BIZOVAČKE TOPLICE

BAZENI RA­DE, SLI­JE­DI 45 MI­LI­JU­NA KU­NA ULA­GA­NJA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA LEPAN ŠTEFANČIĆ/VL re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Ho­tel Ter­mia za­tvo­ren je u si­ječ­nju i če­ka ga re­kons­truk­ci­ja, pro­ci­je­nje­na na 25 mi­li­ju­na ku­na. Pos­tat će ho­tel s če­ti­ri zvjez­di­ce

Na­kon što su pet mje­se­ci bi­li za­tvo­re­ni, otvo­re­no je u sri­je­du svih 11 ba­ze­na u Bi­zo­vač­kim to­pli­ca­ma. Ku­pa­či, ta­ko, po­nov­no mo­gu usko­či­ti u naj­ve­ći ba­zen s va­lo­vi­ma u Hr­vat­skoj, ali i u još je­dan vanj­ski te se­dam unu­tar­njih ba­ze­na. Vo­da opet “stru­ji” i kroz dva ter­mal­na ko­ja su za re­ha­bi­li­ta­ci­ju pa­ci­je­na­ta u lje­či­li­štu Bi­zo­vač­kih to­pli­ca.

“Bazeni su bi­li za­tvo­re­ni od si­ječ­nja, a za to vri­je­me smo sa­gra­di­li vlas­ti­tu hi­dros­ta­ni­cu. Isko­ris­ti­li smo na­ša pri­rod­na bo­gat­stva i sa­da ima­mo vlas­ti­tu vo­du za upo­tre­bu”, ka­že Stjep­ko Bu­lić, di­rek­tor tvrt- ke Sun­ča­ne toplice. Sa­gra­di­li su i no­vi ulaz u ku­pa­li­šte, no­vi pri­laz ba­ze­ni­ma, ob­no­vi­li sa­une, do­dat­no ure­di­li oko­liš... Inves­ti­ci­ja je to ve­ća od dva mi­li­ju­na ku­na.

Sun­ce kon­cern Ja­ke An­da­ba­ka ku­pi­lo je po­sr­nu­le Bizovačke toplice pri­je tri go­di­ne za 14 mi­li­ju­na ku­na. Pro­da­ne su, ina­če, tek iz sed­mog po­ku­ša­ja, bi­le su de­vas­ti­ra­ne i u ste­ča­ju.

“Čim je os­no­va­na tvrt­ka Sun­ča­ne toplice, kre­nu­lo se s pr­vim va­lom inves­ti­ra­nja u ko­jem je ulo­že­no oko 10 mi­li­ju­na ku­na u iz­grad­nju naj­ve­ćeg ba­ze­na s va­lo­vi­ma u Hr­vat­skoj ko­ji je otvo­ren u ko­lo­vo­zu 2015.”, pod­sje­ća Bu­lić.

Iz­gra­đe­no je i pot­pu­no no­vo lje­či­li­šte Bizovačke toplice, a ta je inves­ti­ci­ja bi­la “te­ška” 22 mi­li­ju­na ku­na. Is­to­dob­no, za­po­če­la je i pot­pu­na re­kons­truk­ci­ja unu­tar­njih ba­ze­na, ko­ji su otvo­re­ni la­ni u ko­lo­vo­zu. Ure­đe­ni su sport­ski te­re­ni i oko­liš, sa­gra­đe­no je dje­čje igra­li­šte. Na ba­ze­ni­ma se or­ga­ni­zi­ra­ju noć­ni par­ti­ji, ki­no pro­jek­ci­je i kon­cer­ti. U toj fa­zi ob­no­ve, ulo­že­no je do­dat­nih 20 mi­li­ju­na ku­na. Kad se sve zbro­ji, do­la­zi­mo do 52 mi­li­ju­na ku­na.

No, sli­je­de još dvi­je inves­ti­ci­je, od naj­ma­nje 45 mi­li­ju­na. Ho­tel Ter­mia za­tvo­ren je u si­ječ­nju i če­ka ga re­kons­truk­ci­ja, pro­ci­je­nje­na na oko 25 mi­li­ju­na ku­na. Pos­tat će ta­ko ho­tel s če­ti­ri zvjez­di­ce, umjes­to do­sa­daš­nje dvi­je.

“U završnoj su fa­zi izrada pro­jek­ta, troškovnika i popratne do­ku­men­ta­ci­je za ob­no­vu ho­te­la, a na­kon to­ga sli­je­di pri­kup­lja­nje po­nu­da i oda­bir iz­vo­đa­ča. Vr­lo je te­ško pre­dvi­đa­ti ko­li­ko će ob­no­va tra­ja­ti jer se na gra­đe­vi­ni od otvo­re­nja ni­šta ni­je do­dat­no ra­di­lo i ula­ga­lo pa će­mo tek ka­da ra­do­vi za­poč­nu, zna­ti ne­što kon­kret­ni­je”, is­ti­če naš su­go­vor­nik.

Pla­ni­ra­no je i do­da­va­nje no­vih atrak­ci­ja i ba­ze­na, a taj bi ra­čun tre­bao iz­no­si­ti oko 20 mi­li­ju­na ku­na.

U ZAVRŠNOJ SU FA­ZI IZRADA PRO­JEK­TA, TROŠKOVNIKA I POPRATNE DO­KU­MEN­TA­CI­JE ZA OB­NO­VU HO­TE­LA TER­MIA Stjep­ko Bu­lić Sun­ča­ne toplice

PD

U sri­je­du je, na­kon pre­ure­đe­nja, otvo­re­no svih 11 ba­ze­na Aqu­apo­li­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.