ZNANJU STRA­NIH JE­ZI­KA I UPOZNAVANJU LJU­DI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

stje­češ kroz ko­mu­ni­ka­ci­ju i in­te­rak­ci­ju s gos­ti­ma, ko­le­ga­ma i men­to­ri­ma. Naša je se­zo­na ove go­di­ne po­če­la ra­no. Star­ta­li smo s pos­lom sre­di­nom trav­nja te ćemo ra­di­ti do kra­ja lis­to­pa­da. Za­do­vo­ljan sam uvjetima ra­da i pla­ćom ani­ma­to­ra u Va­la­ma­ru, kao i pri­li­kom za rad u ve­li­kom ti­mu s od­lič­nim lju­di­ma. Za­to i ni­sam raz­miš­ljao o od­la­sku iz Hr­vat­ske ili o pro­mje­ni pos­la”, ka­že nam Adis. Svo­ju edu­ka­ci­ju za ani­ma­to­ra Adis je za­po­čeo 2011. go­di­ne na se­mi­na­ru za tu­ris­tič­ke ani­ma­to­re u ho­te­lu Va­la­mar Di­amant u Po­re­ču, gdje je do­bio os­nov­na zna­nja o ovo­me pos­lu. Nas­ta­vio je svo­ju pr­vu, a onda i slje­de­će če­ti­ri se­zo­ne ra­di­ti u ho­te­li­ma Va­la­mar Di­amant, Va­la­mar Crys­tal i Va­la­mar Ru­bin, a ove se go­di­ne oku­šao u pos­lu vo­di­te­lja ani­ma­cij­skog ti­ma u ho­te­lu Va­la­mar Za­greb.

I Ana Lu­ci­ja Piv­če­vić s tek pet go­di­na is­kus­tva na pos­lo­vi­ma ani­ma­ci­je do­gu­ra­la je do še­fi­ce odje­la ak­tiv­nos­ti u Stel­la Ma­ris Re­sor­tu ko­ji pos­lu­je u sklo­pu uma­škog Is­tra­tu­ris­ta. Za­nim­lji­vo da je ova 24-go­diš­nja­ki­nja ro­dom iz Omi­ša s adre­som u Zagrebu za­pra­vo bu­du­ća ma­te­ma­ti­čar­ka, studentica za­gre­bač­kog Pri­ro­dos­lov­no ma­te­ma­tič­kog fa­kul­te­ta. Ana Lu­ci­ja ži­vi na po­te­zu Za­grebUmag, gdje će ove se­zo­ne ra­di­ti od trav­nja do po­čet­ka stu­de­nog, uz slo- bod­ne da­ne ko­je ko­ris­ti za po­la­ga­nje is­pi­ta na fa­kul­te­tu..

Pro­gra­mi za sve

“Ani­ma­ci­jom sam se po­če­la ba­vi­ti na na­go­vor pri­ja­te­lja ko­ji je ra­dio kao ani­ma­tor. Re­kao je da sam baš pro­fil oso­be ko­ji bi u to­me uži­vao – i imao je pra­vo. Kroz taj po­sao mo­gu os­tva­ri­ti svo­ju lju­bav pre­ma spor­tu,

Ana Lu­ci­ja Piv­če­vić

Stel­la Ma­ris Re­sort znanje stra­nih je­zi­ka i upoz­na­va­ti raz­li­či­te lju­de. Ov­dje u Is­tra­tu­ris­tu ima­mo ša­ro­lik ani­ma­cij­ski pro­gram ko­ji se sas­to­ji od dje­čjeg pro­gra­ma, pro­gra­ma za odras­le i ve­čer­njeg pro­gra­ma. Ve­ći­nu na­ših pro­gra­ma pro­vo­di­mo u na­šim klu­bo­vi­ma gdje dje­cu di­je­li­mo po raz­li­či­tim dob­nim sku­pi­na­ma. Ima­mo klub 4 za pred­škol­sku dje­cu, klub 8 i 13, te te­ena­ge klub.

Or­ga­ni­zi­ra­mo kre­ativ­ne ra­di­oni­ce, te­mat­ske da­ne, za­bav­ne igre ti­je­kom ju­tra, pos­li­je pod­ne pro­vo­di­mo na ba­ze­nu, a na­ve­čer na mi­ni dis­cu.

Za odras­le ima­mo pre­gršt pro­gra­ma sport­skog ka­rak­te­ra – od pro­fe­si­onal­nih fit­ness pro­gra­ma, sport­skih tur­ni­ra u od­boj­ci, no­go­me­tu, stre­li­čar­stvu i stre­ljaš­tvu - do druš­tve­no kul­tur­nih pro­gra­ma kao što su de­gus­ta­ci­je vi­na, mas­li­no­vog ulja, pre­zen­ta­ci­ja kok­te­la te ku­li­nar­skih ra­di­oni­ca gdje na­še gos­te upoz­na­je­mo s gas­tro po­nu­dom spe­ci­fič­nom za ovaj kraj.

Ve­čer­nje sa­te pro­vo­di­mo glu­me­ći i ple­šu­ći u ne­kim od na­ših showo­va. Na­ši naj­po­sje­će­ni­ji showo­vi su: Mam­ma mia, Lje­po­ti­ca i zvi­jer i Kralj la­vo­va, što je pra­vi po­go­dak za gos­te”, ka­že Ana Lu­ci­ja, te do­da­je da una­toč zah­tjev­nom ras­po­re­du može sve us­kla­di­ti. Pro­fe­so­ri izlaze u su­sret, a i na­re­đe­ni ima­ju ra­zu­mi­je­va­nja, sve je sa­mo pi­ta­nje or­ga­ni­za­ci­je vre­me­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.