje­ru pro­vo­de sve do ožuj­ka slje­de­će go­di­ne. Ono što ovoj od­lu­ci da­je do­dat­nu te­ži­nu jest što joj se iz­nim­no pri­klju­či­la čak i Ru­si­ja či­ji je mi­nis­tar ener­ge­ti­ke Alek­san­der No­vak to obja­vio ve­li­kim ri­je­či­ma ka­ko po­či­nje “no­vo raz­dob­lje su­rad­nje” Ru­si­je s OPECom.

Una­toč sve­mu, ci­je­na naf­te pa­da. Najkvalitetnija naf­ta marke Brent iz Sjevernog mora je još u trav­nju bi­la oko 55 do­la­ra po barelu, u ovim da­ni­ma oscilira, ali se uvi­jek iznova spušta na oko 45,5 do­la­ra po barelu. Ne sa­mo da su za­li­he do­bro po­pu­nje­ne, ne­go se i sve vi­še tan­ke­ra pu­nih naf­te pre­tva­ra u svo­je­vr­s­no plu­ta­ju­će skla­di­šte. U “nor­mal­nim” okol­nos­ti­ma, naf­ta u tim tan­ke­ri­ma mi­je­nja vlas­ni­ka go­to­vo sva­kih ne­ko­li­ko mi­lja pu­ta od zem­lje gdje je iz­va­đe­na pa do odre­diš­ne lu­ke, danas ni­ti na ci­lju još ne­ma no­vog vlas­ni­ka.

Dru­gi raz­log je SAD i nje­go­va naf­ta do­bi­ve­na iz škri­ljev­ca. Gdje god su zem­lje OPECa po­ku­ša­le sma­nji­ti po­nu­du ka­ko bi po­ve­ća­le ci­je­nu, od­mah je kup­ci­ma po­nu­đe­na tak­va ame­rič­ka naf­ta. Naf­t­ni struč­nja­ci upo­zo­ra­va­ju da to ne mo­že po­tra­ja­ti kod ovih ci­je­na: ta­kav na­čin eks­plo­ata­ci­je (tzv. frac­king) je skup i za­pra­vo se is­pla­ti tek kad ci­je­na na­ras­te na pre­ko 70 do­la­ra po barelu.

Ali pred­nost te me­to­de jest i da se mo­že obus­ta­vi­ti i po­kre­nu­ti, već pre­ma sta­nju na tr­ži­štu. Ali na tr­ži­štu naf­te vla­da do­is­ta čud­na “bo­na­ca”.

Mo­gu­ći voj­ni su­kob

Ina­če, bi ci­je­na dos­lov­ce po­div­lja­la već i zbog ma­nje kri­ze ne­go što je ova iz­me­đu Sa­udij­ske Ara­bi­je i Ka­ta­ra. Tre­ba ima­ti pred oči­ma, što bi ona mo­gla zna­či­ti: za­pra­vo je i tu ri­ječ o sta­rom ri­val­s­tvu iz­me­đu Sa­udij­ske Ara­bi­je i Ira­na (uz tra­di­ci­onal­no iz­daš­no ku­mo­va­nje Wa­shin­g­to­na), a već i te­oret­ska mo­guć­nost voj­nog su­ko­ba u re­gi­ji u ko­joj su naj­ve­će za­li­he naf­te i pli­na na­šeg pla­ne­ta u nor­mal­nim bi okol­nos­ti­ma iz­a­zva­la pra­vu his­te­ri­ju na bur­za­ma či­ta­vo­ga svi­je­ta. A ova­ko, ci­je­na tek ma­lo oscilira i uglav­nom pa­da, za­klju­ču­je De­ut­s­c­he wel­le.

NAJKVALITETNIJA NAF­TA MARKE BRENT IZ SJEVERNOG MORA JE JOŠ U TRAV­NJU BI­LA OKO 55 DO­LA­RA PO BARELU, A I DA­LJE OSCILIRA, ALI SE UVI­JEK IZNOVA SPUŠTA NA OKO 45,5 DO­LA­RA PO BARELU

FOTOLIA

Ina­če, bi ci­je­na dos­lov­ce po­div­lja­la već i zbog ma­nje kri­ze ne­go što je iz­me­đu Sa­udij­ske Ara­bi­je i Ka­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.