Đu­ka­no­vi­ćev klan do­bio 1,4 mil. eura po­ti­ca­ja za pro­izvod­nju stru­je

Pov­la­šte­ni Nak­na­de za ob­nov­lji­ve iz­vo­re ener­gi­je gra­đa­ni pla­ća­ju na mje­seč­nim ra­ču­ni­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U raz­dob­lju od si­ječ­nja do svib­nja ove go­di­ne naj­vi­še po­ti­ca­ja do­bi­la je kompanija Hi­dro­ener­gi­ja Mon­te­ne­gro, čak 895.481 eura

Pov­la­šte­nim pro­izvo­đa­či­ma u Cr­noj Go­ri za pet mje­se­ci ove go­di­ne is­pla­će­no je 1,423.009 eura na ime po­ti­ca­ja za pro­izvod­nju elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra, po­ka­zu­ju po­da­ci Cr­no­gor­skog ope­ra­te­ra tr­ži­šta elek­trič­ne ener­gi­je (COTEE).

Sta­tus pov­la­šte­nog pro­izvo­đa­ča ima­ju kom­pa­ni­je Hi­dro­ener­gi­ja Mon­te­ne­gro (za ma­le hi­dro­elek­tra­ne Je­zer­šti­ca, Bis­tri­ca, Orah, Rmuš, Spa­lje­vi­ći 1 i Še­ku­lar u Be­ra­na­ma), Syner­gy (mHE Vre­lo u Bi­je­lom Po­lju), Ig­ma Ener­gy (mHE Bra­da­vec An­dri­je­vi­ca) i Kro­nor (mHE Ja­ra Plav).

Os­ni­va­či Hi­dro­ener­gi­je su Ran­ko Ubo­vić, Alek­san­dar Mi­jaj­lo­vić i tvrt­ka He­me­ra Ca­pi­tal (os­ni­vač Oleg Obra­do­vić). Obra­do­vić je ov­la­šte­ni zas­tup­nik Hi­dro­ener­gi­je. Os­ni­va­či Syner­gyja su Kia Mon­te­ne­gro (os­ni­vač Želj­ko Đu­ra­no­vić, zas­tup­nik i iz­vr­š­ni di­rek­tor Vuk Raj­ko­vić), Dra­ga­na Bo­ško­vić, To­maš Ha­jek, Uroš Ka­ra­džić i Ra­do­je Vu­ja­di­no­vić. Vlas­nik tvrt­ka Ig­ma Ener­gy je Ig­ma Grand Igo­ra Ma­šo­vi­ća, bra­ta gra­do­na­čel­ni­ka An­dri­je­vi­ce Sr­đa­na Ma­šo­vi­ća. Os­ni­va­či Kro­no­ra su Kro­ling, Mont Hi­dro i Nor­mal Com­pany Žar­ka Bu­ri­ća.

U raz­dob­lju od si­ječ­nja do svib­nja naj­vi­še po­ti­ca­ja do­bi­la je Hi­dro­ener­gi­ja Mon­te­ne­gro, 895.481 eura. Kro­nor je do­bio 343.737 eura, Syner­gy 87.346 i Ig­ma 96.442 eura. Nak­na­de za po­ti­caj pro­izvod­nje elek­trič­ne ener­gi­je, gra­đa­ni pla­ća­ju na ra­ču­ni­ma za stru­ju. Od pov­la­šte­nih pro­izvo­đa­ča ona se obra­ču­na­va na os­no­vu Zakona o ener­ge­ti­ci i na os­no­vu Ured­be o nak­na­di za po­ti­ca­nje pro­izvod­nje stru­je iz OIE i VEK.

Opor­be­ne stran­ke osu­di­le su po­ve­ća­nje nak­na­de za OIE i tra­ži­le nje­no uki­da­nje. Oci­je­ni­li su da se ti­me sti­mu­li­ra pos­lo­va­nje pri­ja­te­lja i ro­đa­ka biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, či­ji sin Bla­žo Đu­ka­no­vić na­mje­ra­va gra­di­ti dvi­je mHE i u pro­ce­du­ri je do­bi­va­nja gra­đe­vin­ske do­zvo­le.

U Cr­noj Go­ri naj­vi­še se ula­že u ma­le hi­dro­elek­tra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.