Tvrt­ke lak­še do novca na bur­zi

Plat­for­ma ZSE-a

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE - lk/vl

Ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma uskoro će kroz no­vu plat­for­mu Za­gre­bač­ke bur­ze bi­ti omo­gu­će­no pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la ko­ji ne mo­gu do­bi­ti u ban­ci. Pred­sjed­ni­ca upra­ve Za­gre­bač­ke bur­ze Iva­na Ga­žić ka­že da se bur­za uklju­či­la u pro­jekt Uni­je tr­ži­šta ka­pi­ta­la Eu­rop­ske ko­mi­si­je kroz ko­ju se, iz­me­đu os­ta­lo­ga, že­li ma­lim i sred­njim tvrt­ka­ma omo­gu­ći­ti br­ži pris­tup ka­pi­ta­lu te ta­ko ja­či ra­zvoj i ve­ća mo­guć­nost inves­ti­ra­nja.

Upra­vo zbog ogra­ni­če­nih mo­guć­nos­ti fi­nan­ci­ra­nja pos­lo­va­nja pu­tem tr­ži­šta ka­pi­ta­la u EU u od­no­su na ame­rič­ko, pro­fil ri­zič­nos­ti inves­ti­ci­ja ko­je se fi­nan­ci­ra­ju znatno je kon­zer­va­tiv­ni­ji ne­go u Eu­ro­pi. Ta­ko čes­to ino­va­tiv­ne i vi­so­ko­teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je ne mo­gu fi­nan­ci­ra­ti svoj rast. “Za pro­jekt smo osi­gu­ra­li sred­stva pu­tem teh­nič­ke po­mo­ći EBRDa te an­ga­ži­ra­li KPMG kao kon­zul­tan­ta. Že­lje­li smo vi­dje­ti kak­va je si­tu­aci­ja u os­ta­lim zem­lja­ma te se pri­pre­mi­ti na no­vu re­gu­la­ti­vu EU ko­ja stu­pa na sna­gu 1. si­ječ­nja, a ko­joj je cilj ja­ča­nje tr­ži­šta ka­pi­ta­la. U EU se oko 70 pos­to sred­sta­va pri­kup­lja kre­di­ti­ma, a 30 pos­to na bur­za­ma, dok je u SADu obr­nu­to”, na­gla­si­la je Ga­žić

Za pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la tvrt­ke ne­će mo­ra­ti iz­ra­đi­va­ti pros­pekt, već in­for­ma­cij­ski me­mo­ran­dum, pa će pos­tu­pak bi­ti jed­nos­tav­ni­ji i jef­ti­ni­ji. “No, ti­me će za bur­zu ri­zik i od­go­vor­nost bi­ti ve­ći, bu­du­ći da ćemo sa­mi mo­ra­ti na­pra­vi­ti se­lek­ci­ju ka­ko bi­smo ut­vr­di­li ko­je su tvrt­ke sprem­ne za plat­for­mu – kak­vi su im iz­vje­šta­ji, bi­lan­ca, što nu­de ula­ga­či­ma”, ka­za­la je Ga­žić.

TOMISLAV MILETIĆ/PIXSELL

Iva­na Ga­žić, pred­sjed­ni­ca Upra­ve Za­gre­bač­ke bur­ze

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.