Dok bur­za pa­da, tu­ris­tič­ke di­oni­ce u plu­su i do 35 pos­to

Ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju rast pri­ho­da od pro­da­je i pro­fi­ta­bil­nos­ti na ra­zi­ni ci­je­lo­ga tu­ris­tič­kog sek­to­ra Naj­tra­že­ni­ja ro­ba Oče­ki­va­nja vr­lo do­bre se­zo­ne pre­li­la su se na tr­ži­šte ka­pi­ta­la

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TOMISLAV PILI

Naj­tra­že­ni­ja ro­ba Oče­ki­va­nja vr­lo do­bre se­zo­ne pre­li­la su se na tr­ži­šte ka­pi­ta­la

Oče­ki­va­nja ula­ga­ča o još jed­noj od­lič­noj tu­ris­tič­koj se­zo­ni već se uve­li­ke odra­ža­va­ju na ci­je­na­ma di­oni­ca tu­ris­tič­kih kompanija. Ka­ko smo ušli u sre­diš­nji i za ho­te­li­je­re i tu­ris­tič­ke rad­ni­ke naj­lu­kra­tiv­ni­ji dio se­zo­ne, ta­ko se po­ve­ćao fo­kus investitora na Za­gre­bač­koj bur­zi na vri­jed­nos­ni­ce iz te bran­še.

Op­ti­mis­tič­na oče­ki­va­nja

Tu­ris­tič­ke di­oni­ce već su da­ni­ma naj­tra­že­ni­ja ro­ba na do­ma­ćoj bur­zi, a pad tr­ži­šta po­tre­se­nog afe­rom Agro­kor bio bi da­le­ko snaž­ni­ji da ne­ma po­dr­ške tih di­oni­ca. Ti­je­kom ove go­di­ne svih pet iz­da­nja u sas­ta­vu sek­tor­skog in­dek­sa CROBEXtu­rist bi­lje­ži rast vri­jed­nos­ti na­su­prot mi­nu­sa ši­reg tr­ži­šta iz­ra­že­nog kroz CROBEX od go­to­vo šest pos­to. “Naša oče­ki­va­nja za pos­lo­va­nje tu­ris­tič­kih kompanija u ovoj go­di­ni op­će­ni­to su dos­ta op­ti­mis­tič­na, što od ras­ta broja po­sje­ti­te­lja, pro­du­že­nja tu­ris­tič­ke se­zo­ne, no­vih pro­izvo­da i ula­ga­nja ko­je su kom­pa­ni­je na­pra­vi­le za pri­pre­mu se­zo­ne. Sli­je­dom to­ga oče­ku­je­mo i rast pri­ho­da od pro­da­je i pro­fi­ta­bil­nos­ti na ra­zi­ni ci­je­lo­ga sek­to­ra”, po­ru­ču­ju ana­li­ti­ča­ri Ra­if­fe­isen ban­ke. Slič- no mis­li i ana­li­ti­čar Er­ste ban­ke Da­vor Špo­ljar ko­ji ka­že ka­ko bi se “naj­a­ve us­pješ­ne tu­ris­tič­ke se­zo­ne te rast do­la­za­ka i no­će­nja tre­ba­le pre­li­ti i na re­zul­ta­te kompanija iz tu­ris­tič­kog sek­to­ra”.

Naj­ve­ći ovo­go­diš­nji do­bit­nik su di­oni­ce kom­pa­ni­je FTB tu­ri­zam, ne­ka­daš­njih LRH Ho­te­la Cav­tat, či­ja se ci­je­na ti­je­kom ove go­di­ne us­pe­la za 34,7 pos­to. Iza njih je Va­la­mar Riviera s po­ras­tom vri­jed­nos­ti od 26,8 pos­to, a sli­je­di Ma­is­tra s 18,2 pos­to ras­ta. S druge stra­ne, upad­lji­vo sla­bi­ji re­zul­tat, ma­nji od je­dan pos­to, os­tva­ri­le su di­oni­ce Liburnia Riviera Ho­te­la (LRH) te Arena Hospitality Groupa. Opa­tij­skom je ho­te­li­je­ru ci­je­na uve­ća­na za ty Groupa bi­la do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja i di­ver­zi­fi­ka­ci­ja pos­lo­va­nja na vanj­ska tr­ži­šta. S druge stra­ne, osim stan­dard­nih oki­da­ča za ho­te­li­je­re, pos­to­je­ći inves­ti­to­ri u LRH već ne­ko vri­je­me iš­če­ku­ju kon­so­li­da­ci­ju vlas­niš­tva i do­la­zak strateškog investitora”, is­ti­če Špo­ljar.

Naj­z­na­čaj­ni­ji utje­caj

Da je pro­ces dokapitalizacije imao naj­z­na­čaj­ni­ji utje­caj na di­oni­cu Are­ne sla­žu se i u Ra­if­fe­ise­nu. Pod­sje­ti­mo, Arena je kra­jem svib­nja na tr­ži­štu ka­pi­ta­la pri­ku­pi­la 788,4 mi­li­ju­na ku­na ka­pi­ta­la iz­da­va­njem vi­še od 1,8 mi­li­ju­na no­vih di­oni­ca po cijeni od 425 ku­na. Ka­ko je ci­je­na di­oni­ce po­čet­kom ve­lja­če do­se­gla čak 590 ku­na, bi­lo je lo­gič­no oče­ki­va­ti pad. Me­đu­tim, ci­je­na na­kon dokapitalizacije i da­lje ne ras­te.

U raz­dob­lju od 26. svib­nja, ka­da su objav­lje­ni ko­nač­ni re­zul­ta­ti dokapitalizacije, pa do po­ne­djelj­ka Arena bi­lje­ži mi­nus od 1,7 pos­to i kre­će se oko 472 ku­ne. Od os­ta­lih tu­ris­tič­kih di­oni­ca iz­van CROBEXtu­ris­ta vri­je­di spo­me­nu­ti Pla­vu la­gu­nu ko­joj je ci­je­na ove go­di­ne ve­ća preko 10 pos­to. Tu­ris­t­ho­te­lu bur­zov­na je vri­jed­nost uve­ća­na ma­lo vi­še od dva pos­to, a HUPu Za­greb za 3,6 pos­to.

RAST MA­NJI OD JE­DAN POS­TO U SLU­ČA­JU

LIBURNIA RIVIERA HO­TE­LA I ARENA HOSPITALITY GROUPA RE­ZUL­TAT JE DOKAPITALIZACIJE TE OČE­KI­VA­NJA DO­LA­SKA STRATEŠKOG INVESTITORA

NEL PAVLETIĆ/PIXSELL

Služ­be­ne pro­cje­ne go­vo­re da nas če­ka re­kord­na se­zo­na po bro­ju do­la­za­ka 0,8 pos­to, a pul­skoj tu­ris­tič­koj kom­pa­ni­ji za 0,7 pos­to. No, pos­to­ji raz­log za ta­kav re­zul­tat, is­ti­ču ana­li­ti­ča­ri. Da­vor Špo­ljar po­jaš­nja­va ka­ko osim po­zi­tiv­nog sek­tor­skog okru­že­nja, na kre­ta­nje ci­je­na po­je­di­nač­nih di­oni­ca utje­caj ima­ju i in­di­vi­du­al­na do­ga­đa­nja unu­tar sa­mih kompanija. “Sva­ka­ko da je glav­ni do­ga­đaj ko­ji je u zad­njim mje­se­ci­ma utje­cao na di­oni­ča­re Arena Hos­pi­ta­li-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.