EP pri­hva­tio no­vi na­čin oz­na­ča­va­nja ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti apa­ra­ta

No­vi sus­tav oz­na­ča­va­nja bit će de­fi­ni­ran ni­zom de­le­gi­ra­nih aka­ta Eu­rop­skog par­la­men­ta

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA -

Ku­ćan­ski apa­ra­ti će se ubu­du­će oz­na­ča­va­ti oz­na­ka­ma A do G ko­je će pokazivati nji­ho­vu po­troš­nju ener­gi­je, umjes­to do­sa­daš­njih oznaka

Eu­rop­ski par­la­ment je proš­li tje­dan­gla­so­vao za uvo­đe­nje no­vog sus­ta­va oz­na­ča­va­nja ku­ćan­skih apa­ra­ta ko­ji će do­sa­daš­nje oz­na­ke ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti po­put A+++ pos­tup­no za­mi­je­ni­ti no­vom ska­lom od A do G bez plu­se­va.

No­vi sus­tav tre­bao bi potrošačima omo­gu­ći­ti jed­nos­tav­ni­ji oda­bir učin­ko­vi­ti­jih pro­izvo­da, či­me bi sma­nji­li po­troš­nju ener­gi­je i ra­ču­ne za ener­gi­ju, za nje­ga gla­so­va­lo 535 zas­tup­ni­ka, 46 je bi­lo pro­tiv, a 79 je bi­lo suz­dr­ža­no.

Ku­ćan­ski apa­ra­ti će se ubu­du­će oz­na­ča­va­ti oz­na­ka­ma A do G ko­je će pokazivati nji­ho­vu po­troš­nju ener­gi­je, umjes­to do­sa­daš­njih oznaka A+ / A ++ / A +++, a na no­ve oz­na­ke bez plu­se­va (A+,A++, A+++...) po­tro­ša­či bi mo­gli na­ići naj­ra­ni­je 2019. go­di­ne.

Ver­zi­ja 2.0

Iz­mje­na oznaka bit će po­kre­nu­ta ka­da će 30 pos­to pro­izvo­da pro­da­nih na tr­ži­štu EUa bi­ti u ka­te­go­ri­ji naj­vi­še ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti (A) ili ka­da se 50 pos­to tih pro­izvo­da na­đe u dvi­je naj­vi­še ka­te­go­ri­je ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti (AiB). Iz­vjes­ti­telj EPa za no­va pra­vi­la oz­na­ča­va­nja Da­rio Tam­bur­ra­no iz zas­tup­nič­ke skupine Eu­ro­pe slo­bo­de i iz­rav­ne de­mo­kra­ci­je (EFDD) sma­tra da će ta­ko “tra­di­ci­onal­ne oz­na­ke za elek­trič­ne ure­đa­je, po­put hlad­nja­ka i pe­ri­li­ca po­su­đa, bi­ti una­pri­je­đe­ne u 2.0 ver­zi­ju” te da će te “oz­na­ke pos­ta­ti mos­to­vi u di­gi­tal­ni pros­tor ko­ji sa­dr­ža­va sve po­dat­ke ko­je ni­je mo­gu­će za­bi­lje­ži­ti sa­mo na pa­pi­ru”. No­vi sus­tav oz­na­ča­va­nja po­dr­ža­la je ve­ći­na sku­pi­na zas­tup­ni­ka u parlamentu, a Zeleni, iako pozdravljaju od­gvor oko oz­na­ča­va­nja no ocje­nju­ju da će se te pro­mje­ne pres­po­ro uvo­di­ti.

Hr­vat­ski zas­tup­nik Ze­le­nih u Europskom parlamentu Davor Škrlec is­ti­če ka­ko je no­vi sus­tav do­bar i za po­tro­ša­če i za oko­liš. “Zeleni u Europskom parlamentu pozdravljaju uvo­đe­nje jasnih i jednostavnih energetskih oznaka ko­je će potrošačima olakšati razumijevanje učin­ko­vi­tos­ti pro­izvo­da.

Du­gi pri­je­laz

Ovo je sva­ka­ko do­bro za oko­liš i po­tro­ša­če ko­ji žele ušte­dje­ti no­vac na ra­ču­ni­ma za ener­gi­ju. Sma­tra­mo ka­ko je ovo po­zi­ti­van ko­rak, ali žao nam je što će pri­je­laz iz­me­đu dva mo­de­la oz­na­ča­va­nja tra­ja­ti pre­du­go i za ne­ke pro­izvo­de pri­je­laz će se odvi­ja­ti spo­ri­je ne­go kod dru­gih. U raz­dob­lju vi­šem od 10 go­di­na pro­izvo­di po­put te- le­vi­zo­ra i pe­ri­li­ca imat će no­ve oz­na­ke, dok će gri­ja­či i boj­le­ri i da­lje ima­ti ne­ja­san tre­nu­tač­ni sus­tav oz­na­ča­va­nja. Pos­to­ja­nje dva raz­li­či­ta mo­de­la oz­na­ča­va­nja mo­že uz­ro­ko­va­ti zbu­nje­nost kod po­tro­ša­ča”, re­kao je Škrlec.

No­vi sus­tav oz­na­ča­va­nja bit će de­fi­ni­ran ni­zom de­le­gi­ra­nih aka­ta pa će se ta­ko, pri­mje­ri­ce, za bi­je­lu teh­ni­ku i te­le­vi­zo­re ener­get­ske na­ljep­ni­ce po­če­ti ko­ris­ti­ti u tr­go­vi­na­ma po­čet­kom 2020., za ra­di­ja­to­re i boj­le­re tek 2030., a ener­get­ske oz­na­ke za usi­sa­va­če i su­ši­li­ce rub­lja kra­jem 2024.

ZELENI U EUROPSKOM PARLAMENTU POZDRAVLJAJU UVO­ĐE­NJE JASNIH I JEDNOSTAVNIH ENERGETSKIH OZNAKA KO­JE ĆE POTROŠAČIMA OLAKŠATI RAZUMIJEVANJE UČIN­KO­VI­TOS­TI PRO­IZVO­DA, PO­RU­ČIO JE ŠKRLEC

FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.