Osva­ja­ju Slo­ve­ni­ju s vi­še od 100 vo­zi­la i 220 lju­di

No­va fa­za Zbog li­be­ral­ni­jeg tr­ži­šta tak­si us­lu­ga su­sjed­no tr­ži­šte pri­vuk­lo Cam­meo Gru­pu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SUZANA VAROŠANEC

KOMPANIJA NE KANI STAGNIRATI U UVJETIMA POSTOJEĆIH OGRANIČENJA HR­VAT­SKOG TAK­SI TR­ŽI­ŠTA

U Slo­ve­ni­ji je pr­va na re­du Ljub­lja­na, sli­je­di Ma­ri­bor i po­tom ula­zak u sve ve­će slo­ven­ske gra­do­ve

Cam­meo Gru­pa, naj­ve­ći do­ma­ći tak­si pri­je­voz­nik sa 7 mi­li­ju­na pre­ve­ze­nih put­ni­ka, kre­će u no­vu ra­zvoj­nu fa­zu kroz re­gi­onal­no ši­re­nje svo­je os­nov­ne dje­lat­nos­ti. Na­jav­lju­je br­zi ula­zak i to već ovog ljeta na tr­ži­šte Slo­ve­ni­je, kon­kret­ni­je po­sri­je­di je po­če­tak pos­lo­va­nja u ko­lo­vo­zu u Ljub­lja­ni, što je po­s­lje­di­ca slo­ven­skog ok­vi­ra ko­jim je pri­je tri go­di­ne, a za raz­li­ku od pos­to­je­ćeg u Hr­vat­skoj, li­be­ra­li­zi­ra­no tak­si tr­ži­šte. U Slo­ve­ni­ju do­la­ze s vi­še od 100 auto­mo­bi­la te će za­pos­li­ti 220 lju­di od pr­vog da­na, iz­ri­čit je di­rek­tor i vlas­nik Cam­mea Vla­di­mir Mi­nov­ski uo­či svog da­naš­njeg služ­be­nog po­sje­ta Slo­ve­ni­ji.

“Pri­pre­me smo već odra­di­li, slje­de­ći ko­rak su za­poš­lja­va­nja, a pr­ve vož­nje se mo­gu oče­ki­va­ti po­čet­kom ko­lo­vo­za. Dra­go mi je što smo već do­bi­li broj­nu po­dr­šku, a mo­ram priz­na­ti i da sam po­ma­lo iz­ne­na­đen la­ko­ćom po­čet­ka pos­lo­va­nja u Slo­ve­ni­ji – od po­čet­ne pa­pi­ro­lo­gi­je do pr­ve vož­nje pro­ći će tek ko­ji mje­sec“, ka­že Mi­nov­ski.

Dak­le, za­tvo­re­no tr­ži­šte i ogra­ni­če­ni broj do­zvo­la u RH do­ni­je­li su pre­va­gu za na­ve­de­nu od­lu­ku, pri če­mu je od­lu­ču- ju­će da je Cam­meo ka­ko fi­nan­cij­ski, ta­ko i ope­ra­tiv­no te lo­gis­tič­ki spre­man ši­ri­ti se na sva tr­ži­šta ko­ja su do­volj­no li­be­ra­li­zi­ra­na. Na­kon 11 go­di­na ra­da u Hr­vat­skoj, iz­grad­nje bren­da i stan­dar­da u pru­ža­nju tak­si us­lu­ge na­ve­de­no ši­re­nje na dru­ga tr­ži­šta dio je pri­rod­nog ti­je­ka ras­ta pos­lo­va­nja. U Slo­ve­ni­ji pr­va na re­du je Ljub­lja­na, sli­je­di Ma­ri­bor i po­tom ula­zak u sve ve­će slo­ven­ske gra­do­ve. Pri­tom se u Cam­meu ne oče­ku­ju dra­ma­tič­ne re­ak­ci­je od stra­ne ta­moš­nje kon­ku­ren­ci­je, ne­go će su­de­ći po is­kus­tvu do­la­ska Cam­mea u Za­greb, i on­dje svi pro­fi­ti­ra­ti, od po­tro­ša­ča do dru­gih tak­si služ­bi ko­je će pra­ti­ti no­ve tren­do­ve.

