VILLA MAGDALENA MAMI VI­ŠE POSLOVNIH TURISTA

ZAGORSKI TU­RI­ZAM >>

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Vlas­ni­ci po­naj­bo­lje­ga ma­log ho­te­la na kon­ti­nen­tu ure­di­li su no­ve smje­šta­je je­di­ni­ce, dvo­ra­nu za sas­tan­ke, wel­l­ness, res­to­ran...

Ho­tel Villa Magdalena u Kra­pin­skim To­pli­ca­ma od po­čet­ka lip­nja svo­jim gos­ti­ma nu­di no­ve smje­štaj­ne je­di­ni­ce, dvo­ra­ne za sas­tan­ke, pro­ši­re­ni wel­l­ness i res­to­ran s te­ra­som, na­kon inves­ti­ci­je vri­jed­ne oko dva mi­li­ju­na eura. Ka­ko je poz­na­to, ra­di se o pr­vom ho­te­lu s če­ti­ri zvjez­di­ce u Hrvatskom za­gor­ju, u vlas­niš­tvu obi­te­lji Pe­tro­vić, ko­ji je otvo­ren 2009. go­di­ne, tri go­di­ne za­re­dom do­bit­nik je na­gra­de Tu­ris­tič­ki cvi­jet za najbolji ma­li kon­ti­nen­tal­ni ho­tel, te broj­nih nagrada po­seb­no iz po­dru­čja gas­tro­no­mi­je. Ho­tel će da­nas obi­ći mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li.

Villa Magdalena se pre­ure­đe­njem i pro­ši­re­njem ka­pa­ci­te­ta pla­ni­ra bo­lje po­zi­ci­oni­ra­ti u seg­men­tu pos­lov­nog tu­riz­ma, či­me će pri­do­ni­je­ti cje­lo­go­diš­njoj tu­ris­tič­koj po­nu­di kon­ti­nen­tal­ne Hr­vat­ske, is­ti­ču inves­ti­to­ri ko­ji su ula­ga­nje fi­nan­ci­ra­li vlas­ti­tim sred­stvi­ma i kre­di­tom.

Postojećih de­vet smje­štaj­nih je­di­ni­ca po­ve­ća­li su na 24, od ko­jih sva­ka i da­lje za­dr­ža­va brend, što zna­či da ima ja­cu­zzi s ter­mal­nom vo­dom u dnev­nom bo­rav­ku. Pro­ši­ri­li su i pa­no­ram­sku wel­l­ness i spa oazu na kro­vu ho­te­la s ve­li­kim unu­tar­njim ba­ze­nom od inoxa, što je novi trend u ba­zen­skoj po­nu­di, te su mo­der­ni­zi­ra­li i pro­ši­ri­li res­to­ran, te do­da­li pros­to­ri­je za pos­lov­ne sku­po­ve, či­me ra­ču­na­ju na vi­še poslovnih gos­ti­ju.

Ho­tel se zad­njih osam go­di­na na tr­ži­štu po­zi­ci­oni­rao u pr­vom re­du kao ho­tel za pa­ro­ve ko­ji do­la­ze na od­mor i wel­l­ness, uz po­djed­nak broj do­ma­ćih i stra­nih gos­ti­ju iz Slo­ve­ni­je, Ita­li­je i Aus­tri­je. Za­go­rje i ina­če ima sve ve­ći udjel stra­nih gos­ti­ju u ukup­nom bro­ju turista, a ra­di se či­ta­ve go­di­ne.

Villa Magdalena poz­na­ta je i kao je­dan od ho­te­la s naj­bo­ljom po­pu­nje­noš­ću, ko­ja je u go­di­ni ula­ska u inves­ti­ci­ju re­kons­truk­ci­je bi­la 81 pos­to, što se oče­ku­je i s no­vim pro­ši­re­nim ka­pa­ci­te­ti­ma. Vlas­nik ho­te­la Ivan Pe­tro­vić ne­dav­no je Hi­ni iz­ja­vio da Villa Magdalena pos­ti­že znatno vi­še ci­je­ne od pro­sje­ka žu­pa­ni­je i kontinenta, što obraz­la­že je­dins­tve­nim us­lu­ga­ma i kva­li­te­tom po­nu­de.

Ho­tel je proš­lu go­di­nu za­vr­šio s re­kord­nim pri­ho­dom od 3,5 mi­li­ju­na ku­na, do­du­še uz kon­ti­nu­iran rast tro­ško­va.

Inves­ti­ci­ja obi­te­lji Pe­tro­vić tek je jed­na od naj­av­lje­nih ka­pi­tal­nih inves­ti­ci­ja u tu­ri­zam Kra­pin­skih To­pli­ca, što bi tre­ba­lo ri­je­ši­ti pro­blem ne­dos­tat­ka ka­pa­ci­te­ta ko­ji se na­vo­di kao jed­na od naj­ve­ćih pre­pre­ka ra­zvo­ju zdrav­s­tve­nog i os­ta­lih obli­ka tu­riz­ma u Za­gor­ju. Ne­dav­no je po­t­vr­đe­no ula­ga­nje ki­ne­skog Zhon­gya hol­din­ga ko­ji pla­ni­ra ulo-

ZBOG KVALITETE POSTIŽEMO ZNATNO VI­ŠE CI­JE­NE OD PRO­SJE­KA ŽU­PA­NI­JE I KONTINENTA

ži­ti 30 mi­li­ju­na eura u gra­đe­vin­ske pro­jek­te u Kra­pin­skim To­pli­ca­ma, pr­vens­tve­no u ob­no­vu Ho­te­la To­pli­ce, ali i grad­nju apart­ma­na i vi­la, a ima­ju am­bi­ci­je i za grad­nju do­ma za tre­ću dob te jav­nu ga­ra­žu. U ruj­nu bi inves­ti­to­ri iz Ru­si­je s 12 mi­li­ju­na eura tre­ba­li po­če­ti iz­grad­nju novog ho­te­la na ula­zu u kom­pleks Kra­pin­skih to­pli­ca. Ho­tel će ima­ti 90 so­ba, wel­l­ness i kon­gres­ni cen­tar za 450 su­di­oni­ka, te bi ta­ko­đer tre­bao ima­ti če­ti­ri zvjez­di­ce.

PD

Broj je­di­ni­ca su po­ve­ća­li i sa­da sva­ka ima ja­cu­zzi u dnev­nom bo­rav­ku, a ho­tel ima i novi ba­zen

Ivan Pe­tro­vić vlas­nik Mag­da­le­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.