Na­kon uvo­đe­nja novog Fi­ata 500L po­čeo op­ći štrajk

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zah­tje­vi štraj­ka­ša su i is­pla­ta bo­nu­sa za učin­ko­vi­tost za 2016. u ovoj go­di­ni i po­kri­će tro­ško­va pri­je­vo­za

Utvor­ni­ci Fi­at Chrys­ler Au­to­mo­bi­les Sr­bi­ja (FCA) ju­čer u 6 sa­ti za­us­tav­lje­na je pro­izvod­nja zbog op­ćeg štraj­ka rad­ni­ka ko­ji tra­že po­ve­ća­nje bru­to pla­će na 45.000 di­na­ra (oko 370 eura), za što se pre­ma ocje­ni pred­stav­ni­ka sin­di­ka­ta kompanija treba odre­ći sa­mo 0,5 pos­to svo­je do­bi­ti.

Rad­ni­ci FCA tra­že i druk­či­ju or­ga­ni­za­ci­ju ra­da da se ras­te­re­te rad­ni­ci u pro­izvod­nji jer sa­da obav­lja­ju i po ne­ko­li­ko ope­ra­ci­ja u pro­izvod­nom pro­ce­su. Zah­tje­vi štraj­ka­ča su i bo­nu­sa za učin­ko­vi­tost za 2016. go­di­nu u te­ku­ćoj go­di­ni i po­kri­će tro­ško­va pri­je­vo­za za za­pos­le­ne ko­ji su an­ga­ži­ra­ni iz­van stan­dard­nog rad­nog vre­me­na ka­da ne­ma jav­nog pri­je­vo­za, jav­lja TV N1.

U Sa­mos­tal­nom sindikatu tvor­ni­ce ka­žu da su odlučni ustrajati na štrajku do ispunjenja zah­tje­va, od­nos­no dogovora s poslodavcem. Pred­sjed­nik Sa­mos­tal­nog sin­di­ka­ta u FCA Sr­bi­ja u Kra­gu­jev­cu Zo­ran Mar­ko­vić re­kao je na konferenciji za no­vi­na­re da u štrajku su­dje­lu­je oko 2000 za­pos­le­nih iz pr­ve i druge smje­ne, ali ne su­dje­lu­je oko 250 čla­no­va ad­mi­nis­tra­tiv­nog osob­lja. On je po­t­vr­dio da je bi­lo pri­ti­sa­ka ru­ko­vod­stva kom­pa­ni­je da se štraj­ka­či iz­mjes­te iz­van svo­jih rad­nih mjes­ta navodno zbog hu­ma­nih raz­lo­ga i vrućine i da pro­s­vje­du­ju u za to odre­đe­nim zo­na­ma. Sin­di­kat je to kr­še­nje zakona pri­ja­vio in­s­pek­ci­ji ra­da ko­ja je FCA na­lo­ži­la pri­mje­nu pro­pi­sa.

Mar­ko­vić je objas­nio da su rad­ni­ci FCA pre­op­te­re­će­ni zbog sma­nje­nja broja rad­ni­ka proš­le go­di­ne, pre­la­ska sa tri na dvi­je smje­ne, kao i zbog du­žih bo­lo­va­nja za­pos­le­nih. Pre- ma nje­go­vim re­či­ma, o to­me se kra­jem proš­le go­di­ne raz­go­va­ra­lo s pos­lo­vod­stvom kom­pa­ni­je i ta­da je do­go­vo­re­no sma­nje­nje broja je­di­ni­ca ko­je se pro­izvo­de u jed­noj smje­ni sa 230 na 220, što me­đu­tim ni­je do­volj­no za ras­te­re­će­nje rad­ni­ka.

Za­nim­lji­vo je da se štrajk do­ga­đa sa­mo mje­sec da­na na­kon što je u Kra­gu­jev­cu po­če­la pro­izvod­nja du­go­oče­ki­va­nog novog mo­de­la Fi­ata 500L, ko­ji bi tre­bao spa­si­ti tvor­ni­cu či­ja je bu­duć­nost ne­iz­vjes­na zbog pa­da zanimanja ku­pa­ca za sta­ri model.

Ugo­vor o os­ni­va­nju za­jed­nič­ke kom­pa­ni­je iz­me­đu Fi­ata i dr­ža­ve Sr­bi­je pot­pi­san je 29. ruj­na 2008. go­di­ne, a pro­izvo­đač auto­mo­bi­la iz To­ri­na ima 67 pos­to, a sr­p­ska dr­ža­va 33 pos­to vlas­nič­kog udje­la. FCA je re­ali­zi­rao naj­ve­ću ino­zem­nu in­dus­trij­sku inves­ti­ci­ju u Sr­bi­ji i vo­de­ći je iz­voz­nik.

U SINDIKATU KRAGUJEVAČKE TVOR­NI­CE KA­ŽU DA SU ODLUČNI USTRAJATI NA ŠTRAJKU DO ISPUNJENJA ZAH­TJE­VA, OD­NOS­NO DOGOVORA S POSLODAVCEM

PD

Pro­izvod­nja novog mo­de­la tre­ba­la bi po­pra­vi­ti pos­lo­va­nje kom­pa­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.