Hr­vat­ske tvrt­ke u BiH se s iz­a­zo­vi­ma nose bo­lje od stra­nih

Udru­ga Pr­sten Po­du­zet­ni­ci na sku­pu bh-Hr­va­ta is­tak­nu­li da bi im naj­vi­še po­mo­gao slo­bod­ni­ji pro­tok rad­ne sna­ge u toj zem­lji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Udru­ga bo­san­skih Hr­va­ta Pr­sten na Fo­ru­mu je oku­pi­la vo­de­će lju­de hr­vat­ske pos­lov­ne za­jed­ni­ce i vi­so­ke pred­stav­ni­ke hr­vat­ske Vla­de. Kad su po­du­zet­ni­ke upi­ta­li ko­ju bi že­lju za­že­lje­li od zlat­ne ri­bi­ce rek­li su da bi htje­li br­že pro­mje­ne ko­je bi do­ve­le do kon­ku­rent­ni­jeg pos­lo­va­nja i bo­ljeg sta­nja na tr­ži­štu ra­da. Da su nuž­ne re­for­me naj­a­vi­la je i pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de Mar­ti­na Da­lić ko­ja je us­t­vr­di­la da nam je nuž­na ‘raz­grad­nja so­ci­ja­lis­tič­kih stra­ho­va ko­ji op­te­re­ću­ju hr­vat­sku jav­nost’.

“Sa­daš­nji do­bri gos­po­dar­ski tren­do­vi ohra­bru­ju i osi­gu­ra­va­ju pri­li­ku da se nuž­ne re- for­me pro­ve­du na druš­tve­no pri­hvat­ljiv na­čin“, ka­za­la je mi­nis­tri­ca Da­lić.

Ad­mi­nis­tra­ci­ja i bi­ro­kra­ti­za­ci­ja is­ho­đe­nja do­zvo­la naj­češ­će su za­mjer­ke dr­žav­noj upravi od po­du­zet­ni­ka, a re­sor­ni mi­nis­tar Lo­vre Kuš­če­vić obe­ćao je da će do kra­ja man­da­ta bi­ti mo­gu­će is­ho­di­ti čak 100 raz­li­či­tih do­ku­me­na­ta u sus­ta­vu egra­đa­nin, ko­jem je cilj da se uop­će ne mo­ra­ju dos­tav­lja­ti do­ku­men­ti već tek zah­tje­vi za is­ho­đe­nje po­je­di­nih do­zvo­la. Po­du­zet­ni­ci upo­zo­ra­va­ju na pro­blem ne­dos­tat­ne rad­ne sna­ge i či­nje­ni­cu da će uskoro taj pro­blem pos­ta­ti aku­tan. “Ni­sam si­gu­ran da obra­zo­va­nje i gos­po­dar­stvo idu u is­tom smje­ru i re­zul­tat je ma­njak ka­dra i vi­šak ne­za­pos­le­nih. Ima­mo IT stručnjake i s tim se po­no­si­mo, oni su zvijezde. Nedostaju nam obrtnička zanimanja i to kru­ci­jal­no. Uskoro će nam na gra­di­li­šti­ma ra­di­ti Filipinci, a ne Hr­va­ti”, po­ru­čio je Pavo Zubak, je­dan od naj­u­tje­caj­ni­jih hr­vat­skih po­du­zet­ni­ka. Gos­po­dar­ski od­nos Hr­vat­ske i BiH su­di­oni­ci sku­pa uglav­nom su hva­li­li, a is­ti­cao se stav da je ri­ječ o gos­po­dar­stvi­ma s iz­nim­no bli­skim ve­za­ma. U BIH pos­lu­je 200-ak hr­vat­skih tvrt­ki, a u nju je od 1993. do da­nas pla­si­ran 1,1 mi­li­jar­du eura vri­je­dan hr­vat­ski ka­pi­tal. Pred­sjed­nik Upra­ve IN2 gru­pe An­te Man­dić ot­krio je da se s iz­a­zo­vi­ma pos­lo­va­nja u BIH na­še tvrt­ke nose bo­lje od stra­na­ca, ali i da bi im naj­vi­še po­mo­gao slo­bod­ni­ji pro­tok rad­ne sna­ge.

IMA­MO IT STRUČNJAKE I ONI SU ZVIJEZDE, A NEDOSTAJU NAM OBRTNIČKA ZANIMANJA. USKORO ĆE NAM NA GRA­DI­LI­ŠTI­MA RA­DI­TI FILIPINCI, A NE HR­VA­TI, UPO­ZO­RA­VA PAVO ZUBAK

GO­RAN STANZL/PIXSELL

Me­đu su­di­oni­ci­ma sku­pa u HGK u Zagrebu i Mar­ko Pi­pu­nić i Svje­tlan Sta­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.