Ins­ti­tut osob­nog ste­ča­ja pro­ma­šio me­tu

Du­go­vi Broj blo­ki­ra­nih tvrt­ki i iz­no­si obve­za i da­lje u pa­du, gra­đa­ni po­sve dru­ga pri­ča

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na kra­ju svib­nja i da­lje opa­da broj blo­ki­ra­nih pos­lov­nih su­bje­ka­ta i iz­nos ukup­ne blo­ka­de nas­pram svib­nja 2016. sma­nje­nje iz­no­si 17%, no i da­lje ras­te broj blo­ki­ra­nih gra­đa­na i nji­ho­va du­ga, pa je prema Fi­ni u blo­ka­di bi­lo 329.725 gra­đa­na s du­gom od 42,4 ml­rd. ku­na, tj. 0,5% vi­še u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec. Ins­ti­tut osob­nog ste­ča­ja či­ni se da ni­je do­nio oče­ki­va­ne učin­ke. U od­no­su na broj blo­ki­ra­nih gra­đa­na ma­nje od jed­nog pro­mi­la do sa­da je otvo­re­nih pos­tu­pa­ka (oko 400) te još ni­je­dan slu­čaj ni­je pra­vo­moć­no ri­je­šen. Na ključ­nim pi­ta­nji­ma ka­ko je mo­gu­će ri­je­ši­ti ovaj go­ru­ći druš­tve­ni pro­blem an­ga­ži­ra­la se pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić, iz či­jeg je Ure­da na­kon Okru­glog sto­la odr­ža­nog na tu te­mu sa­da upu­ćen apel Vla­di uz za­ključ­ke na­ve­de­nog sku­pa. Naj­ve­ći pro­blem po mno­gi­ma je du­go­traj­nost ovr­š­nog pos­tup­ka jer spo­red­na po­tra­ži­va­nja, od­nos­no ka­ma­ta s os­ta­lim tro­ško­vi­ma iz­no­si vi­še od 32 ml­rd. ku­na ili oko 3/4 ukup­nog iz­no­sa blo­ka­de. Izos­ta­ne li za­kon­ska in­ter­ven­ci­ja sma­tra se da di­je­lu gra­đa­na pri­je­ti da će zbog iz­no­sa ka­ma­ta ko­ji pre­ma­šu­je iz­nos nji­ho­vog nov­ča­nog pri­lje­va do svo­je smr­ti os­ta­ti u blo­ka­di. Me­đu blo­ki­ra­ni­ma je i 50ak ti­su­ća hr­vat­skih bra­ni­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.