Pro­naš­li model op­s­tan­ka

Su­perk­nji­ža­ra, eKu­pi i To­ok Bo­ok us­pješ­no se nose s Ama­zo­nom >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BERNARD IVEZIĆ

Pad Al­go­rit­ma ni­je pre­lio fi­zič­ke kup­ce nji­ho­vim in­ter­net­skim pan­da­ni­ma, ali je uka­zao da su tri do­ma­ća igra­ča naš­la od­go­vor na glo­bal­nu kon­ku­ren­ci­ju

Mje­sec da­na od pro­pas­ti Al­go­rit­ma, naj­ve­ćeg lan­ca knji­ža­ra u Hr­vat­skoj, do­ma­ći online tr­gov­ci knji­ga­ma ne mo­gu se po­hva­li­ti da su kup­ci za­mje­nu pro­naš­li na in­ter­ne­tu. No, na­kon vi­še od de­set­lje­ća tra­že­nja do­bre prak­se u pro­da­ji knji­ga online na hrvatskom tr­ži­štu, uz Ama­zon, po­vje­re­nje ku­pa­ca sa­da uži­va­ju tri snaž­na lo­kal­na igra­ča.

Kao hr­vat­ski pan­dan Ama­zo­na u online pro­da­ji ti­ska­nih iz­da­nja na­met­nu­la se Su­perk­nji­ža­ra, ko­ja je, pre­ma po­da­ci­ma Pos­lov­ne Hr­vat­ske, la­ni ima­la vi­še od mi­li­jun do­la­ra pri­ho­da (6,68 mil. kn) i ne­to do­bi­ti od 8,3 ti­su­ća ku­na.

Ni­ški igra­či

U online pro­da­ji udž­be­ni­ka is­ko­či­la je čla­ni­ca gru­pe M SAN i ujed­no naj­ve­ća in­ter­net­ska tr­go­vi­na u Hr­vat­skoj eKu­pi či­ji je uku­pan go­diš­nji pro­met na hrvatskom tr­ži­štu la­ni bio 25 mi­li­ju­na eura ili 187 mi­li­ju­na ku­na. EKu­pi, ina­če, dr­ži tre­ći­nu ukup­nog hr­vat­skog tr­ži­šta udž­be­ni­ka.

U pos­lu s ek­nji­ga­ma, zna­či online dis­tri­bu­ci­ji elek­tro­nič­kih knji­ga, do­ma­ći je li- der online knjiž­ni­ca To­ok Bo­ok u vlas­niš­tvu tvrt­ke La­ma­ro di­gi­tal s vi­še od de­set ti­su­ća pret­plat­ni­ka.

Raz­li­či­ti kup­ci

Mi­šo Ne­ja­šmić, os­ni­vač i di­rek­tor Su­perk­nji­ža­re, a ujed­no i iz­da­va­ča Je­sen­ski Tur­ka te pred­sjed­nik Za­jed­ni­ce nak­lad­ni­ka i knji­ža­ra Hr­vat­ske ka­že da sad s od­ma­kom može po­t­vr­di­ti da se to što se do­go­di­lo tvrt­ki Al­go­ri­tam MK ni­je se odra­zi­lo ni­ti na ko­ji na­čin na pro­met Su­perk­nji­ža­re.

“Ima­mo svo­je kup­ce, ko­ji i da­lje ku­pu­ju, a fi­zič­ke knji­ža­re ima­ju dru­ga­či­ju pu­bli­ku. Oni ko­ji že­le pre­lis­ta­ti knji­ge pri­je kup­nje kod nas u pra­vi­lu ni­su kup­ci knji­ga preko in­ter­ne­ta”, ka­že Ne­ja­šmić.

