Ani­ma­to­ra go­diš­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­sao je ani­ma­to­ra naj­ve­se­li­ji, ali i je­dan od naj­zah­tjev­ni­jih se­zon­skih pos­lo­va u tu­riz­mu zbog sve vi­ših kri­te­ri­ja ko­je pos­tav­lja tr­ži­šte. Pro­cje­nju­je se da kroz hr­vat­ske ho­te­le go­diš­nje pro­la­zi 500-ti­njak ani­ma­to­ra. Ani­ma­to­re ka­dro­vi­ra­ju i edu­ci­ra­ju sa­mi ho­te­li, no naj­češ­će to po­vje­ra­va­ju ne­ko­li­ci­ni ani­ma­tor­skih tvrt­ki ko­je svo­je za­pos­le­ni­ke iz­najm­lju­ju tu­ris­tič­kim tvrt­ka­ma u Hr­vat­skoj, ali i u ino­zem­s­tvu.

Bo­ja­na Ku­liš Bu­ba­lo, vo­di­te­lji­ca ljud­skih re­sur­sa i kre­ativ­nog odje­la ani­ma­cij­ske tvrt­ke Lo­ve Car­pe Di­em ot­kri­va da će sa­mo oni ove se­zo­ne u Hr­vat­skoj i re­gi­ji ima­ti za­pos­le­nih oko 250 ani­ma­to­ra.

“Sve vi­še se uoča­va po­tre­ba za kva­li­tet­nom po­nu­dom i ani­ma­cij­skim pro­gra­mi­ma, za što je u pr­vom re­du po­tre­ban odre­đen broj ani­ma­to­ra. Zbog to­ga u des­ti­na­ci­ja­ma ko­je te­že po­ve­ća­nju kvalitete po­nu­de uoča­va­mo i po­tre­bu za ras­tom broja ani­ma­to­ra”, is­ti­če Ku­liš Bu­ba­lo.

Do­bra ko­mu­ni­ka­ci­ja

Za an­ga­žman ani­ma­to­ra treba mno­go do­bre vo­lje i po­zi­ti­ve, služ­be­ni mi­ni­mal­ni stu­panj struč­ne spre­me je sred­nja ško­la, a ani­ma­to­rom pos­ta­je oso­ba ko­ja pro­đe audi­ci­ju u ne­koj od ani­ma­cij­skih tvrt­ki.

“Kod nas se tra­že oba­ve­zan en­gle­ski jezik, sva­ki dodatni jezik je plus, a tra­že­na su is­kus­tva i zna­nja iz po­dru­čja spor­ta, re­kre­aci­je, fit­ne­ssa i ra­da s dje­com. Pred­nost ima­ju i kan­di­da­ti s is­kus­tvom u raz­nim vr­sta­ma scen­sko-ples­nih ili cir­ku­skih umjet­nos­ti. Do­bar ani­ma­tor je oso­ba ko­ja je uvi­jek na­smi­je­še­na, ko­mu­ni­ka­tiv­na, ve­se­la te in­for­mi­ra­na o po­nu­di objek­ta u ko­je­mu ra­di. Ani­ma­tor mo­ti­vi­ra na ak­tiv­no pro­vo­đe­nje od­mo­ra te je iz­rav­na spo­na iz­me­đu ho­te­la i gos­ta”, po­jaš­nja­va Ku­liš Bu­ba­lo.

U tvrt­ki Lo­ve Car­pe Di­em po­čet­na ne­to plaća ani­ma­to­ra pr­ve go­di­ne je 4000 ku­na. Uz to, or­ga­ni­zi­ran je smje­štaj na ba­zi pu­nog pan­si­ona s tri obro­ka dnev­no. Za da­le­ke des­ti­na­ci­je u ko­ji­ma ta­ko­đer ra­de sno­se i tro­ško­ve pu­ta te os­ta­le tro­ško­ve po­put osi­gu­ra­nja.

Zbog pri­ro­de pos­la i odre­đe­nih zah­tje­va gos­ti­ju ani­ma­to­ri u ho­te­le po­ne­kad sti­žu i iz

pro­đe kroz do­ma­će ho­te­le ko­ji ih ka­dro­vi­ra­ju i ša­lju na edu­ka­ci­ju

ino­zem­s­tva. “Odre­đe­ne gru­pe kva­li­tet­nih ani­ma­to­ra su de­fi­ci­tar­ne. Kva­li­te­tan ani­ma­tor mo­ra mo­ći ko­mu­ni­ci­ra­ti na vi­še stra­nih je­zi­ka ovis­no o gru­pa­ma gos­ti­ju, tu zna­mo ima­ti zah­tje­ve ho­te­li­je­ra za šved­skim, fran­cu­skim i slič­no”, ka­že Ku­liš Bu­ba­lo.

Adis Ku­šmić ani­ma­cij­skim pos­lom se po­čeo ba­vi­ti s 22 go­di­ne ka­da je pu­kim slu­ča­jem do­šao na audi­ci­ju ko­ja se odvi­ja­la na nje­go­vom fa­kul­te­tu, a za Pos­lov­ni dnev­nik u pa­uzi s pos­la is­pri­čao je za­što ni­je za­ža­lio zbog svog iz­bo­ra.

“Po­sao ani­ma­to­ra sma­tram ve­li­kim iz­a­zo­vom u ži­vo­tu, u ko­jem je sva­ki dan no­vo is­kus­tvo i no­va lek­ci­ja ko­ju

Adis Ku­šmić

Va­la­mar

FOTOLIA

U tvrt­ki Lo­ve Car­pe Di­em po­čet­na ne­to plaća ani­ma­to­ra pr­ve go­di­ne je 4000 ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.