No­va jav­na na­ba­va

Eko­nom­ski naj­po­volj­ni­ji po­sao od 1. 7. pri­hva­ća­ti bez iz­nim­ke >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ

U 2016. od pos­lo­va vri­jed­nih 34,56 mi­li­jar­di ku­na sve­ga ih je 6,6 pos­to za­klju­če­no po mo­de­lu naj­is­pla­ti­vi­je po­nu­de

Za dva da­na po­či­nje i služ­be­na pri­mje­na kri­ter­ja eko­nom­ski naj­po­volj­ni­je po­nu­de ko­ju, umjes­to do­sad prev­la­da­va­ju­će naj­ni­že ci­je­ne, dr­žav­nim i jav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma na­la­že novi za­kon o jav­noj na­ba­vi.

Pro­tek­lih mje­se­ci pri­je­laz­nog raz­dob­lja ko­li­ko su za po­če­tak no­ve prak­se do­bi­li obvez­ni­ci jav­ne na­ba­ve još uvi­jek se na na­tje­ča­ji­ma pre­sud­nom za oda­bir pos­tav­lja­lo naj­ni­žu ci­je­nu, no ne ta­ko iz­ra­že­no kao u ra­ni­jim go­di­na­ma. U 2016. je, pre­ma upra­vo objav­lje­nom iz­vješ­ću Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva, ma­nje od 2,5 pos­to svih ugo­vo­ra bi­lo za­klju­če­no mo­de­lom eko­nom­ski naj­is­pla­ti­vi­je po­nu­de, od­nos­no od svih 13,8 ti­su­ća ugo­vo­ra sve­ga njih 324. Vri­jed­nos­no, od ukup­no 34,56 mi­li­jar­di ku­na ko­li­ko su bi­li vri­jed­ni svi ugo­vo­ri, tim kri­te­ri­jem za­klju­če­no je 6,6 pos­to pos­lo­va (2,3 ml­rd. kn). Osim objav­lje­nih ugo­vo­ra, la­ni je evi­den­ti­ra­na i ba­ga­tel­na na­ba­va od 10,3 mi­li­jar­de ku­na pa ukup­na vri­jed­nost jav­ne na­ba­ve pre­la­zi 44,8 mi­li­jar­di ku­na. Udio ukup­ne vri­jed­nos­ti jav­ne na­ba­ve u BDPu u proš­loj go­di­ni či­ni­la je 13 pos­to.

Za­nim­lji­vo je da je, u us­po­red­bi s pret­hod­nom go­di­nom, broj ugo­vo­ra sma­njen za 11 pos­to, ali je za 11 pos­to ili 3,45 ml­rd. kn po­ve­ća­na nji­ho­va fi­nan­cij­ska vri­jed­nost.

Gle­da­no po nji­ho­voj vri­jed­nos­ti, naj­vi­še je sklop­lje­nih ugo­vo­ra u Gra­du Zagrebu (24,9 ml­rd. kn), u Pri­mor­sko­go­ran­skoj žu­pa­ni­ji (1,8 ml­rd. kn), Split­sko­dal­ma­tin­ska (1,5 ml­rd. kn) i Is­tar­ska (0,9 ml­rd. kn), a naj­ma­nje u Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­skoj žu­pa­ni­ji (93 mi­li­ju­na ku­na).

Uo­bi­ča­je­no je naj­ve­ći broj objav­lje­nih ugo­vo­ra ma­le vri­jed­nos­ti (88%), ali oni či­ne tek 38 pos­to vri­jed­nos­ti svih ugo­vo­re­nih pos­lo­va.

Lanj­ski re­kor­der me­đu ugo­vo­re­nim pos­lo­vi­ma bi­la je re­kons­truk­ci­ja pru­ge Du­go Se­lo – Kri­žev­ci, ko­ju je HŽ In­fras­truk­tu­ra ugo­vo­ri­la za 1,55 mi­li­jar­di ku­na. Taj po­sao či­ni go­to­vo 4,5 pos­to svih sklop­lje­nih spo­ra­zu­ma u proš­loj go­di­ni. Po vri­jed­nos­ti sli­je­de dva ugo­vo­ra Gra­da Za­gre­ba za na­ba­vu re­zerv­nih di­je­lo­va i ser­vi­sa va­lja­ka mar­ki Hamm i Wir­t­gen, sva­ki oko mi­li­jar­du ku­na, a če­t­vr­ti po vri­jed­nos­ti bi­la ja Ini­na na­ba­va in­te­gri­ra­nih ru­dar­skih ra­do­va i ser­vi­sa (436 mil. ku­na). Na po­pi­su su još i ra­do­vi u Zrač­noj lu­ci Split vri­jed­ni 433 mil. ku­na, re­mont bro­do­va ko­ji je Ja­dro­li­ni­ja ugo­vo­ri­la za 375 mil. ku­na, dva ugo­vo­ra o na­ba­vi naf­t­nih de­ri­va­ta ko­ja je Grad Za­greb sva­ki za­klju­čio po cijeni od oko 348 mil. ku­na, na­ba­va po­štan­skih us­lu­ga za 262 mil. ku­na ko­je je oba­vio Sre­diš­nji dr­žav­ni ured za jav­nu na­ba­vu, a me­đu de­set naj­ve­ćih pos­lo­va je i re­kons­truk­ci­ja sus­ta­va vo­do­ops­kr­be i odvod­nje u Pe­tri­nji, za ko­ju je ta­moš­nja tvrt­ka Pri­vre­da pot­pi­sa­la ugo­vor vri­je­dan 256 mi­li­ju­na ku­na.

Naj­ve­ćim dji­elom za part­ne­re u pos­tup­ci­ma jav­ne na­ba­ve oda­bi­ra­ni su do­ma­ći gos­po­dar­stve­ni­ci, go­to­vo 97 pos­to vri­jed­nos­ti pos­lo­va, dok je s po­nu­đa­či­ma iz EU za­klju­če­no bi­lo ukup­no 154 ugo­vo­ra za pos­lo­ve od 884 mil. ku­na, a 34 oda­bra­na po­nu­đa­ča su iz os­ta­lih ze­ma­lja s ko­ji­ma su za­klju­če­ne na­ba­ve vri­jed­ne 238 mil. kn. Naj­vi­še part­ne­ra pri­tom je bi­lo iz Slo­ve­ni­je, njih 49, te iz Nje­mač­ke, Aus­tri­je, Švi­car­ske, Fran­cu­ske i Ni­zo­zem­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.