Pre­ma nje­go­voj pro­cje­ni, jer služ­be­nih sta­tis­ti­ka ne­ma, u Hr­vat­skoj knji­ge či­ta 1,2 mi­li­ju­na gra­đa­na. Po­lo­vi­ca, od­nos­no ne­što vi­še od po­la mi­li­ju­na gra­đa­na knji­ge ku­pu­je. “Sa­mo tri pos­to od tog broja knji­ge ku­pu­je preko in­ter­ne­ta, a po­lo­vi­cu tog tr­ži­šta, zna­či sva­ku dru­gu knji­gu ko­ja se pro­da preko in­ter­ne­ta u Hr­vat­skoj, pro­da Su­perk­nji­ža­ra”, ka­že Ne­ja­šmić.

Na­vo­di da u tu pro­cje­nu ni­je uklju­čio elek­tro­nič­ke knji­ge, jer na­vo­di da se one ko­ris­te još ma­nje. “Mo­ra­te uze­ti u ob­zir da Su­perk­nji­ža­ra i op­će­ni­to pro­da­ja preko in­ter­ne­ta sli­je­di dru­ga­či­ju lo­gi­ku ne­go u fi­zič­kom svi­je­tu. Mi smo pri­mje­ri­ce part­ner Abra­ka­da­bri i po­nu­da knji­ga kod njih do­la­zi od nas. Mi ih op­s­lu­žu­je­mo. Zna­či, in­ter­net pru­ža ne­ke no­ve i dru­ga­či­je mo­guć­nos­ti”, ka­že Ne­ja­šmić. Po­jaš­nja­va da od 2000. go­di­ne, kad je po­kre­nuo online biznis, svu do­bit re­inves­ti­ra. Na­vo­di da je da­naš­nja Su­perk­nji­ža­ra sof­tver­ski gle­da­no šes­ta ge­ne­ra­ci­ja te web knji­ža­re.

“Upra­vo ra­di­mo na sed­moj ge­ne­ra­ci­ji ko­ja bi tre­ba­la bi­ti lan­si­ra­na kra­jem go­di­ne, od­nos­no po­čet­kom iduće go­di­ne. U ovom je biz­ni­su nuž­no kon­ti­nu­ira­no inves­ti­ra­ti, jer kon­ku­ren­ci­ja kon­ti­nu­ira­no uvo­di ino­va­ci­je”, ka­že Ne­ja­šmić.

Ma­lo do­ma­ćih e-knji­ga

Ire­na Lan­gerBrez­nik, pot­pred­sjed­ni­ca Upra­ve M SAN gru­pe i čla­ni­ca Upra­ve eKu­pi ka­že da su kroz prodaju udž­be­ni­ka po­ka­za­li ko­li­ko se kroz ino­va­ci­je može mo­ti­vi­ra­ti kup­ce da pre­đu na online kup­nju. Ove go­di­ne oče­ku­je da će ukup­na pro­da­ja eKu­pi po­ras­ti za 20 pos­to.

Ne­što skrom­ni­ji je Ma­rin Ma­le­tić, os­ni­vač tvrt­ke La­ma­ro di­gi­tal, ko­ja vo­di online knjiž­ni­cu To­ok Bo­ok. Po­jaš­nja­va da s vi­še od 10.000 pret­plat­ni­ka i vi­še od 150 ti­su­ća stra­nih te ni­zom do­ma­ćih nas­lo­va, može bi­ti umje­re­no za­do­vo­ljan.

“Na To­ok Bo­ok teh­no­lo­gi­ji ra­zvi­li smo druge atrak­tiv­ne pro­izvo­de, ali s ras­tom in­te­re­sa do­ma­ćih iz­da­va­ča za ek­nji­ge i broj ko­ris­ni­ka će bi­ti ve­ći”, za­klju­ču­je Ma­le­tić.

OD 2000. KA­DA SAM PO­KRE­NUO ONLINE BIZNIS, SVU DO­BIT REINVESTIRAM

FOTOLIA

Iz­bo­ri­li se za po­vje­re­nje ku­pa­ca

M. Ne­ja­šmić Su­perk­nji­ža­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.