U ši­re­nje na do­ma­ćem tr­ži­štu Cam­meo je ne ta­ko dav­no kre­nuo na valu li­be­ra­li­za­ci­je iz Ri­je­ke, a da­nas iza se­be ima re­kord­ne re­zul­ta­te. Lanj­sko im je pos­lo­va­nje do­ni­je­lo pri­ho­de od 85 mi­li­ju­na ku­na te ne­to do­bit oko 11 mi­li­ju­na ku­na. Oba po­ka­za­te­lja, pak, smje­šta­ju ovu tvrt­ku u druš­tvo po­du­zet­ni­ka s visokim stopama ras­ta. Kompanija, dak­le, ne kani stagnirati u uvjetima postojećih ograničenja hr­vat­skog tak­si tr­ži­šta te se okre­će k je­di­noj op­ci­ji za mo­gu­ći rast, tj. pr­vom re­gi­onal­nom is­ko­ra­ku u tak­si dje­lat­nos­ti.

Do­sad je pos­lo­va­nje preko gra­ni­ce ba­zi­ra­la na iz­vo­zu vlas­ti­tog sof­tver­skog pro­izvo­da poz­na­tog pod ime­nom Taxi na­vi­ga­tor ko­ji u re­gi­ji ko­ris­te, pri­mje­ri­ce, u Sr­bi­ji i Ma­ke­do­ni­ji te na Ko­so­vu te u no­vi­je vri­je­me i na uda­lje­nom tr­ži­štu Ka­ta­ra u Azi­ji. Me­đu­tim, Cam­meo je, ka­ko doz­na­je­mo, že­lio još vi­še tru­da ulo­ži­ti kod kuće pa onda ra­zvi­ja­ti pos­lo­va­nje iz­van Hr­vat­ske, no u ne­dos­tat­ku tak­ve mo­guć­nos­ti zbog ogra­ni­ča­va­ju­će za­kon­ske re­gu­la­ti­ve svo­je ka­pa­ci­te­te za ši­re­nje us­mje­ra­va na su­sjed­na tr­ži­šta, što ujed­no s druge stra­ne do­no­si jed­na­ko ve­lik iz­a­zov za ovaj brend. I u Slo­ve­ni­ji će tre­ba­ti is­po­ru­či­ti i pos­ta­vi­ti stan­dar­de us­lu­ge is­to­vjet­ne onoj u Hr­vat­skoj, u što će u pr­voj fa­zi bi­ti ulo­že­no naj­vi­še na­po­ra s or­ga­ni­zi­ra­njem tak­si dje­lat­nos­ti u Ljub­lja­ni. Ta­ko­đer, ve­li­ki će iz­a­zov bi­ti ka­ko vra­ti­ti po­vje­re­nja gra­đa­na Ljub­lja­ne pre­ma tak­si us­lu­zi te stvo­ri­ti kod njih na­vi­ku ko­ri­šte­nja tak­si­ja. U pr­voj fa­zi pla­ni­ra­no ula­ga­nje iz­no­si tri mi­li­ju­na eura, dok će cje­lo­kup­na inves­ti­ci­ja u tro­go­diš­njem raz­dob­lju iz­no­si­ti pet mi­li­ju­na eura

