Al Shid­di Gro­up naj­a­vio pov­la­če­nje iz BiH

Ne­po­želj­ni Sa­udij­ska kompanija tvr­di da će BiH iz­gu­bi­ti 60 mil. ku­na jer su ot­ka­za­li 24 le­ta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pri­vat­ni in­te­re­si za­us­tav­lja­ju ra­zvoj tu­riz­ma u Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, a sa­udij­ski Al Shid­di Gro­up raz­ma­tra pov­la­če­nje iz BiH zbog iz­os­tan­ka po­dr­ške vla­de BiH, pri­op­će­ne je iz te gru­pe. U Al Shid­di Gro­upu se pi­ta­ju “za­što sa­udij­ski turisti, ko­ji su do­bro­doš­li u Švi­car­skoj, Fran­cu­skoj, Sr­bi­ji i Nje­mač­koj ni­su do­bro­doš­li u Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu.”

U nas­tav­ku is­ti­ču da je ta gru­pa or­ga­ni­zi­ra­la ukup­no 92 čar­ter le­ta u raz­dob­lju od 23. lip­nja do kra­ja ruj­na. Pre­ma nji­ho­voj ra­ču­ni­ci, do­la­zak 150 turista sva­kog da­na u slje­de­ća tri mje­se­ca do­nio bi vi­še od 60 mi­li­ju­na KM u dr­žav­ni pro­ra­čun BiH. Iz Al Shid­di­ja is­ti­ču da je Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH već ne­ko­li­ko pu­ta bez­us­pješ­no raz­ma­tra­lo li­be­ra­li­za­ci­ju re­ži­ma za dr­žav­lja­ne Sa­udij­ske Ara­bi­je, što bi po­mo­glo ra­zvo­is­pla­ta ju tu­riz­ma, pri­vre­de i in­dus­tri­je u BiH.

BiH će, pre­ma nji­ho­vim tvrd­nja­ma, ovog ljeta iz­gu­bi­ti 15 mi­li­ju­na KM (oko 60 mil. ku­na) pri­ho­da jer je gru­pa već ot­ka­za­la 24 le­ta. Oni na­vo­de i pro­ble­me dr­žav­lja­na Sa­udij­ske Ara­bi­je sa do­bi­ja­njem vi­ze za BiH, iako su una­pri­jed upla­ti­li ho­tel­ske aran­žma­ne. “Ovo je još je­dan pri­mjer ka­ko nes­po­sob­ni lju­di i dr­žav­ni služ­be­ni­ci u BiH sa­mo­volj­no, ra­di pri­vat­nih in­te­re­sa, ko­če ra­zvoj eko­no­mi­je”. ka­žu iz kom­pa­ni­je.

PD

Sa­udij­ci ima­ju pro­ble­ma s vi­za­ma iako su una­pri­jed pla­ti­ti aran­žma­ne u ho­te­li­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.