‘Nuž­no je po­ve­ća­ti za­pos­le­nost i pro­du­lji­ti rad­ni vi­jek’

Odr­ži­vost mi­ro­vi­na Iz Ra­if­fe­isen MOD-a tra­že mo­guć­nost ula­ga­nja u JPP, in­fras­truk­tu­ru i ob­nov­lji­ve iz­vo­re

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Zbog ne­umo­lji­vih de­mo­graf­skih tren­do­va u Hr­vat­skoj su nuž­ni za­hva­ti u pos­to­je­ći mi­ro­vin­ski sus­tav, po­ru­če­no je s 15. go­diš­nji­ce Ra­if­fe­isen mi­ro­vin­skog osi­gu­ra­va­ju­ćeg druš­tva (RMOD), je­di­nog MO­Da ov­la­šte­nog za is­pla­tu mi­ro­vi­na iz II. i III. stu­pa. Još 2015. Hr­vat­ska je ima­la 4,2 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka, a 2060. bit će nas mi­li­jun ma­nje. De­mo­graf­sko sta­re­nje pro­blem je či­ta­ve Eu­ro­pe, a Nor­ve­ška ko­ja je iz­dvo­je­na kao svi­je­tli pri­mjer, pro­blem je ri­je­ši­la imi­gra­ci­jom zbog ko­je da­nas ima ve­ći broj ro­đe­nih ne­go umr­lih. Al­ter­na­ti­va je, is­ti­ču u RMODu, zna­čaj­no pro­du­lje­nje rad­nog vi­je­ka ka­ko bi vi­si­na mi­ro­vi­na bi­la odr­ži­va. Zbog to­ga je nuž­no sma­nji­ti ne­ak­tiv­no sta­nov­niš­tvo za 0,9 pos­to go­diš­nje, od­nos­no po­ve­ća­ti udio za­pos­le­nih u rad­no spo­sob­noj po­pu­la­ci­ji ko­ji u Hr­vat­skoj iz­no­si tek 56 pos­to (u Švi­car­skoj 80%) te pro­du­lji­ti staž za go­di­nu da­na sva­kih de­set go­di­na ka­ko bi 2060. rad­ni vi­jek tra­jao 38 go­di­na. U me­đu­vre­me­nu novi za­kon o MODo­vi­ma treba us­kla­di­ti s EU di­rek­ti­va­ma te re­de­fi­ni­ra­ti na­čin nji­ho­va funk­ci­oni­ra­nja, ins­tru­men­te ula­ga­nja do­ves­ti u sklad s obve­zom us­kla­đi­va­nja mi­ro­vi­na, is­pra­vi­ti ne­do­re­če­nos­ti te do­ni­je­ti pra­vil­ni­ke za teh­nič­ku is­pla­tu mi­ro­vi­na. Ka­ko is­ti­ču u RMODu na či­jem je če­lu Želj­ko Be­de­nic, zbog postojećih li­mi­ta (zbog ko­jih je 96 pos­to od 475 mi­li­ju­na ku­na u obvez­ni­ca­ma), te­ško je adek­vat­no za­šti­ti­ti imo­vi­nu pod uprav­lja­njem od ri­zi­ka no­vih kri­za, in­fla­ci­je... i za­to od dr­ža­ve tra­že da im pro­ši­ri le­pe­zu ula­ga­nja u jav­no­pri­vat­na part­ner­stva (bol­ni­ce, do­mo­ve zdrav­lja, ško­le), kao i inves­ti­ci­je u in­fras­truk­tu­ru i ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je gdje je ga­rant dr­ža­va.

DA­VOR VIŠNJIĆ/PIXSELL

Želj­ko Be­de­nic, čel­nik RMOD-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.