Vo­za­či će bi­ti Cam­me­ovi za­pos­le­ni­ci i to se tre­ti­ra kao još je­dan iz­a­zov s ob­zi­rom na to da su vo­za­či navodno pot­pla­će­ni. Cam­meo im nu­di stal­ni po­sao, sa si­gur­nom pla­ćom i uz niz be­ne­fi­ta kao što je mo­guć­nost da im je stal­no na ras­po­la­ga­nju vo­zi­lo. Ne­to plaća će, ka­ko doz­na­je­mo, iz­no­si­ti ti­su­ću eura plus jav­na da­va­nja. Po­red to­ga, u me­đu­vre­me­nu pro­ve­de­na is­tra­ži­va­nja tr­ži­šta po­ka­zu­ju da na slo­ven­skom tak­si tr­ži­štu do­mi­ni­ra­ju pri­hvat­lji­ve ci­je­ne, što je po­s­lje­di­ca kon­ku­ren­ci­je ko­ja se ra­zvi­ja pod utje­ca­jem li­be­ra­li­za­ci­je. Ta­ko­đer je pri­sut­no i pu­no tak­si udru­že­nja, a od ne­ga­tiv­nih zna­čaj­ki spo­mi­nje se pro­sječ­na vi­so­ka sta­rost vo­zi­la, što je li­mi­ti­ra­ju­će za sam stan­dard us­lu­ge. Pred­stav­lja to, či­ni se, i je­dan od važ­ni­jih raz­lo­ga za­što ta­moš­nji po­tro­ša­či ne do­živ­lja­ju tak­si kao al­ter­na­ti­vu u pri­je­vo­zu. Ina­če, u Ljub­lja­ni tre­nu­tač­no dje­lu­je oko 700 tak­si vo­zi­la, no iz­gle­da da se ni­je ra­zvi­la ni­jed­na tvrt­ka s kon­ku­rent­ni­jom po­nu­dom i u skla­du sa su­vre­me­nim teh­no­lo­škim mo­guć­nos­ti­ma i s pre­poz­nat­lji­vim bren­dom. Upra­vo zbog po­zi­tiv­nog slo­ven­skog is­kus­tva ko­je je do­ni­je­la li­be­ra­li­za­ci­ja – pri­je je pos­to­ja­lo 500 do­zvo­la, a da­nas ih je 2500, od­nos­no 500 vi­še ne­go u Hr­vat­skoj ko­ja je po bro­ju do­zvo­la na za­če­lju EU , Cam­meo se za­la­že za li­be­ra­li- za­ci­ju tak­si tr­ži­šta po prin­ci­pu Slo­ve­ni­je ko­ja je uki­nu­la ograničenja u smis­lu ad­mi­nis­tra­tiv­nog odre­đi­va­nja broja do­zvo­la što je ta­ko­đer bi­lo u nad­lež­nos­ti lo­kal­nih vlas­ti.

Pro­ces li­be­ra­li­za­ci­je tak­si tr­ži­šta u Hr­vat­skoj i mo­guć­nos­ti ko­je se ti­me otva­ra­ju do­ni­je­le bi po­zi­tiv­ne efek­te na za­poš­lja­va­nje i pro­ra­čun­ske pri­ho­de. Ka­ko Mi­nov­ski pod­sje­ća, Cam­meo se već go­di­na­ma za­la­že za vi­še do­zvo­la i ma­nju bi­ro­kra­ci­ju u Hr­vat­skoj, ali pro­mje­ne idu vr­lo spo­ro od če­ga je šte­ta ve­li­ka. Pre­ma pro­cje­na­ma Cam­mea, kad bi se hrvatsko tr­ži­šte otvo­ri­lo na is­ti na­čin kao slo­ven­sko, otvo­ri­lo bi se oko 5000 no­vih rad­nih mjes­ta, što bi po­vuk­lo ula­ga­nja sto­ti­na mi­li­ju­na ku­na u ši­re­nje tr­ži­šta.

TOMISLAV MILETIĆ/ PIXSELL

Vlas­nik Cam­mea Vla­di­mir Mi­nov­ski

FOTOLIA

U glav­nom gra­du Dežele dje­lu­je pu­no tak­si udru­že­nja uz pri­hvat­lji­ve ci­je­ne, ali i pres­ta­ri voz­ni park

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.