U Hr­vat­skoj još 12 tr­go­vi­na In­ter­s­por­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Gru­pa In­ter­s­port ISI, ko­ju je Agro­kor la­ni u ruj­nu pro­dao polj­skoj kom­pa­ni­ji En­ter­pri­se Inves­tors za 34,5 mi­li­ju­na eura, u 2016. je u re­gi­ji, ko­ja uklju­ču­je i Hr­vat­sku, os­tva­ri­la pri­hod od 107 mi­li­ju­na eura. Pro­mje­na vlas­niš­tva nad fran­šiz­nom li­cen­com, ko­ju je za Slo­ve­ni­ju, BiH, Sr­bi­ju, Cr­nu Go­ru, Hr­vat­sku i Al­ba­ni­ju imao Mer­ca­tor, te no­vi pris­tup tr­ži­štu us­pješ­nim su se po­ka­za­li u na­šem pri­mje­ru, gdje je za­bi­lje­žen naj­ve­ći rast, od čak 23%. Na po­ten­ci­jal hr­vat­skog tr­ži­šta oz­bilj­no se ra­ču­na i u bu­duć­nos­ti, ka­za­la je di­rek­to­ri­ca Gru­pe In­ter­s­port ISI Ma­te­ja Ja­se­nek. Do kra­ja lje­ta u cen­tru Za­gre­ba otvo­rit će se naj­mo­der­ni­ja tr­go­vi­na In­ter­s­por­ta u re­gi­ji, a u pet go­di­na još 12 du­ća­na i 70 rad­nih mjes­ta.

“Rast i ra­zvoj te­melj­ne su zna­čaj­ke na­še stra­te­gi­je. U si­ner­gi­ji s En­ter­pri­se Inves­tor­som rje­še­nja i us­lu­ge di­ći će­mo na još vi­šu ra­zi­nu, a pr­vi ko­rak bit će i os­vje­že­nje ma­lo­pro­daj­ne mre­že fran­ši­zom The At­hle­te’s Fo­ot”, naj­a­vi­la je Ja­se­nek, is­ti­ču­ći ka­ko su u Hr­vat­skoj fo­ku­si­ra­ni i na otva­ra­nje su­vre­me­ne onli­ne tr­go­vi­ne.

PD

Di­rek­to­ri­ca Gru­pe In­ter­s­port ISI Ma­te­ja Ja­se­nek

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.