Ru­si pi­smom ban­ka­ma mi­ni­ra­ju roll-up kre­dit

Opet pri­je­te Na­kon naj­av­lje­nih tuž­bi po­ku­ša­va­ju utje­ca­ti na dru­ge kre­di­to­re Agro­ko­ra

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN

Sber­bank je pi­smo poslao fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma ko­je su u igri za fi­na­li­za­ci­ju već odo­bre­nog aran­žma­na

Ru­ski Sber­bank, po­je­di­nač­no uvjer­lji­vo naj­ve­ći vje­rov­nik Agro­ko­ra, već je u vi­še na­vra­ta jas­no dao do zna­nja da se (kao i dru­ga ru­ska ban­ka, VTB) pro­ti­vi na­či­nu fi­nan­ci­ra­nja kon­cer­na u pos­tup­ku iz­van­red­ne upra­ve.

Jas­ni­je pro­tiv­lje­nje od ne­dav­nog po­ku­ša­ja da se za­bra­na no­vih fi­nan­cij­skih aran- žma­na prema ta­ko­zva­nom roll up mo­de­lu (s dru­gim vje­rov­ni­ci­ma­kre­di­to­ri­ma) is­ho­di pu­tem zah­tje­va za­gre­bač­kom Tr­go­vač­kom su­du te­ško da je uop­će mo­gu­će.

No, Sber­bank je ipak od­lu­čio odas­la­ti još jed­no upo­zo­re­nje. Ka­ko nes­luž­be­no saz­na­je­mo iz ban­kar­skih kru­go­va, pri­je dva­tri da­na slo­žio je pi­smo ko­je je ovaj put upu­tio (i) kre­di­to­ri­ma. Toč­ni­je, fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma ko­je su u igri za fi­na­li­za­ci­ju rol­lup aran­žma­na vri­jed­nog 480 mi­li­ju­na eura (uklju­ču­ju­ći i 80 mil. eura tra­vanj­skog kre­di­ta do­ma­ćih ba­na­ka) ko­je­ga je pri­vre­me­no vje­rov­nič­ko vi­je­će odo­bri­lo pri­je tri tjed­na. U tre­nut- ku kad je ra­zas­la­no Sber­ban­ko­vo pi­smo Za­gre­bač­ka ban­ka je kao aran­žer fi­nan­ci­ra­nja za do­ma­će tr­ži­šte već ne­ko­li­ko da­na bi­la u pro­pi­ti­va­nju in­te­re­sa po­ten­ci­jal­nih lo­kal­nih kre­di­to­ra za su­dje­lo­va­nje u za­vr­š­nom fi­nan­ci­ra­nju.

Ru­ska ban­ka po­no­vi­la je svo­je obraz­lo­že­nje da je mo­del prema ko­jem se za sva­ku ku­nu no­vog kre­di­ta po­ten­ci­jal­nim kre­di­to­ri­ma odo­bra­va i pre­la­zak jed­ne ku­ne sta­rog kre­di­ta u se­ni­ori­tet tj. pred­nost na­mi­re­nja pro­ti­van lex Agro­ko­ru, zbog če­ga su već na­go­vi­jes­ti­li i tuž­bu.

U svom su do­pi­su kre­di­to­re de fac­to su pozvali da pre­is­pi­ta­ju tj. odus­ta­nu od su­dje­lo­va­nja u toj ope­ra­ci­ji. Prem­da u do­pi­su is­ti­ču ka­ko zbog vre­men­skih ogra­ni­če­nja sa­mi ni­su de­talj­no pro­uči­li Kaz­ne­ni za­kon, pozvali su i ban­ke kre­di­to­re da se ti­me po­za­ba­ve te prouče potencijalne obve­ze ko­je bi mo­gle proizaći iz par­ti­ci­pi­ra­nja u tak­vu aran­žma­nu. Ho­će li pi­smo ru­ske ban­ke na bi­lo ko­ji na­čin utje­ca­ti na sko­ro za­klju­če­nje ugo­vo­ra o aran­žma­nu dio ko­je­ga je već re­ali­zi­ran (100 mi­li­ju­na eura na ra­čun kon­cer­na već je sti­glo od ame­rič­kog fon­da Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment), te­ško je re­ći. A nit­ko od ak­te­ra te pri­če ni­je ras­po­lo­žen za ko­men­ti­ra­nje tre­nut­ne si­tu­aci­je i oči­tih na­pe­tos­ti.

POZVALI SU KRE­DI­TO­RE DA PROUČE POTENCIJALNE OBVE­ZE KO­JE BI MO­GLE PROIZAĆI IZ ROLL-UPA

Iz Sber­ban­ka se ni­su oči­to­va­li na naš upit o to­me što su kon­kret­no že­lje­li pos­ti­ći tim pi­smom (bu­du­ći da slič­na upo­zo­re­nja već iz­no­si­li) te zna­či li to pi­smo i da je pot­pu­no is­klju­če­na mo­guć­nost nji­ho­va po­vrat­ka u klub kre­di­to­ra i da tre­nut­no ne­ma ni­kak­ve ko­mu­ni­ka­ci­je s iz­van­red­nom upra­vom Agro­ko­ra.

