Eric­sson opet kup­ce tra­ži u te­le­ko­mi­ma

Pro­mje­na fo­ku­sa Šved­ski pro­izvo­đač mrež­ne opre­me u te­melj­nom pos­lo­va­nju tra­ži iz­laz iz kri­ze

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eric­sson je na­pus­tio ci­lje­ve osva­ja­nja vi­še kli­je­na­ta iz­van te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske in­dus­tri­je ka­ko bi se po­nov­no us­mje­rio na mrež­no pos­lo­va­nje s mo­bil­nim kom­pa­ni­ja­ma u ci­lju sma­nje­nja tro­ško­va i za­us­tav­lja­nja dra­ma­tič­nog pa­da ci­je­ne di­oni­ca kom­pa­ni­je, pi­še Reuters. Kli­jen­ti šved­ske tvrt­ke u nje­nom te­melj­nom pos­lo­va­nju uklju­ču­ju Vo­da­fo­ne i Ve­ri­zon, no do­bit je po­to­nu­la s ob­zi­rom na kon­ku­ren­ci­ju No­ki­je i ki­ne­skog Hu­awe­ija, kao i šted­nju te­le­ko­pri­mje­nji­va­la mu­ni­ka­cij­skih tvrt­ki. U dvi­je go­di­ne vri­jed­nost di­oni­ce Eric­sso­na pa­la je 30 pos­to. Kompanija je 2014. obja­vi­la da će di­ver­zi­fi­ci­ra­ti pos­lo­va­nje ka­ko bi do 2020. go­di­ne 25 pos­to pri­ho­da do­la­zi­lo iz­van te­le­kom in­dus­tri­je, što bi bio zna­ča­jan po­mak od pro­ci­je­nje­nih 10 pos­to u 2013. go­di­ni.

Pri­tom se na­gla­sak stav­ljao na po­dru­čja po­put me­di­ja, pa­met­na rje­še­nja u ener­get­skom i us­luž­nom sek­to­ru te tran­s­por­tu. No, plan ni­je za­ži­vio, a novi iz­vr­š­ni di­rek­tor Bö­rje Ek­holm ve­ći će fo­kus sta­vi­ti na te­melj­no pos­lo­va­nje s mo­bil­nim mre­ža­ma. “Tre­nut­no ćemo se usre­do­to­či­ti is­klju­či­vo na te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ske kli­jen­te i mre­že”, iz­ja­vio je u ne­dav­nom raz­go­vo­ru za Reuters novi čel­nik Eric­sso­no­vog pos­lov­nog sek­to­ra di­gi­tal­nih us­lu­ga Ulf Ewal­d­sson. No, po­ve­ća­nje ovis­nos­ti o te­le­ko­mi­ma mo­glo bi bi­ti ri­skant­no, s ob­zi­rom da se bo­re za rast pri­ho­da i ne že­le po­ve­ća­ti ula­ga­nja u mrež­no pos­lo­va­nje.

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Bö­rje Ek­holm

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.