Izvan­red­na upra­va na če­lu s po­vje­re­ni­kom An­tom Ram­lja­kom sve vri­je­me po­nav­lja ka­ko su im vra­ta otvo­re­na kao i svi­ma dru­gi­ma. Prema klju­ču alo­ka­ci­je spo­me­nu­tog aran­žma­na prema sku­pi­na­ma vje­rov­ni­ka s raz­li­či­tim sta­tu­som (ne)osi­gu­ra­nos­ti du­ga, za ru­ske i zapadne ban­ke bi­la pre­dvi­đe­na kvo­ta od 170 mi­li­ju­na eura. Me­đu­tim, ako je su­di­ti prema Sber­ban­ko­vu pi­smu i po­ru­ka­ma ko­je se nji­me ša­lju, či­ni se da je oni ipak ne na­mje­ra­va­ju is­ko­ris­ti­ti. O ti­je­ku do­go­vo­ra oko kre­di­ta suz­dr­ža­va­ju se ovih da­na i u iz­van­red­noj upra­vi Agro­ko­ra, pa su s tim u ve­zi ko­li­ko­to­li­ko iz­vjes­ne tek ne­ke teh­nič­ke po­je­di­nos­ti. Jed­na od njih je npr. da bi kre­di­to­ri od­lu­ku o su­dje­lo­va­nju tre­ba­li do­ni­je­ti do pet­ka.

Ne is­ko­ris­te li ru­ske i zapadne ban­ke pre­dvi­đe­nu kvotu kre­di­ti­ra­nja prema rol­lup mo­de­lu, ne­ma sum­nje da će to Knig­h­t­he­ad Ca­pi­tal fond kao pred­stav­nik ima­te­lja obvez­ni­ca (ma­hom kup­lje­nih na tr­ži­štu uz go­le­mi di­skont) do­če­ka­ti u ni­skom star­tu i is­ko­ris­ti pri­li­ku za du­plo ve­ću par­ti­ci­pa­ci­ju u rol­lup fi­nan­ci­ra­nju, a on­da i za­ra­du. Mno­gi će fi­nan- ci­ja­ši re­ći ka­ko je evi­dent­no da će upra­vo fon­do­vi po­put Knig­h­t­he­ad CMa ko­ji igra­ju na obvez­ni­ce po­sr­nu­lih kom­pa­ni­ja is­pas­ti i naj­ve­ći do­bit­ni­ci kri­ze Agro­ko­ra. Za raz­li­ku od njih, ko­ji­ma ide u pri­log na­ru­ša­va­nje jed­na­kos­ti pos­to­je­ćih vje­rov­ni­ka ko­je je svoj­stve­no rol­lup mo­de­lu, za dvi­je ru­ske i če­ti­ri zapadne ban­ke ko­je su fi­nan­cij­ski pra­ti­le kon­cern on je iz­vor frus­tra­ci­ja jer im osi­gu­ra­va tek ma­li dio vri­jed­nos­ti nji­ho­vih po­tra­ži­va­nja.

No, tu je oči­to važ­no i pi­ta­nje je li u si­tu­aci­ji kad je po­lju­lja­noj kom­pa­ni­ji nuž­no osi­gu­ra­ti svje­žu lik­vid­nost, po­du­pla­va­nje se­ni­ori­te­ta ima­lo al­ter­na­ti­vu? Pri­li­kom do­go­va­ra­nja pr­ve tran­še injek­ci­je lik­vid­nos­ti, u trav­nju, pred­nost na­pla­te bi­la je pre­dvi­đe­na sa­mo za iz­nos no­vog fi­nan­ci­ra­nja i pro­ši­re­nje se­ni­ori­te­ta i na is­ti iz­nos pos­to­je­ćeg po­tra­ži­va­nja ta­da još ni­je bi­lo u igri, ali ru­ske ban­ke i ta­da su od­bi­le su­dje­lo­va­ti u fi­nan­ci­ra­nju. Ta­da se ni­su mi­ri­le s tim što nji­ho­vu kre­di­tu iz ožuj­ka, pri­je lex Agro­ko­ra, ni­je do­di­je­ljen sta­tus pred­nos­ti na­pla­te, tj. naj­sta­ri­je traž­bi­ne. U igri ve­li­kih broj­ki u ko­joj su ne­iz­bjež­ni gu­bit­ni­ci, me­đu­tim, tre­ba in­zis­ti­ra­ti ba­rem na mak­si­mal­noj tran­s­pa­rent­nos­ti. A tu se, či­ni se, ipak mo­že i mo­ra vi­še, po­go­to­vo zbog ne­iz­bjež­nih tuž­bi.

NE IS­KO­RIS­TE LI RU­SKE I ZAPADNE BAN­KE PONUĐENU KVOTU FI­NAN­CI­RA­NJA, U NI­SKOM STAR­TU SI­GUR­NO ČE­KA FOND KNIG­H­T­HE­AD CA­PI­TAL KAO JE­DAN OD RIJETKIH DOBITNIKA

DA­VOR PUKLAVEC/ PIXSELL

U tre­nut­ku kad je ra­zas­la­no pi­smo, Za­ba je već ne­ko­li­ko da­na bi­la u pro­pi­ti­va­nju in­te­re­sa lo­kal­nih kre­di­to­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.